Ktl-icon-tai-lieu

Bộ máy nhà nước

Được đăng lên bởi bhxhbdto08
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Môn Bô May Nha Nươc ( Hiên Phap2)

Chương 6: BÔ MAY NHA NƯƠC CHXHCN VN
1.Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc “ Quyền lực nha nươc la thống nhất, có sự phân công, phối hợp,
kiêm soat giưa cac cơ quan nha nươc trong vi êc thực hiên cac quyền l âp phap, hanh phap, tư phap”
(Điều 2 HP 2013) trong tô chưc va hoat đ ông cua B ô may nha nươc nươc CHXHCN VN vơi nhưng n ôi
dung sau:
a. Cơ sơ ly luân cua nguyên tắc
b. Quy định cua HP về nguyên tắc
c. Nôi dung, yêu câu cua nguyên tắc
d. Liên hê thực tê thực hiên nguyên tắc nay ơ nươc ta
2. Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc tâp trung dân chu trong tô chưc va hoat đ ông cua b ô may nha
nươc CHXHCN VN vơi nhưng nôi dung sau:
a. Cơ sơ ly luân cua nguyên tắc
b. Quy định cua HP về nguyên tắc
c. Nôi dung, yêu câu cua nguyên tắc
d. Liên hê thực tê thực hiên nguyên tắc nay ơ nươc ta.
3. Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc đam bao sự lãnh đao cua Đang trong tô chưc va hoat đ ông cua
bô may nha nươc CHXHCN VN vơi nhưng nôi dung sau:
a. Quy định cua HP về nguyên tắc
b. Nôi dung, yêu câu cua nguyên tắc
c. Liên hê thực tê thực hiên nguyên tắc nay ơ nươc ta
4. Anh (chị) hãy phân tích nguyên tắc “ nha nươc được tô chưc va hoat đ ông theo HP va PL, quan ly
XH băng HP va PL” vơi nhưng nôi dung sau:
a. Quy định cua HP về nguyên tắc
b. Nôi dung, yêu câu cua nguyên tắc
c. Liên hê thực tê thực hiên nguyên tắc nay ơ nươc ta.
5. Anh (chị) hãy phân tích sự phân công, phối hợp giưa QH, chu tịch nươc , CP va Tòa an ND tối cao
trong hoat đông lâp phap.
6. Anh (chị) hãy phân tích sự phân công, phối hợp giưa QH, chu tịch nươc, CP va Tòa an ND tối cao
trong hoat đông hanh phap.

7. Anh (chị) hãy phân tích sự phân công, phối hợp giưa QH, chu tịch nươc, CP va Tòa an ND tối cao
trong hoat đông tư phap.

Chương 7: CHÊ ĐÔ BÂU CƯ
I. Nhân định đung sai? Giai thich?
1. Theo quy định cua PL hiên hanh, ưng cư viên trong cu ôc bâu cư đai biêu QH có quyền tô chưc v ân
đông tranh cư.
Sai
2. Theo quy định cua PL hiên hanh, cư tri không thê thực hi ên quyền bo phiêu tai nơi đăng ky tam
tru cua họ.
3. Theo quy định cua PL hiên hanh, mọi khiêu nai trong hoat đ ông bâu cư đều do cơ quan hanh
chinh giai quyêt.
4. Theo quy định cua PL hiên hanh, trong cu ôc bâu cư lai, ưng cư viên nao được nhiều phiêu hơn la
người trung cư
5. Theo quy định cua PL hiên hanh, trong cu ôc bâu cư lân đâu nêu số người trung cư không đu so
vơi quy định thì sẽ tiên hanh bâu bô sung đa...
 ô
  Ô
!"#$%&'()*+,-(./0/*12*3450&3163
7895:*;<=(<*>:? *0 =(./ 33*@ê ê â
A.(B!C*>:*DE?:F*G H< 9 ?; ô ô ô
I(5<(
<"5J/K/( H<()*+â
L"-(G$H<?.()*+
" I(3)(M(H<()*+ô
I"N) *0**0 ()*+J*<ê ê
"#$%&'()*+* *>(I&H*>:*DE?:F*G H<L 9â ô ô
 ?; I(5<(ô
<"5J/K/( H<()*+â
L"-(G$H<?.()*+
" I(3)(M(H<()*+ô
I"N) *0**0 ()*+J*<"ê ê
C"#$%&'()*+GO9LO:50/%GF:H<AO*>:*DE?:F*G H<ô
L 9 ?; I(5<(ô ô
<"-(G$H<?.()*+
L" I(3)(M(H<()*+ô
"N) *0**0 ()*+J*<ê ê
P"#$%&'()*+,G6*DE?:F*G *Q:?N3=(O/Kô
LR?N@?; I(5<(ô
<"-(G$H<?.()*+
L" I(3)(M(H<()*+ô
"N) *0**0 ()*+J*<"ê ê
S"#$%&'50&316;<-3H*$3?TU<V*1<:
*>::F*G / "ô â
"#$%&'50&316;<-3H*$3?TU<V*1<:
*>::F*G "ô
Bộ máy nhà nước - Trang 2
Bộ máy nhà nước - Người đăng: bhxhbdto08
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Bộ máy nhà nước 9 10 974