Ktl-icon-tai-lieu

BỘ CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP Hướng dẫn thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính

Được đăng lên bởi uthung777
Số trang: 79 trang   |   Lượt xem: 5048 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;
kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu

TT
1.

Nội dung câu hỏi
Giải đáp
Chủ hàng chấp hành tốt Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì chủ hàng
pháp luật hải quan phải đáp chấp hành tốt pháp luật về hải quan là người đáp ứng các điều kiện:
ứng những điều kiện nào?
1. Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu ba trăm sáu mươi lăm ngày tính
đến ngày đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trong
thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày trở về trước, kể từ ngày đăng ký tờ khai
hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan hải quan xác định là:
a) Không bị xử lý về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên
giới;
b) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;
c) Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao
gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền
thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục
trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính;
2. Không còn nợ thuế quá hạn quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp
thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;
3. Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

2.

Chủ hàng nhiều lần vi Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì chủ hàng
phạm pháp luật hải quan nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan là người xuất khẩu, nhập khẩu trong
được quy định như thế nào? thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan

(khoản 6 Điều 3
194/2010/TT-BTC)

TT cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu đã ba lần bị xử lý về hành vi vi phạm hành
chính về hải quan (bao gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải
nộp hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn), với mức phạt tiền mỗi lần vượt
thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính hoặc đã một lần bị xử phạt vi phạm hành
chính về hải quan với mức phạt vượt thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục
Hải quan.

3.

Việc kiểm tra thực tế hàng
hoá áp dụng đối với các
trường hợp nào? (Khoản 3
Điều 3 TT 194/2010/TTBTC)

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 194/2010/TT-BTC thì kiểm tra thực
tế hàng hóa áp dụng đối với các trường hợp sau:
1. Hàng hóa nêu tại khoản 3 và kho...
BỘ CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP
Hướng dẫn thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan;
kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu
TT Nội dung câu hỏi Giải đáp
1. Chủ hàng chấp hành tốt
pháp luật hải quan phải đáp
ứng những điều kiện nào?
Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông 194/2010/TT-BTC thì chủ hàng
chấp hành tốt pháp luật về hải quan là người đáp ứng các điều kiện:
1. hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu tối thiểu ba trăm sáu mươi lăm ngày tính
đến ngày đăng tờ khai hải quan cho hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Trong
thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày trở về trước, k từ ngày đăng tờ khai
hải quan cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu được cơ quan hải quan xác định là:
a) Không bị xử về hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên
giới;
b) Không bị xử lý về hành vi trốn thuế, gian lận thuế;
c) Không quá hai lần bị xử về các hành vi vi phạm khác về hải quan (bao
gồm cả hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền
thuế được miễn, giảm, hoàn) với mức phạt tiền vượt thẩm quyền của Chi cục
trưởng Chi cục Hải quan theo quy định của Pháp lệnh Xử vi phạm hành
chính;
2. Không còn nợ thuế quá hạn quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp
thuế tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;
3. Thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.
2. Chủ hàng nhiều lần vi
phạm pháp luật hải quan
được quy định như thế nào?
Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông 194/2010/TT-BTC thì chủ hàng
nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan là người xuất khẩu, nhập khẩu trong
thời gian ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan
BỘ CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP Hướng dẫn thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP Hướng dẫn thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính - Người đăng: uthung777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
79 Vietnamese
BỘ CÂU HỎI VÀ GIẢI ĐÁP Hướng dẫn thực hiện Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính 9 10 427