Ktl-icon-tai-lieu

Bên Lề chính sử

Được đăng lên bởi thu-truc
Số trang: 152 trang   |   Lượt xem: 9200 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Bên Lề chính sử
Dzoãn Tiến Đạt
Vụ án Lệ Chi viên
Ngày 1/9/1442, vua Lê Thái Tông, đi duyệt võ ở Chí Linh, trên đường về ghé vào Côn Sơn thăm
Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi có một người vợ lẽ là Nguyễn Thị Lộ vừa đẹp vừa hay chữ, từng được Thái
Tông vời vào triều phong chức Lễ Nghi học sĩ giữ công việc dạy cung nữ và giảng sách cho vua. Trước
khi Thái Tông đến Côn Sơn, Thị Lộ đã về đấy thăm Nguyễn Trãi. Lúc vua rời Côn Sơn, Thị Lộ được
lệnh
theo
nhà
vua
về
triều.
Ngày 7/9, xa giá Thái Tông đến Lệ Chi viên (tục gọi là Trại Vải) ở làng Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh. Đêm ấy, vua bị cảm, đến sáng thì mất. Các quan hộ giá giữ kín, đến ngày 9/9/1442 mới rước
linh cữu vua về Thăng Long, rồi báo tin cho nhân dân cả nước biết. Ngay sau đó, Thị Lộ bị bắt. Nguyễn
Trãi đang đi kiểm tra ở Đông Bắc, được tin Thái Tông mất, vội trở về Triều cũng bị bắt và bị buộc tội
đồng
mưu
với
Thị
Lộ
để
giết
vua.
Ngày 19/9/1442, Thị Lộ và Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc (a). Sử thần Ngô Sĩ Liên ghi rằng: "Vì yêu Thị
Lộ
mà
Thái
Tông
bị
thiệt
thân".
Chú thích: - (a) Tru di tam tộc: giết ba họ (họ cha, họ mẹ, họ vợ).
Vậy, tông tích Thị Lộ - Nguyễn Trãi thế nào? Có phải Thị Lộ thật sự đã giết Thái Tông, và đã có ảnh
hưởng
gì
đến
cuộc
trị
vì
của
nhà
vua
không?
Tông
tích
Nguyễn
Thị
Lộ
(1390-1442)
Nguyễn Thị Lộ vốn là con nhà có học thức, quê làng Hải Triều, một làng làm chiếu có tiếng, nay thuộc
xã Phạm Lễ xưa thuộc huyện Ngự Thiên, (Thái Bình). Tương truyền, năm 1406, khi Nguyễn Trãi (26
tuổi) đang làm quan nhà Hồ, gặp Thị Lộ (16 tuổi) ở Vũ Lăng, thấy xinh đẹp, liền ứng khẩu:
Ả
ở
đâu
mà
bán
chiếu
gon,
Chẳng
hay
chiếu
bán
hết
hay
còn?
Xuân
xanh
nay
độ
bao
nhiêu
tuổi?
Đã
có
chồng
chưa
được
mấy
con?
Thị
Lộ
cũng
ứng
khẩu
đáp
lại:
Tôi
ở
Tây-hồ
bán
chiếu
gon,
Cớ
chi
ông
hỏi
hết
hay
còn?
Xuân
xanh
tuổi
độ
vừa
đôi
tám,
Chồng
còn
chưa
có,
có
chi
con!
Nguyễn Trãi yêu vì tài nên lấy làm thiếp. Thị Lộ không có con với Nguyễn Trãi, xin cháu của Ngô Từ là
Ngô Chi Lan làm con nuôi. Ngô Chi Lan đổi tên là Nguyễn Hà Huệ, sau làm Lễ Nghi học sĩ trong cung
Lê Thánh Tông, chồng là Phù Thúc Hoành, làm Bác sĩ giảng kinh sử Quốc Tử Giám. (1)
Lai
lịch
Nguyễn
Trãi
(1380-1442)
Nguyễn Trãi gốc làng Nhị Khê, tỉnh Hà Đông, sinh năm 1380 ở Thăng Long, tại nhà ông ngoại là quan
Tư-đồ Trần Nguyên Đán. Nguyên Đán có hai gái là Thái và Thai, nuôi hai nho sinh là Nguyễn Ứng
Long dạy Thái, và Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Hai thầy gian díu với hai học trò. Thái có chửa, Ứng
Long sợ bỏ trốn. Nguyên Đán gọi về, tha tội, và gả con c...
Bên Lề chính sử
Dzoãn Tiến Đạt
Vụ án Lệ Chi viên
Ngày 1/9/1442, vua Thái Tông, đi duyệt Chí Linh, trên đường về ghé o Côn Sơn thăm
Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi một người vợ lẽ Nguyễn Thị Lộ vừa đẹp vừa hay chữ, từng được Thái
Tông vời vào triều phong chức Lễ Nghi học giữ công việc dạy cung nữ giảng sách cho vua. Trước
khi Thái Tông đến n Sơn, Thị L đã về đấy thăm Nguyễn Trãi. Lúc vua rời Côn Sơn, Thị L được
lệnh theo nhà vua v triều.
Ngày 7/9, xa giá Thái Tông đến Lệ Chi viên (tục gọi là Trại Vải) ở làng Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh. Đêm ấy, vua bị cảm, đến sáng thì mất. Các quan hộ giá giữ kín, đến ngày 9/9/1442 mới rước
linh cữu vua về Thăng Long, rồi báo tin cho nhân dân cả nước biết. Ngay sau đó, Thị Lộ bị bắt. Nguyễn
Trãi đang đi kiểm tra ở Đông Bắc, được tin Thái Tông mất, vội trở về Triều cũng bị bắt bị buộc tội
đồng mưu với Thị Lộ để giết vua.
Ngày 19/9/1442, Thị Lộ và Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc (a). Sử thần Ngô Sĩ Liên ghi rằng: "Vì yêu Thị
Lộ Thái Tông bị thiệt thân".
Chú thích: - (a) Tru di tam tộc: giết ba họ (họ cha, họ mẹ, họ vợ).
Vậy, tông tích Thị Lộ - Nguyễn Trãi thế nào? phải Thị L thật s đã giết Thái Tông, đã nh
hưởng đến cuộc trị của nhà vua không?
Tông tích Nguyễn Thị Lộ (1390-1442)
Nguyễn Thị Lộ vốn con nhà học thức, quê làng Hải Triều, một làng làm chiếu tiếng, nay thuộc
Phạm Lễ xưa thuộc huyện Ngự Thiên, (Thái Bình). Tương truyền, m 1406, khi Nguyễn Trãi (26
tuổi) đang làm quan nhà Hồ, gặp Thị Lộ (16 tuổi) Lăng, thấy xinh đẹp, liền ứng khẩu:
đâu bán chiếu gon,
Chẳng hay chiếu bán hết hay còn?
Xuân xanh nay độ bao nhiêu tuổi?
Đã chồng chưa được mấy con?
Thị Lộ cũng ứng khẩu đáp lại:
Tôi Tây-hồ bán chiếu gon,
Cớ chi ông hỏi hết hay còn?
Xuân xanh tuổi đ vừa đôi tám,
Chồng còn chưa có, có chi con!
Nguyễn Trãi yêu vì tài nên lấy làm thiếp. Thị Lộ không có con với Nguyễn Trãi, xin cháu của Ngô Từ là
Ngô Chi Lan làm con nuôi. Ngô Chi Lan đổi tên Nguyễn Huệ, sau làm Lễ Nghi học sĩ trong cung
Thánh Tông, chồng Phù Thúc Hoành, làm c giảng kinh sử Quốc Tử Giám. (1)
Lai lịch Nguyễn Trãi (1380-1442)
Nguyễn Trãi gốc làng Nhị Khê, tỉnh Đông, sinh năm 1380 Thăng Long, tại nhà ông ngoại quan
Tư-đồ Trần Nguyên Đán. Nguyên Đán hai gái là Thái Thai, nuôi hai nho sinh là Nguyễn Ứng
Long dạy Thái, Nguyễn Hán Anh dạy Thai. Hai thầy gian díu với hai học trò. Thái chửa, Ứng
Long sợ bỏ trốn. Nguyên Đán gọi về, tha tội, gả con cho. (2)
Sau hai người đều thi đỗ. Ứng Long, cha Nguyễn Trãi, đỗ bảng nhãn (1374)(3) Thượng hoàng Trần
Nghệ Tông không cho làm quan, tội "thường dân thông m lấy con gái tông thất", nên phải về
Nhị Khê sống nghề dạy học.
Thời ấy, Quí Ly, được Thượng-hoàng Nghệ Tông sủng ái, sàm tấu giết hại nhiều người, cả vua chúa
vương thân cũng không trừ. Duy có Trần Nguyên Đán toàn gia được yên ổn, nhờ biết lo xa, kết thân gia
với Quí Ly.
Bên Lề chính sử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bên Lề chính sử - Người đăng: thu-truc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
152 Vietnamese
Bên Lề chính sử 9 10 569