Ktl-icon-tai-lieu

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2014

Được đăng lên bởi josephreina04
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT II
CHI ĐOÀN GV KINH TẾ-CHÍNH TRỊ

ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC
MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2014
VÒNG THI SƠ LOẠI
I. CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG NHẤT
1/. Triết học Mác ra đời vào thời gian nào?
a. Những năm 20 thế kỷ XIX
b. Những năm 30 thế kỷ XIX
c. Những năm 40 thế kỷ XIX
d. Những năm 50 thế kỷ XIX
2/. Triết học Mác – Lênin do ai sáng lập và phát triển?
a. C.Mác, Ph. Ăngghen, V.I.Lênin
b. V.I.Lênin
c. C.Mác
d. C.Mác và Ph. Ăngghen
3/. Ai là người đưa ra định nghĩa khoa học về vật chất?
a. C.Mác
b. V.I.Lênin
c. Ph. Ăngghen
d. C.Mác và Ph. Ăngghen
4/. Nhà triết học nào coi nguyên tử và khoảng không là bản nguyên đầu tiên của thế giới?
a. Talét
b. Đêmôcrit
c. Hêraclit
d. Arixtốt
5/. Hình thức tồn tại của vật chất là gì?
a. Không gian
b. Vận động
c. Thời gian
d. Không gian, thời gian
6/. Sự vật hiện tượng nào sau đây được coi là hai mặt đối lập của một mâu thuẫn?
a. Dài và ngắn
b. Đồng hóa và dị hóa
c. Bên phải và bên trái
d. Màu xanh và màu đỏ
7/. Quy luật nào là hạt nhân của phép biện chứng duy vật?
a. Quy luật phủ định của phủ định
b. Quy luật mâu thuẫn
c. Quy luật lượng – chất
d. Quy luật tư duy
8/. Yếu tố đóng vai trò là cơ sở, động lực, mục đích của nhận thức?
a. Vật chất
b. Hoạt động vật chất
c. Thực tiễn
d. Sản xuất
9/. Yếu tố nào giữ vai trò quyết định sự sinh tồn, phát triển của con người và xã hội?
a. Sản xuất vật chất
b. Kinh tế
c. Chính trị
d. Khoa học
10/. Quan điểm thừa nhận: "mệnh trời", "Số phận đã an bài" thuộc triết học nào?
a. Duy tâm chủ quan
b. Duy vật tầm thường.
c. Duy tâm khách quan
d. Duy vật chất phác
11/. Thực chất của sự phân hóa giai cấp là do sự đối lập về:
a. Địa vị xã hội
b. Chủng tộc, màu da
d. Địa vị trong một chế độ KT-XH nhất định c. Quyền lực
12/. Sự phân chia giai cấp trong xã hội bắt đầu từ hình thái kinh tế - xã hội nào?

a. Cộng sản nguyên thủy
b. Chiếm hữu nô lê
c. Phong kiến
d.Tư bản chủ nghĩa
13/. Trong CNXH, thì nguyên tắc phân phối nào là cơ bản nhất?
a. Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu
b. Làm theo năng lực hưởng theo lao động
c. Phân phối từ phúc lợi xã hội
d. Phân phối từ đóng góp nguồn lực vào sản xuất kinh doanh
14/. Định nghĩa vật chất được V.I.Lênin đưa ra trong tác phẩm nào?
a. Bút ký triết học
b. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiêm phê phán
c. Nhà nước và cách mạng d. Sáng kiến vĩ đại
15/. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, thì đấu tranh giai cấp có...



 !"#$
"%&''()*+,-
./0
1$"!"23
,4156789:;<;5=>?6@AB89?6C6=DDABE
  
!" #$
*4156789:;<;%FD6DGB=6H<DCIJK@AK9<8856LDE
%&!'()*'+,- +,-
!%&! #%&!./()*
M416IADCN?6>N=5=>OD9DC9P=Q9B=9:;@R@J8;9S8E
%&! +,-
!()* #%&!./()*
-419A856789:;DAB;B6DCTUFD8V@AQ9BWDCQ9XDCIAYWDDCTUFD>ZT86FD;[=897C6\6E
01 ,2!3-
!4,3!0- #3-56
]41^D989_;8`D8a6;[=@J8;9S8IAC^E
72- 89:
!;-- #72-';--
b41c@J896dD8NeDCDABH=T>fU>Ne;;B6IA9=6gh8>i6IJK;[=gj8gfT89TkDE
</-./= >?./#@?
!A,BC-./,3&- #%/D5.//D9E
l41mTUITJ8DABIA9a8D9fD;[=K9nKY6dD;9_DCGTU@J8E
FDG0D8BH9@!HBH9@ FDG0D8IDDJ
!FDG0D80KLM!N #FDG0D8K#DG
o41 7T8i>pDC@=685qIA;rHs&>jDCIc;&gt;>u;9;[=D9JD89_;E
8!N 4OP9:.8!N
!Q!-R #SC5DN
v41 7T8iDABC6w@=685qxTU78>OD9HcH6D98`D&K9<8856LD;[=;BDDCN?6@Ayz9j6E
SC5DN.8!N 7-
!T3@ #7OU!
,+41mT=D>6Lg89{=D9JD|}gdD985?6}&}iK9JD>z=DYA6}89Tj;856789:;DABE
<DGI!HVD <DG.8WK;
!<DGI&!VD #<DG.8!NB&!
,,419c;;9S8;[=HcK9fD9p=C6=6;SKIAGBHc>i6IJK@R|
@.@5X:- H:!'/D#
#@.@3O:!9:7Y4N9@ !FDGZ0Q!
,*41cK9fD;96=C6=6;SK85BDCyz9j6Y~8>ZT8{9^D989<6Q6D987yz9j6DABE
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 - Người đăng: josephreina04
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NĂM 2014 9 10 82