Ktl-icon-tai-lieu

bạo lực gia đình dưới góc độ xã hội học

Được đăng lên bởi Phụng Văn
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
XÃ HỘI HỌC GIA ĐÌNH

NHẬN THỨC CỦA PHỤ NỮ VỀ VẤN ĐỀ BẠO
LỰC GIA ĐÌNH DƢỚI GÓC ĐỘ XÃ HỘI HỌC
Mai Văn Phụng1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Mỗi quốc gia đều có những cách gọi khác nhau nói về tầm quan trọng của
hôn nhân, gia đình và tổ ấm cũng như sự bình yên và cảm giác an toàn khi được
sống trong một tổ ấm. Ở Việt Nam có những câu ví dụ như Gia đình là tổ ấm và
Thuận vợ, thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Tuy vậy điều đáng buồn là cuộc
hôn nhân của một số phụ nữ không được thuận buồm xuôi gió và tổ ấm của họ trở
thành nơi chứa chất những nỗi buồn, sự sợ hãi, nỗi đau đớn và sự tủi nhục.
Bạo lực gia đình là vấn đề mang tính lịch sử toàn cầu, gây nhức nhối cho
nhân loại, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ
nữ. Bước sang thế kỷ XXI, việc phòng, chống bạo lực gia đình đang là một trong
những mục tiêu của thiên niên kỷ. Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã
tuyên bố: "Bạo lực đối với phụ nữ là không bao giờ được chấp nhận, không bao
giờ được khoan dung, tha thứ…" .
Bạo lực gia đình đối với phụ nữ (VAW) được Chính phủ nhìn nhận như là
một vấn đề nghiêm trọng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Việt Nam đã
thể hiện cam kết mạnh mẽ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và chấm dứt bạo lực đối
với phụ nữ thông qua việc phê chuẩn một số hiệp định quốc tế cơ bản về quyền
con người, bao gồm cả những hiệp định về quyền dân sự và chính trị (ICCPR),

1

Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng - Chuyên ngành Xã Hội Học
1

kinh tế, văn hóa và xã hội (ICESCR), phân biệt chủng tộc (CERD), bình đẳng
giới (CEDAW) và quyền trẻ em (CRC).
Theo quan niệm truyền thống, bạo lực gia đình và bạo lực do chồng gây ra
là những vấn đề mang tính riêng tư và nhạy cảm tại Việt Nam (Trích Romedenne
& Loi, 2006). Tuy nhiên, kể từ năm 1992 đã có một số văn bản pháp lý và chính
sách đề cập vấn đề này và đưa ra các biện pháp nhằm bảo vệ cho những người bị
bạo lực gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới. Năm 2006, Luật bình đẳng giới được
thông qua quy định vấn đề bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống
và chi tiết về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân nhằm đảm
bảo những nguyên tắc này. Tiếp theo là Luật Phòng chống bạo lực gia đình được
thông qua năm 2007 đưa ra những biện pháp bảo vệ để ngăn không cho bạo lực
xảy ra trong phạm vi gia đình đối với các thành viên và Luật cũng nêu chi tiết một
loạt các hành vi bạo lực gia đình. Luật Phòng chống bạo lực gia đình là một luật
dân sự và bổ sung cho Bộ luật Hình sự và các luật khác đã đề c...
1
XÃ HI HỌC GIA ĐÌNH
NHN THC CA PH N V VẤN ĐỀ BO
LỰC GIA ĐÌNH DƢỚI GÓC ĐỘ XÃ HI HC
Mai Văn Phụng
1
PHN M ĐẦU
1. LÍ DO CHN Đ TÀI
Mi quốc gia đều nhng cách gi khác nhau nói v tm quan trng ca
hôn nhân, gia đình tổ m cũng như sự bình yên cm giác an toàn khi đưc
sng trong mt t m. Vit Nam nhng câu d như Gia đình t m
Thun v, thun chng tát bin Đông cũng cạn. Tuy vy điều đáng buồn cuc
hôn nhân ca mt s ph n không được thun bum xuôi gió t m ca h tr
thành nơi chứa cht nhng ni bun, s s hãi, nỗi đau đn và s ti nhc.
Bo lực gia đình vấn đề mang tính lch s toàn cu, gây nhc nhi cho
nhân loại, để li nhiu hu qu nghiêm trng cho con người, nhất đối vi ph
nữ. Bước sang thế k XXI, vic phòng, chng bo lc gia đình đang một trong
nhng mc tiêu ca thiên niên k. Tổng Thư Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã
tuyên b: "Bo lực đối vi ph n không bao gi được chp nhn, không bao
gi được khoan dung, tha thứ…" .
Bo lực gia đình đi vi ph n (VAW) được Chính ph nhìn nhận như
mt vấn đề nghiêm trng ti Việt Nam cũng như trên toàn thế gii. Việt Nam đã
th hin cam kết mnh m nhằm thúc đẩy bình đẳng gii chm dt bo lc đối
vi ph n thông qua vic phê chun mt s hiệp định quc tế bn v quyn
con người, bao gm c nhng hiệp định v quyn dân s chính tr (ICCPR),
1
Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thng - Chuyên ngành Xã Hi Hc
bạo lực gia đình dưới góc độ xã hội học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bạo lực gia đình dưới góc độ xã hội học - Người đăng: Phụng Văn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
bạo lực gia đình dưới góc độ xã hội học 9 10 675