Ktl-icon-tai-lieu

Bạo lực học đường

Được đăng lên bởi Buddhism Nguyễn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 509 lần   |   Lượt tải: 1 lần
2.1..1. Khái niệm bạo lực
Có khá nhiều khái niệm khác nhau về bạo lực song nó chủ yếu được hiểu theo
nghĩa hẹp của chuyên ngành chính trị học.
- “Bạo lực là sức mạnh dùng để trấn áp, lật đổ” (Theo từ điển Tiếng Việt – Hoàng
Phê chủ biên, 2003).
- “Bạo lực là sức mạnh dùng để trấn áp, chống lại lực lượng đối lập hay lật đổ
chính quyền” (Đại từ điển Tiếng Việt, 1998).
Với cách định nghĩa như vậy, bạo lực vẫn thường được hiểu với tính chất của một
phương thức vận động chính trị.
Dưới góc nhìn xã hội học thì khái niệm này được hiểu rộng hơn.
- Bạo lực là việc sử dụng vũ lực để gây thương tích cho người hoặc tài sản. Bạo
lực có thể gây ra đau đớn về thể chất cho người trực tiếp gây ra các hành vi bạo lực cũng
như cho những người bị hại. Cá nhân, gia đình, trường học, nơi làm việc, cộng đồng, xã
hội, và môi trường – tất cả đều bị tổn thương do bạo lực gây ra.
- Bạo lực là một phương thức hành xử trong các mối quan hệ xã hội và tồn tại từ
rất lâu trong lịch sử. Với bản chất như vậy thì bạo lực cũng có thể là những hình thức
chém giết, đánh đập, hành hạ nhau về mặt thể xác, nhưng cũng có thể là trấn áp, đe
doạ, gây sức ép về mặt tâm lý, tâm thần.
Bạo lực xảy ra có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, chẳng hạn như: do mâu
thuẫn giữa hai bên về các lĩnh vực trong cuộc sống không thể hòa giải; do sự cạnh tranh,
ghen ghét, đố kỵ lẫn nhau; do sự tham vọng hay cố chấp của một người hay một bè phái
nào đó; do sự nóng giận bột phát thiếu suy nghĩ,… Tuy nhiên, cho dù do nguyên nhân
nào đi nữa thì bạo lực cũng là một hành động tiêu cực, mang lại nhiều hậu quả khôn
lường, không như mong muốn. Bạo lực có thể làm cho con người bị thương tật về mặt
thể xác, tổn thương về tinh thần thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng của những

người tham gia; gây ảnh hưởng xấu tới xã hội như an ninh xã hội không được an toàn,
người dân lo lắng, hoang mang, sợ hãi, tiêu phí tiền bạc để chữa trị thương tật,… Bạo
lực trở thành vấn nạn chung của toàn xã hội cần phải được ngăn chặn kịp thời.
2.1.2. Khái niệm bạo lực học đường
Thời gian gần đây, bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nóng bỏng, được dư
luận xã hội quan tâm. Song một định nghĩa hay khái niệm chuẩn về bạo lực học đường
thì chưa hề có. Các khái niệm về bạo lực học đường được hiểu khác nhau tuỳ theo góc
độ đánh giá.
- Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý,
đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác
diễn ra trong phạm vi trường học.
- Bạo lực học đường là ...
2.1..1. Khái niệm bạo lực

 !"#$%&'()
*+,$-./&0"1234567689:$
;##1<==>?)
*+,$-./&0"1@@2"23
%A45B7681CDDE?)
8F' 21GHFI0J
"K-2J%&')
LFMNOJ(M$&JK)
*,$P.QRSKIHT$U),
S&F0H&V"S&$R
WH')S1M1&H(1K$1JX1NO
J1$Y&H90U'3K.S&)
*,$J"K-$NP&@ANOJ$X7
&0S&'P)8FU02MR$WM-
Z12"1$TN1R$&0"1
.1S-Z"TS[1S\)
,NU&.#S1]^.S
GW# &J@Y_U`.&1
Z1@aG`.(@0"JHJb"
$`.2J" 1c6#1./.#S
$WMR$J$JV#12AUY
H1Y@),$H'K2T
N13KV\2%IW
Bạo lực học đường - Trang 2
Bạo lực học đường - Người đăng: Buddhism Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bạo lực học đường 9 10 353