Ktl-icon-tai-lieu

BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN – NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI CAM CHỊU

Được đăng lên bởi dinhvanmai
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 4133 lần   |   Lượt tải: 11 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI


BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN –
NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI CAM CHỊU

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Đào Bích Hà
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Đinh Văn Mãi
MSSV: 0956150045

TP. HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2011

MỤC LỤC
I. TÓM TẮT NỘI DUNG------------------------------------------------------------------ 02
II. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI---------------------------------------------------------------- 02
III. NỘI DUNG------------------------------------------------------------------------------ 03
1. Bạo lực tình dục trong hôn nhân------------------------------------------------------ 03
1.1. Khái niệm ------------------------------------------------------------------------------- 03
1.2. Phân loại -------------------------------------------------------------------------------- 05
1.3.Các dấu hiệu nhận biết bạo lực tình dục trong hôn nhân---------------------- 05
2. Thực trạng bạo lực tình dục trong hôn nhân--------------------------------------- 06
3. Nguyên nhân bạo lực tình dục trong hôn nhân------------------------------------ 07
3.1. Nguyên nhân từ người chồng ------------------------------------------------------- 07
3.2. Nguyên nhân từ người vợ ------------------------------------------------------------ 09
3.3. Nguyên nhân từ cộng đồng----------------------------------------------------------- 12
4. Hậu quả bạo lực tình dục trong hôn nhân đối với người phụ nữ--------------- 13
4.1. Về thể xác – sức khỏe ----------------------------------------------------------------- 13
4.2. Về tinh thần ---------------------------------------------------------------------------- 14
4.3. Ảnh hưởng của bạo lực tình dục với tuổi thơ của trẻ--------------------------- 15
5. Giải pháp khắc phục--------------------------------------------------------------------- 15
5.1. Đối với bản thân vợ, chồng ---------------------------------------------------------- 15
5.2. Đối với cộng đồng, xã hội ------------------------------------------------------------ 16
IV. KẾT LUẬN------------------------------------------------------------------------------ 17
V. PHỤ LỤC--------------------------------------------------------------------------------- 18

2

I.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Hiện nay, bạo lực gia đình đang là một trong những vấn đề nan giải ở xã hội Việt Nam.
Nước ta đã ban hành Luật phòng chống bạo lực gia đình để bảo vệ người phụ nữ trước sự vũ phu
của người đàn ông. Tuy nhiên, số vụ bạo lực gia đình không nhữn...
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BỘ MÔN CÔNG TÁC XÃ HỘI
BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN –
NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI CAM CHỊU
GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ThS. Đào Bích Hà
SINH VIÊN THỰC HIỆN: Đinh Văn Mãi
MSSV: 0956150045
BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN – NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI CAM CHỊU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN – NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI CAM CHỊU - Người đăng: dinhvanmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
BẠO LỰC TÌNH DỤC TRONG HÔN NHÂN – NGƯỜI PHỤ NỮ PHẢI CAM CHỊU 9 10 315