Ktl-icon-tai-lieu

Bi kịch của cái chung

Được đăng lên bởi khuongkhdt35
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 262-267

THÔNG TIN - BÌNH LUẬN
Alfred Nobel và ước mơ cho thế giới phồn thịnh
TS. Đinh Việt Hòa, ThS. Hoàng Thị Thu Hương
Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế,
Đại học Quốc gia Hà Nội,144 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt. Giải thưởng Nobel là một giải thưởng quốc tế được tổ chức hằng năm kể từ
năm 1901 cho những cá nhân đạt thành tựu trong lĩnh vực vật lý, hoá học, y học, văn
học và hoà bình. Vào năm 1968, Ngân hàng Thụy Điển đưa thêm vào một giải về lĩnh
vực khoa học kinh tế để tưởng nhớ nhà khoa học Alfred Nobel, người đã sáng lập ra giải
Nobel. Năm 2009, giải Nobel về khoa học kinh tế đã được trao cho hai giáo sư Mỹ vì
công trình nghiên cứu nhiều mối quan hệ bên trong một công ty hoặc giữa các công ty
với cá nhân định hình nên hành vi thị trường. Giải được chia sẻ giữa bà Elinor Ostrom,
76 tuổi, Đại học Indiana và ông Olivier E. Williamson, 77 tuổi, Đại học California ở
Berkeley. Bà Ostrom cũng là người phụ nữ đầu tiên nhận giải Nobel Kinh tế trong lịch
sử 41 năm của giải này.

Năm 1888 khi Alfred Ludvig - anh trai của
Alfred Nobel qua đời, một tờ báo Pháp đã nhầm
tưởng ông đã chết, nên đã dành cả trang để
đăng một bài cáo phó cho “kẻ làm giàu từ cái
chết”. Lời cáo phó đã miêu tả ông như là một
người làm giàu từ những phát minh có tính hủy
diệt con người với con số không thể tưởng
tượng. Bàng hoàng trước nhận định ấy, Nobel
đã quyết định sử dụng tài sản của mình để tặng
thưởng cho những thành tựu đem lại lợi ích cho
nhân loại. Và, từ hành động ấy, những nhà sử
học đã khẳng định, “cho dù có rất ít cơ hội để
đánh giá lại cuộc đời của mình, nhưng Alfred
Nobel đã có đủ thời gian làm thay đổi nhận
định của bài báo”.*

Từ Alfred Nobel - Ông là ai… ?
Alfred Nobel sinh ra trong một gia đình có
truyền thống làm khoa học. Ông vốn là hậu duệ
của nhà khoa học nổi tiếng thế kỷ 17, Olaus
Rudbeck và là con trai thứ ba của Immanuel
Nobel và Andriette Ahlsell Nobel tại
Stockholm (Thụy Điển). Năm 1842, khi ông
Alfred chín tuổi, mẹ và anh em của ông chuyển
đến St. Petersburg, Nga để trợ giúp công việc
cho cha, mà ông đã đến đó vài năm trước. Cha
của ông, ông Immanuel Nobel, là một kiến trúc
sư, một nhà xây dựng và nhà phát minh, đã mở
một cửa hàng bán máy móc tại St. Petersburg
và đã sớm thành công với hợp đồng từ chính
phủ Nga về xây dựng vũ khí quốc phòng. Từ sự
thành công của cha mình, Alfred đã được rất
nhiều gia sư và chính cha ông giảng dạy. Bên
cạnh việc là một nhà hóa học được đào t...
Tp chí Khoa hc ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh 25 (2009) 262-267
262
THÔNG TIN - BÌNH LUN
Alfred Nobel và ước mơ cho thế gii phn thnh
TS. Đinh Vit Hòa, ThS. Hoàng Th Thu Hương
Khoa Qun tr Kinh doanh, Trường Đại hc Kinh tế,
Đại hc Quc gia Hà Ni,144 Xuân Thu, Cu Giy, Hà Ni, Vit Nam
Tóm tt. Gii thưởng Nobel mt gii thưng quc tế được t chc hng năm k t
năm 1901 cho nhng cá nhân đạt tnh tu trong lĩnh vc vt lý, hoá hc, y hc, văn
hc và hnh. Vào năm 1968, Ngân hàng Thy Đin đưa thêm vào mt gii v lĩnh
vc khoa hc kinh tế đ tưng nh nhà khoa hc Alfred Nobel, người đã sáng lp ra gii
Nobel. Năm 2009, gii Nobel v khoa hc kinh tế đã được trao cho hai giáo sư M
công trình nghiên cu nhiu mi quan h bên trong mt ng ty hoc gia c ng ty
vi nn đnh hình n hành vi th trường. Gii đưc chia s gia bà Elinor Ostrom,
76 tui, Đại hc Indiana ông Olivier E. Williamson, 77 tui, Đại hc California
Berkeley. Bà Ostrom cũng ngưi ph n đu tiên nhn gii Nobel Kinh tế trong lch
s 41 năm ca gii này.
Năm 1888 khi Alfred Ludvig - anh trai ca
Alfred Nobel qua đi, mt t báo Pháp đã nhm
tưng ông đã chết, nên đã dành c trang đ
đăng mt bài o p cho k làm giàu t cái
chết. Li cáo p đã miêu t ông như mt
người m giàu t nhng phát minh có nh hy
dit con ngưi vi con s không th tưng
tưng. Bàng hoàng trước nhn đnh y, Nobel
đã quyết đnh s dng tài sn ca mình để tng
thưởng cho nhng thành tu đem li li ích cho
nhân loi. Và, t hành động y, nhng nhà s
hc đã khng định, cho rt ít cơ hi để
đánh giá li cuc đi ca mình, nhưng Alfred
Nobel đã đ thi gian làm thay đổi nhn
định ca bài báo.
*
_________
*
ĐT: 84-4-37547506 (713)
E-mail: hoadv@vnu.edu.vn
T Alfred Nobel - Ông là ai ?
Alfred Nobel sinh ra trong mt gia đình
truyn thng làm khoa hc. Ông vn là hu du
ca nhà khoa hc ni tiếng thế k 17, Olaus
Rudbeck con trai th ba ca Immanuel
Nobel Andriette Ahlsell Nobel ti
Stockholm (Thy Đin). Năm 1842, khi ông
Alfred chín tui, manh em ca ông chuyn
đến St. Petersburg, Nga đ tr giúp ng vic
cho cha, ông đã đến đó vài năm trước. Cha
ca ông, ông Immanuel Nobel, mt kiến trúc
sư, mt nxây dng và nhà phát minh, đã m
mt ca hàng bán máy móc ti St. Petersburg
đã sm thành ng vi hp đng t chính
ph Nga vy dng vũ khí quc phòng. T s
thành công ca cha mình, Alfred đã đưc rt
nhiu gia sư và chính cha ông ging dy. Bên
cnh vic mt nhà hóa hc được đào to,
Evaluation notes were added to the output document. To get rid of these notes, please order your copy of ePrint 5.0 now.
Bi kịch của cái chung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bi kịch của cái chung - Người đăng: khuongkhdt35
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bi kịch của cái chung 9 10 47