Ktl-icon-tai-lieu

bộ đề luyện thi OLP 11

Được đăng lên bởi micthanhnam
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 518 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 THÁNG 4
LẦN THỨ XV
o MÔN LỊCH SỬ - Khối 11
o Thời gian làm bài : 180 phút
o (Không kể thời gian giao đề)


A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
Trình bày bối cảnh lịch sử của Trung Quốc cuối thế kỉ XIX. Cho biết tính chất, ý nghĩa lịch sử
và nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc sau :
- Cuộc cải cách Mậu Tuất (1898)
- Phong trào Nghĩa Hoà đoàn (1900)
- Cách mạng Tân Hợi (1911)
Câu 2 : (4 điểm)
Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế Cộng sản (1919 – 1923). Các nghị quyết của Đại hội II
và Đại hội VII đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng Việt Nam như thế nào ?
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Từ những kiến thức đã học, hãy nêu nhận xét của em về đặc điểm của phong trào yêu nước và
giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 4 : (4 điểm)
a) Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX
(Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) :
- Bối cảnh ra đời.
- Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
- Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử.
b) Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ?
Câu 5 : (4 điểm)
Lập bảng trình bày điểm khác nhau giữa phong trào chống Pháp xâm lược (1858 – 1884) với
phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh, mục đích đấu tranh, lãnh đạo,
lực lượng tham gia, qui mô, tính chất.
…Hết…

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 THÁNG 4
LẦN THỨ XV
o MÔN LỊCH SỬ - Khối 11
o Thời gian làm bài : 180 phút
o (Không kể thời gian giao đề)


A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
- Tại nước Nga Xô viết, cuộc đấu tranh để bảo vệ, củng cố và giữ vững chính quyền trong năm
đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Mười (1917) đã được thực hiện với chủ trương của
Đảng Bônsêvích như thế nào ?
- Tại Việt Nam, cuộc đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc, củng cố và giữ vững chính quyền
trong năm đầu tiên sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945) đã được thực hiện với chủ
trương của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào ?
- Em hãy xác định nguyên nhân chung đã dẫn đến sự thắng lợi trong công cuộc đấu tranh để bảo
vệ độc lập dân tộc và giữ vững chính quyền của nhân dân hai nước trên.
Câu 2 : (4 điểm)
Lập bảng so sánh hai phong trào cách mạng : phong trào cách mạng 1918 – 1923 và phong trào
cách mạng 1929 – 1939, theo mẫu sau :
Phong trào cách ...
LUY N T P S 1ĐỀ
KÌ THI OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30 THÁNG 4
LẦN THỨ XV
o MÔN L CH S - Kh i 11
o Thời gian làm bài : 180 phút
o (Không kể thời gian giao đề)
A) PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI : (8 điểm)
Câu 1 : (4 điểm)
Trình bày bối cảnh lịch sử của Trung Quốc cuối thế kỉ XIX. Cho biết tính chất, ý nghĩa lịch sử
và nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh của nhân dân Trung Quốc sau :
- Cuộc cải cách Mậu Tuất (1898)
- Phong trào Nghĩa Hoà đoàn (1900)
- Cách mạng Tân Hợi (1911)
Câu 2 : (4 điểm)
Sự thành lập hoạt động của Quốc tế Cộng sản (1919 1923). Các nghị quyết của Đại hội II
và Đại hội VII đã ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng Việt Nam như thế nào ?
B) PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM : (12 điểm)
Câu 3 : (4 điểm)
Từ những kiến thức đã học,y u nhận t của em về đặc điểm của phong trào yêu nước
giải phóng dân tộc Việt Nam từ giữa thế kỉ XIX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất.
Câu 4 : (4 điểm)
a) Sự ra đời của phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản đầu thế kỉ XX
(Trào lưu dân tộc chủ nghĩa) :
- Bối cảnh ra đời.
- Sự khác nhau giữa hai đường lối cứu nước : Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh.
- Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa lịch sử.
b) Yêu cầu của cách mạng Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỉ XX là vấn đề gì ?
Câu 5 : (4 điểm)
Lập bảng trình bày điểm khác nhau giữa phong trào chống Pháp xâm lược (1858 1884) với
phong trào Cần Vương (1885 – 1896) theo các nội dung : hoàn cảnh, mục đích đấu tranh, lãnh đạo,
lực lượng tham gia, qui mô, tính chất.
…Hết…
bộ đề luyện thi OLP 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bộ đề luyện thi OLP 11 - Người đăng: micthanhnam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
bộ đề luyện thi OLP 11 9 10 115