Ktl-icon-tai-lieu

Bìa dự thi :" Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và Đảng bộ địa phương

Được đăng lên bởi bahaian75
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BAI DỰ THI
“Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ địa phương”
Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào và được
thành lập trên cơ sở hợp nhất những tổ chức Cộng sản tiền thân nào?
Trả lời:
Từ ngày 03-07/2/1930, Hội nghị hợp nhất Đảng họp tại Cửu Long-Hương CảngTrung Quốc. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất
Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để thành lập một chính Đảng
duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ngày 24/2/1930, Đông Dương
Cộng sản liên đoàn cũng được tiếp nhận vào Đảng.
Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua các kỳ
Đại hội nào? Được tổ chức thời gian nào, ở đâu? Nêu tên của các đồng chí Tổng Bí
thư (hoặc Bí thư thứ nhất) từ khi Đảng ta được thành lập đến nay?
Trả lời
Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày 03/2/1930. Tại Hội nghị tháng
10/1930, BCH TW Đảng đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông
Dương và bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư. Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã trãi qua 10 kỳ Đại hội:
- Đại hội Đảng lần thứ nhất: diễn ra từ ngày 27-31/3/1935 tại Ma Cao – Trung
Quốc, tham dự Đại hội có 13 đoàn đại biểu thuộc các Đảng bộ trong nước và tổ chức
Đảng hoạt động ở nước ngoài, Đại hội đã bầu BCH Trung ương gồm 13 đồng chí, đồng
chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư (3/1935-1936).
+ Hội nghị BCH TW Đảng (26/7/1936) khóa I bầu đồng chí Hà Huy Tập làm
Tổng Bí Thư (7/1936-3/1938).

đồng chí Hà Huy Tập
+ Hội nghị BCH TW Đảng (29/3/1938) khóa I bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm
Tổng Bí thư (3/1938-01/1940).

đồng chí Nguyễn Văn Cừ
+ Hội nghị BCH TW Đảng lần thứ 8 khóa I (19/5/1941) bầu đồng chí Trường
Chinh làm Tổng Bí Thư.
- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày
19/2/1951, tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang. Tham dự Đại hội
có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 761.000 đảng viên
trong cả nước.
Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương mới gồm 19 ủy viên chính thức và 10
ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành đã cử ra Bộ Chính trị gồm có 7 ủy viên chính thức
và một ủy viên dự khuyết. Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng. Đồng
chí Trường Chinh được bầu làm Tổng Bí thư.

Ảnh đ/c Trường Chinh
- Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III diễn ra tại Hà Nội từ ngày 5 đến 10-91960. Tham dự Đại hội có 525 đại biểu chính thức và 51 đại biểu dự khuyết thay mặt
hơn 50 vạn đảng viên trong cả nước.
Đ...
BAI DỰ THI
“Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang
của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ địa phương”
Câu 1: Đảng Cộng sản Việt Nam do ai sáng lập, vào thời gian nào được
thành lập trên cơ sở hợp nhất những tổ chức Cộng sản tiền thân nào?
Trả lời:
Từ ngày 03-07/2/1930, Hội nghị hợp nhất Đảng họp tại Cửu Long-Hương Cảng-
Trung Quốc. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị. Hội nghị đã nhất trí hợp nhất
Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng để thành lập một chính Đảng
duy nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, ngày 24/2/1930, Đông Dương
Cộng sản liên đoàn cũng được tiếp nhận vào Đảng.
Câu 2: Từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam trải qua các kỳ
Đại hội nào? Được tổ chức thời gian nào, ở đâu? Nêu tên của các đồng chí Tổng Bí
thư (hoặc Bí thư thứ nhất) từ khi Đảng ta được thành lập đến nay?
Trả lời
Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập vào ngày 03/2/1930. Tại Hội nghị tháng
10/1930, BCH TW Đảng đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông
Dương và bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng thư. Ktừ khi thành lập đến nay, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã trãi qua 10 kỳ Đại hội:
- Đại hội Đảng lần thứ nhất: diễn ra t ngày 27-31/3/1935 tại Ma Cao Trung
Quốc, tham dự Đại hội 13 đoàn đại biểu thuộc các Đảng b trong nước tchức
Đảng hoạt động ở nước ngoài, Đại hội đã bầu BCH Trung ương gồm 13 đồng chí, đồng
chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư (3/1935-1936).
+ Hội nghị BCH TW Đảng (26/7/1936) khóa I bầu đồng chí Huy Tập làm
Tổng Bí Thư (7/1936-3/1938).
đồng chí Hà Huy Tập
+ Hội nghị BCH TW Đảng (29/3/1938) khóa I bầu đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm
Tổng Bí thư (3/1938-01/1940).
Bìa dự thi :" Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và Đảng bộ địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bìa dự thi :" Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và Đảng bộ địa phương - Người đăng: bahaian75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bìa dự thi :" Tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và Đảng bộ địa phương 9 10 149