Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin

Được đăng lên bởi keepsmilingtogether1412
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 1
1. Thế giới quan, phương pháp luận triết học ML là gì?
Là lí luận nền tảng của chủ nghĩa ML, là sự thừa kế và phát triển tinh hoa chủ nghĩa duy
vật và phép biện chứng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại.
Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, vị trí vai trò của
con người trong thế giới ấy. Vì vậy, trong thế giới quan bao gồm cả nhân sinh quan.
Phương pháp luận: là lí luận về phương pháp, là hệ thống nguyên tắc chỉ đạo việc tìm tòi,
lựa chọn và vận dụng phương pháp.
Thế giới quan triết học của chủ nghĩa ML là thế giới duy vật biện chứng và phương pháp
luận triết học của nó là phương pháp luận biện chứng duy vật.
2. Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm?
Dựa trên cơ sở giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào quyết định cái nào.
Nếu vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ 2, vật chất là cái có trước và quyết định ý
thức thì đó là quan điểm của chủ nghĩa duy vật.
Nếu ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ 2, ý thức là cái có trước quyết định vật
chất thì đó gọi là quan điểm của chủ nghĩa duy tâm.
Ví dụ:
+ Ý thức là ý thức, tồn tại và sinh ra nhờ não người nên ý thức vẫn là ý thức, não người
vẫn là não người.
Về bộ óc người: Ý thức là thuộc tính của 1 dạng vật chất của tổ chức cao nhất là bộ óc
con người là chức năng của bộ óc, là kết quả của sinh lí thần kinh của bộ óc. Bộ óc càng
hoàn thiện, hoạt động sinh lí thần kinh của bộ óc càng hiệu quả, ý thức của con người
càng phong phú và sâu sắc. Ngược lại khi bộ óc con người bị tổn thương thì đời sống ý
thức tinh thần cũng se bị rối loạn.
3. Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành thuyết khả tri luận và bất khả tri luận?
Dựa trên cơ sở: con người có thể nhận thức được thế giới hay không
Ví dụ: Như 1 cậu bé 5 tuổi và thanh niên 25 tuổi, tuy đồng nhất thể là 1 người không phải
1 cũng chẳng phải 1.
4. Giải thích các ý nghĩa của định nghĩa vật chất của V.I.Lênin?
Bằng việc tìm ra thuộc tính chung nhất, phổ biến nhất của vật chất là thuộc tính tồn tại
khách quan. Định nghĩa vật chất của LN đã khắc phục được quan niệm duy tâm và quan
niệm chủ nghĩa duy vật cũ về vật chất.
5. Nói vận động xã hội bao hàm được các hình thức vận động thấp hơn và ngược lại
các hình thức vận động thấp hơn bao hàm được vận động xã hội đúng hay sai? Tại
sao?

Sai. Sửa lại:
Nói vận động xã hội bao hàm được hình thức vận động thấp hơn. Nhưng hình thức vận
động thấp hơn không có khả năng bao hàm các hình thức vận động cao hơn.
Ví dụ: Trong vận động ...
CHƯƠNG 1
1. Thế giới quan, phương pháp luận triết học ML là gì?
Là lí luận nền tảng của chủ nghĩa ML, là sự thừa kế và phát triển tinh hoa chủ nghĩa duy
vật và phép biện chứng trong lịch sử tư tưởng của nhân loại.
Thế giới quan là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, vị trí vai trò của
con người trong thế giới ấy. Vì vậy, trong thế giới quan bao gồm cả nhân sinh quan.
Phương pháp luận: là lí luận về phương pháp, là hệ thống nguyên tắc chỉ đạo việc tìm tòi,
lựa chọn và vận dụng phương pháp.
Thế giới quan triết học của chủ nghĩa ML là thế giới duy vật biện chứng và phương pháp
luận triết học của nó là phương pháp luận biện chứng duy vật.
2. Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành chủ nghĩa duy vật hay chủ nghĩa duy tâm?
Dựa trên cơ sở giữa vật chất và ý thức cái nào có trước cái nào quyết định cái nào.
Nếu vật chất là tính thứ nhất, ý thức là tính thứ 2, vật chất là cái có trước và quyết định ý
thức thì đó là quan điểm của chủ nghĩa duy vật.
Nếu ý thức là tính thứ nhất, vật chất là tính thứ 2, ý thức là cái có trước quyết định vật
chất thì đó gọi là quan điểm của chủ nghĩa duy tâm.
Ví dụ:
+ Ý thức là ý thức, tồn tại và sinh ra nhờ não người nên ý thức vẫn là ý thức, não người
vẫn là não người.
Về bộ óc người: Ý thức là thuộc tính của 1 dạng vật chất của tổ chức cao nhất là bộ óc
con người là chức năng của bộ óc, là kết quả của sinh lí thần kinh của bộ óc. Bộ óc càng
hoàn thiện, hoạt động sinh lí thần kinh của bộ óc càng hiệu quả, ý thức của con người
càng phong phú và sâu sắc. Ngược lại khi bộ óc con người bị tổn thương thì đời sống ý
thức tinh thần cũng se bị rối loạn.
3. Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành thuyết khả tri luận và bất khả tri luận?
Dựa trên cơ sở: con người có thể nhận thức được thế giới hay không
Ví dụ: Như 1 cậu bé 5 tuổi và thanh niên 25 tuổi, tuy đồng nhất thể là 1 người không phải
1 cũng chẳng phải 1.
4. Giải thích các ý nghĩa của định nghĩa vật chất của V.I.Lênin?
Bằng việc tìm ra thuộc tính chung nhất, phổ biến nhất của vật chất là thuộc tính tồn tại
khách quan. Định nghĩa vật chất của LN đã khắc phục được quan niệm duy tâm và quan
niệm chủ nghĩa duy vật cũ về vật chất.
5. Nói vận động xã hội bao hàm được các hình thức vận động thấp hơn và ngược lại
các hình thức vận động thấp hơn bao hàm được vận động xã hội đúng hay sai? Tại
sao?
Bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin - Người đăng: keepsmilingtogether1412
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Bộ môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 9 10 383