Ktl-icon-tai-lieu

bao lực trẻ em

Được đăng lên bởi yenchiconuong0808
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Môn

: Nhập môn an sinh xã hội

GV: Nguyễn Thị Ngọc Mai

Phần 1: MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề.
”Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, trẻ em là hạnh phúc gia đình, là tương lai của
đất nước. Mọi trẻ em đều có quyền sống, học tập , phát triển, tham gia và bảo vệ
không bị xâm hại,trong môi trường an toàn lành mạnh và thân thiện không bị phân
biệt đối sử. Lơị ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu,bởi vì trẻ em liên quan
đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cộng đồng và của cả gia đình.
Trong quá trình đổi mới của nước ta hiện nay đã đem lại nhiều thành tựu to lớn về
các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên sự tác động ngược của quá trình hội
nhập kinh tế thế giới và đô thị hóa, sự chuyển đổi cơ chế quản lý và định hướng
kinh tế thị trường đã và đang làm thay đổi các mối quan hệ giữa con người với con
người và cũng là nơi làm nảy sinh các vấn đề xã hội.
Bạo hành trẻ em, đang trở thành một vấn nạn xã hội cần sự quan tâm của cả cộng
đồng. Thời gian gần đây những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, ngày càng dã
man hơn. Điều đáng buồn là không chỉ có người ngoài mà ngay cả những người
thân trong gia đình cũng có những hành vi bạo hành với các em. Trẻ em là chủ
nhân tương lai của đất nước, bởi vậy mà việc tìm ra các biện pháp để ngăn chặn,
phòng ngừa và bảo vệ để các em thoát khỏi nạn bạo hành là rất quan trọng. Đồng
thời phải làm cách nào để sử lý thích đáng những đối tượng làm tổn hại trẻ em và
làm hoen ố truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói riêng và của toàn Châu
Á nói chung. Hủy hoại sự thiêng liêng cao cả trong mối quan hệ huyết thống.
Hồ Chí Minh đã nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là
ngoan”. Vì vậy việc tìm hiểu nạn bạo hành trẻ em không chỉ giúp chúng ta hiểu
được tầm quan trọng của mỗi cá nhân, gia đình và của cà cộng đồng trong việc bảo
vệ và tạo điều kiện cho trẻ em phát triển, mà còn thấy được những hậu quả do nạn
bạo hành gây ra từ đó đề ra những giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em.
Nhắm đảm bảo quyền lợi, bảo vệ và tạo ra nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.
Bởi lẽ trẻ em là những mầm non tương lai, mầm non ấy phải được bảo vệ thì đất
nước mới phát triển toàn diện. Vì vậy tôi xin chọn vấn đề : “An sinh xã hội với trẻ
em bi bạo hành ở Việt Nam”
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
Page 1

Môn

: Nhập môn an sinh xã hội

GV: Nguyễn Thị Ngọc Mai

2.1 Mục đích.
+Tìm hiểu thực trạng nạn bạo hành trẻ em đã và đang sảy ra trên toàn đất nước.
+Thấy được những hậu quả do nạn bạo hành trẻ em gây ra, ảnh hưởn...
Môn : Nhập môn an sinh xã hội GV: Nguyễn Thị Ngọc Mai
Phần 1: MỞ ĐẦU
1.Đặt vấn đề.
”Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”, trẻ em là hạnh phúc gia đình, là tương lai của
đất nước. Mọi trẻ em đều có quyền sống, học tập , phát triển, tham gia và bảo vệ
không bị xâm hại,trong môi trường an toàn lành mạnh và thân thiện không bị phân
biệt đối sử. Lơị ích của trẻ em phải được đặt lên hàng đầu,bởi vì trẻ em liên quan
đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, cộng đồng và của cả gia đình.
Trong quá trình đổi mới của nước ta hiện nay đã đem lại nhiều thành tựu to lớn về
các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Tuy nhiên sự tác động ngược của quá trình hội
nhập kinh tế thế giới và đô thị hóa, sự chuyển đổi cơ chế quản lý và định hướng
kinh tế thị trường đã và đang làm thay đổi các mối quan hệ giữa con người với con
người và cũng là nơi làm nảy sinh các vấn đề xã hội.
Bạo hành trẻ em, đang trở thành một vấn nạn xã hội cần sự quan tâm của cả cộng
đồng. Thời gian gần đây những vụ bạo hành trẻ em xảy ra liên tiếp, ngày càng dã
man hơn. Điều đáng buồn là không chỉ có người ngoài mà ngay cả những người
thân trong gia đình cũng có những hành vi bạo hành với các em. Trẻ em là chủ
nhân tương lai của đất nước, bởi vậy mà việc tìm ra các biện pháp để ngăn chặn,
phòng ngừa và bảo vệ để các em thoát khỏi nạn bạo hành là rất quan trọng. Đồng
thời phải làm cách nào để sử lý thích đáng những đối tượng làm tổn hại trẻ em và
làm hoen ố truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói riêng và của toàn Châu
Á nói chung. Hủy hoại sự thiêng liêng cao cả trong mối quan hệ huyết thống.
Hồ Chí Minh đã nói “Trẻ em như búp trên cành, biết ăn biết ngủ biết học hành là
ngoan”. Vì vậy việc tìm hiểu nạn bạo hành trẻ em không chỉ giúp chúng ta hiểu
được tầm quan trọng của mỗi cá nhân, gia đình và của cà cộng đồng trong việc bảo
vệ và tạo điều kiện cho trẻ em phát triển, mà còn thấy được những hậu quả do nạn
bạo hành gây ra từ đó đề ra những giải pháp để ngăn chặn nạn bạo hành trẻ em.
Nhắm đảm bảo quyền lợi, bảo vệ và tạo ra nguồn nhân lực tương lai cho đất nước.
Bởi lẽ trẻ em là những mầm non tương lai, mầm non ấy phải được bảo vệ thì đất
nước mới phát triển toàn diện. Vì vậy tôi xin chọn vấn đề : “An sinh xã hội với trẻ
em bi bạo hành ở Việt Nam”
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu.
Page 1
bao lực trẻ em - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bao lực trẻ em - Người đăng: yenchiconuong0808
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
bao lực trẻ em 9 10 453