Ktl-icon-tai-lieu

Bộ môn những NLCB của CNML học phần I

Được đăng lên bởi Wily Fox
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 15772 lần   |   Lượt tải: 82 lần
Bộ môn những NLCB của CNML học phần I
Chương 1
1, Thế giới quan, phương pháp luận triết học ML là gì?
Thế giưới quan, phương pháp luận triết học ML là bộ phận lí luận nền tảng , là sự kế thừa và phát triển
những thành quả vĩ đại nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong lịch sử tư tưởng nhân loại,với tư
cách là hạt nhân lí luận của thế giới quan khoa học.
2, Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm?
Duy tâm là khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Là một nền
tảng của ngành vũ trụ học, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường
được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất nguyên chứ không phải
nhị nguyên hay đa nguyên. khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm
thức. Là một nền tảng của ngành vũ trụ học, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ
nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất
nguyên chứ không phải nhị nguyên hay đa nguyên.
Chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩa duy vật lí với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể
được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi
hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất. Khoa học sử dụng một giả thuyết, đôi khi được
gọi là thuyết tự nhiên phương pháp luận, rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải
thích chỉ bằng các nguyên nhân tự nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không-tồn tại của
cái siêu nhiên. Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên.
Như vậy, nó khác với các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên.
Xét các giải thích đặc biệt cho thực tại hiện tượng, chủ nghĩa duy vật đứng ở vị trí đối lập hoàn toàn
với chủ nghĩa duy tâm.
3, Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành thuyết khả tri luận và bất khả tri luận?
Các nhà triết học như Antony Flew, Michael Martin và William L. Rowe đã phân biệt giữa chủ nghĩa
vô thần mạnh (tích cực) với chủ nghĩa vô thần yếu (tiêu cực). Chủ nghĩa vô thần mạnh là sự khẳng
định tường minh rằng thần thánh không tồn tại. Còn chủ nghĩa vô thần yếu bao hàm tất cả các hình
thức khác của thuyết phi thần (non-theism). Theo cách phân loại này, bất cứ ai không theo thuyết hữu
thần thì chắc chắn phải là một người theo vô thần mạnh hoặc vô thần yếu. Các thuật ngữ "yếu" và
"mạnh" xuất hiện t...
Bộ môn những NLCB của CNML học phần I
Chương 1
1, Thế giới quan, phương pháp luận triết học ML là gì?
Thế giưới quan, phương pháp luận triết học ML là bộ phận lí luận nền tảng , là sự kế thừa và phát triển
những thành quả vĩ đại nhất của chủ nghĩa duy vật biện chứng trong lịch sử tư tưởng nhân loại,với tư
cách là hạt nhân lí luận của thế giới quan khoa học.
2, Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm?
Duy tâm là khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm thức. Là một nền
tảng của ngành vũ trụ học, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ nghĩa duy tâm thường
được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất nguyên chứ không phải
nhị nguyên hay đa nguyên. khẳng định rằng mọi thứ đều tồn tại bên trong tâm thức và thuộc về tâm
thức. Là một nền tảng của ngành vũ trụ học, hay một cách tiếp cập tới hiểu biết về sự tồn tại, chủ
nghĩa duy tâm thường được đặt đối lập với chủ nghĩa duy vật, cả hai đều thuộc lớp bản thể học nhất
nguyên chứ không phải nhị nguyên hay đa nguyên.
Chủ nghĩa duy vật là một hình thức của chủ nghĩa duy vật lí với quan niệm rằng thứ duy nhất có thể
được thực sự coi là tồn tại là vật chất; rằng, về căn bản, mọi sự vật đều có cấu tạo từ vật chất và mọi
hiện tượng đều là kết quả của các tương tác vật chất. Khoa học sử dụng một giả thuyết, đôi khi được
gọi là thuyết tự nhiên phương pháp luận, rằng mọi sự kiện quan sát được trong thiên nhiên được giải
thích chỉ bằng các nguyên nhân tự nhiên mà không cần giả thiết về sự tồn tại hoặc không-tồn tại của
cái siêu nhiên. Với vai trò một học thuyết, chủ nghĩa duy vật thuộc về lớp bản thể học nhất nguyên.
Như vậy, nó khác với các học thuyết bản thể học dựa trên thuyết nhị nguyên hay thuyết đa nguyên.
Xét các giải thích đặc biệt cho thực tại hiện tượng, chủ nghĩa duy vật đứng ở vị trí đối lập hoàn toàn
với chủ nghĩa duy tâm.
3, Dựa trên cơ sở nào để phân chia thành thuyết khả tri luận và bất khả tri luận?
Các nhà triết học như Antony Flew, Michael Martin và William L. Rowe đã phân biệt giữa chủ nghĩa
vô thần mạnh (tích cực) với chủ nghĩa vô thần yếu (tiêu cực). Chủ nghĩa vô thần mạnh là sự khẳng
định tường minh rằng thần thánh không tồn tại. Còn chủ nghĩa vô thần yếu bao hàm tất cả các hình
thức khác của thuyết phi thần (non-theism). Theo cách phân loại này, bất cứ ai không theo thuyết hữu
thần thì chắc chắn phải là một người theo vô thần mạnh hoặc vô thần yếu. Các thuật ngữ "yếu" và
"mạnh" xuất hiện tương đối gần đây; tuy nhiên, các thuật ngữ vô thần "tiêu cực" và "tích cực" đã được
sử dụng trong các tài liệu triết học và (với một nghĩa hơi khác) trong các biện giải Công giáo. Theo
cách định nghĩa này về chủ nghĩa vô thần, hầu hết những người theo thuyết bất khả tri được xem là
những người vô thần yếu.
Trong khi những người như Martin khẳng định rằng thuyết bất khả tri dẫn tới chủ nghĩa vô thần yếu,
đa số những người theo thuyết bất khả tri lại cho rằng quan niệm của mình tách biệt hẳn với chủ nghĩa
vô thần - thuyết mà họ có thể xem là thiếu cơ sở và ít thuyết phục chẳng kém thuyết hữu thần. Việc
không thể đạt được các tri thức chứng minh hay phủ nhận sự tồn tại của thần thánh (quan niệm của
thuyết bất khả tri) đôi khi được xem là một ngụ ý rằng chủ nghĩa vô thần cũng đòi hỏi một niềm tin
thiếu căn cứ (leap of faith). Các phản ứng thường gặp của những người vô thần đối với lập luận trên
gồm có lập luận rằng các khẳng định "tôn giáo" chưa được chứng minh xứng đáng bị nghi ngờ không
kém gì tất cả các khẳng định chưa được chứng minh khác, và rằng việc không thể chứng minh được sự
tồn tại của một vị chúa trời không dẫn đến xác suất ngang bằng cho khả năng vị chúa đó tồn tại. Nhà
1
Bộ môn những NLCB của CNML học phần I - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bộ môn những NLCB của CNML học phần I - Người đăng: Wily Fox
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Bộ môn những NLCB của CNML học phần I 9 10 479