Ktl-icon-tai-lieu

bệnh ấu trĩ tả khuynh

Được đăng lên bởi Lương Văn Khoa
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mác cho rằng, giữa xã hội TBCN và xã hội CSCN là một
thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia.
Đó là thời kỳ quá độ. Phát triển tư tưởng của Mác và
Ăngghen, Lênin đã từ hiện thực của cách mạng thế giới
và cách mạng Nga đầu thế kỷ XX, nêu lên luận điểm
quan trọng về cách mạng XHCN và quá độ lên CNXH ở
các nước. Lênin cho rằng: “người ta không thể coi cách
mạng xã hội chủ nghĩa là một công cuộc làm một lần
thì xong, mà phải coi đó là một thời đại”(2[). Đó là thời
đại chấn động mạnh mẽ và diễn ra những biến đổi sâu
sắc về chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng. Trong tác
phẩm “Về bệnh ấu trĩ “tả khuynh” và tính tiểu tư
sản” viết tháng 5-1918, Lênin đã nêu hết sức rõ ràng về
những đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH.
Lênin nhấn mạnh thời kỳ quá độ cần phải phát triển
nhiều thành phần kinh tế và coi trọng thúc đẩy kinh tế
thị trường; phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất
tạo ra năng suất lao động cao; nhận thức rõ vai trò các
giai cấp và nội dung, hình thức đấu tranh giai cấp trong
thời kỳ quá độ; nhấn mạnh vai trò tổ chức, quản lý của
nhà nước XHCN; về thời gian phải trải qua nhiều chặng
đường, bước đi khác nhau. Lênin nhấn mạnh: “Trong
trường hợp tốt nhất thì bước quá độ ấy cũng chiếm mất
nhiều năm. Suốt cả thời kỳ đó, trong chính sách của
chúng ta, lại chia ra nhiều bước quá độ nhỏ hơn nữa. Và
tất cả cái khó khăn của nhiệm vụ chúng ta phải làm, tất
cả cái khó khăn của chính sách và tất cả sự khéo léo
của chính sách là ở chỗ biết tính đến những nhiệm vụ
đặc thù của từng bước quá độ đó”(3).
Cách mạng Tháng Mười 1917, nước Nga Xô viết và sau
đó là Liên Xô đã khởi đầu quá trình hiện thực hóa CNXH.
Cách mạng XHCN đã diễn ra ở nhiều nước với những
thành tựu quan trọng. Liên Xô và hệ thống các nước
XHCN trở thành một thực thể không thể phủ nhận, tỏ rõ

sức mạnh của một hình thái kinh tế - xã hội mới đang ra
đời, định hình và phát triển. Hiện thực đó đã làm cho
CNTB, đế quốc phải sử dụng các thủ đoạn từ chiến
tranh xâm lược, chiến tranh lạnh, đến “diễn biến hòa
bình” để thủ tiêu CNXH cả về phương diện ý thức hệ và
chế độ chính trị. Cũng cần thấy rõ một thực tế là trong
tiến hành cách mạng XHCN, nhiều đảng cộng sản cầm
quyền đã bị chi phối bởi tư duy chủ quan, duy ý chí,
nóng vội, không nhận thức đầy đủ những đặc điểm, đặc
trưng và quy luật của sự quá độ lên CNXH dẫn tới
những sai lầm trong chính sách, giải pháp, bước đi với
kết cục thất bại, đổ vỡ của mô hình CNXH như ở Liên Xô
và các nước Đông Âu. Đó là bài học đau đớn và sâu sắc
cả về l...
Mác cho rằng, giữa xã hội TBCN và xã hội CSCN là một
thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia.
Đó là thời kỳ quá độ. Phát triển tư tưởng của Mác và
Ăngghen, Lênin đã từ hiện thực của cách mạng thế giới
và cách mạng Nga đầu thế kỷ XX, nêu lên luận điểm
quan trọng về cách mạng XHCN và quá độ lên CNXH ở
các nước. Lênin cho rằng: “người ta không thể coi cách
mạng xã hội chủ nghĩa là một công cuộc làm một lần
thì xong, mà phải coi đó là một thời đại”
(2[)
. Đó là thời
đại chấn động mạnh mẽ và diễn ra những biến đổi sâu
sắc về chính trị, kinh tế, xã hội, tư tưởng. Trong tác
phẩm Về bệnh ấu trĩ “tả khuynh” và tính tiểu tư
sản” viết tháng 5-1918, Lênin đã nêu hết sức rõ ràng về
những đặc trưng cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH.
Lênin nhấn mạnh thời kỳ quá độ cần phải phát triển
nhiều thành phần kinh tế và coi trọng thúc đẩy kinh tế
thị trường; phải phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất
tạo ra năng suất lao động cao; nhận thức rõ vai trò các
giai cấp và nội dung, hình thức đấu tranh giai cấp trong
thời kỳ quá độ; nhấn mạnh vai trò tổ chức, quản lý của
nhà nước XHCN; về thời gian phải trải qua nhiều chặng
đường, bước đi khác nhau. Lênin nhấn mạnh: “Trong
trường hợp tốt nhất thì bước quá độ ấy cũng chiếm mất
nhiều năm. Suốt cả thời kỳ đó, trong chính sách của
chúng ta, lại chia ra nhiều bước quá độ nhỏ hơn nữa. Và
tất cả cái khó khăn của nhiệm vụ chúng ta phải làm, tất
cả cái khó khăn của chính sách và tất cả sự khéo léo
của chính sách là ở chỗ biết tính đến những nhiệm vụ
đặc thù của từng bước quá độ đó
(3)
.
Cách mạng Tháng Mười 1917, nước Nga Xô viết và sau
đó là Liên Xô đã khởi đầu quá trình hiện thực hóa CNXH.
Cách mạng XHCN đã diễn ra ở nhiều nước với những
thành tựu quan trọng. Liên Xô và hệ thống các nước
XHCN trở thành một thực thể không thể phủ nhận, tỏ rõ
bệnh ấu trĩ tả khuynh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bệnh ấu trĩ tả khuynh - Người đăng: Lương Văn Khoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
bệnh ấu trĩ tả khuynh 9 10 880