Ktl-icon-tai-lieu

Bổ sung và phát triển triết học Mác

Được đăng lên bởi Nguyễn Tùng
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1299 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỞ ĐẦU
Triết học Mác xuất hiện vào những năm giữa và cuối thế kỷ XIX. Sự xuất hiện
của triết học Mác là một tất yếu lịch sử, một hiện tượng tổng hợp quy luật biện
chứng, khách quan và quy luật phát triển tư duy với sự sangs tạo thiên tài của nhà
sáng lập. Nó ra đời là do những đòi hỏi bức thiết của điều kiện về kinh tế - xã hội, lý
luận và khoa học trong xã hội lúc bấy giờ. Chúng ta thấy rằng đã có sự hiện diện của
các tiền đề về mặt kinh tế - xã hội, lý luận và khoa học tự nhiên tạo điều kiện thuận
lợi và cấp thiết cho sự ra đời của triết học Mác. Triết học Mác thực sự là sự kết tinh
tất cả những giá trị cáo quý của tư duy triết học, văn học và các khoa học khác của
lịch sử nhân loại vào thời điểm ra đời đó. Đặc biệt triết học Mác khác với các triết
học trước đó, nó là sự tiếp thụ và kế thừa một cách có chọn lọc, có tính phê phán
những tư tưởng triết học của nhân loại nói chung và của nền triết học Đức nói riêng,
đồng thời tiếp thu kế thừa cả các di sản của các khoa học khác một cách hết sức
sáng tạo. Hơn thế nữa sự ra đời của triết học Mác còn là một bước ngoặt cách mạng,
là đỉnh cao trong sự phát triển lý luận triết học. Chính triết học Mác đã mở ra một
thế giới quan và phương pháp luận hoàn toàn mới mẻ, tiến bộ và khoa học cho toàn
nhân loại nói chung và giai cấp vô sản nói riêng. Tiếp theo đến lượt nó triết học Mác
lại tạo ra những tiền đề mới cho sự phát triển toàn diện của các lĩnh vự khoa hcoj và
đời sống xã hội, đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển
“Sau triết học Mác”
Dưới đây sẽ làm sáng tỏ những luận điểm chứng minh sự ra đời của Triết học
Mác là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử Triết học. Và việc có cần phải tiếp
tục bổ sung và phát triển Triết học Mác nữa không?

1. Chứng minh sự ra đời của Triết học Mác là một bước ngoặt cách mạng trong
lịch sử Triết học.
Có thể nói tư duy khoa học logic và có biện chứng của con người là một yếu tố
rất cần thiết và quan trọng đối với dự phát triển xã hội loài người nói chung. Tư duy ấy
được đề cập đến ở nhiều ngành khoa học, một trong những nghành mà có thể khẳng
định không thể thiếu trong tư duy suy nghĩ của con người đối với dự phát triển văn hóa,
chính trị, kinh tế của bất kỳ xã hội nào, quốc gia nào, đó là ngành khoa học triết học.
Triết học ra đời các đây đã lâu, nhưng có thể khẳng định, những thành tựu, những đóng
góp của nó với xã hội của nhân loại nói chung không dừng lại ở đó mà trong tương lai
và sự phát triển ổn định về mọi mặt không thể không có ngành khoa học tri...
MỞ ĐẦU
Triết học Mác xuất hiện vào những năm giữa và cuối thế kỷ XIX. Sự xuất hiện
của triết học Mác một tất yếu lịch sử, một hiện tượng tổng hợp quy luật biện
chứng, khách quan và quy luật phát triển tư duy với s sangs tạo thiên tài của nhà
sáng lập. Nó ra đời là do những đòi hỏi bức thiết của điều kiện về kinh tế - xã hội, lý
luận và khoa học trong xã hội lúc bấy giờ. Chúng ta thấy rằng đã có sự hiện diện của
các tiền đề về mặt kinh tế - hội, luận khoa học tự nhiên tạo điều kiện thuận
lợi cấp thiết cho sự ra đời của triết học Mác. Triết học Mác thực sự sự kết tinh
tất cả những giá trị cáo quý của duy triết học,n học và các khoa học khác của
lịch s nhân loại vào thời điểm ra đời đó. Đặc biệt triết học Mác khác với các triết
học trước đó, sự tiếp thụ kế thừa một ch chọn lọc, tính phê phán
những tư tưởng triết học của nhân loại nói chung và của nền triết học Đức nói riêng,
đồng thời tiếp thu kế thừa c các di sản của c khoa học khác một cách hết sức
sáng tạo. Hơn thế nữa sự ra đời của triết học Mác còn là một bước ngoặt cách mạng,
đỉnh cao trong sự phát triển lý luận triết học. Chính triết học c đã m ra một
thế giới quan và phương pháp luận hoàn toàn mới mẻ, tiến bộ khoa học cho toàn
nhân loại nói chung và giai cấp vô sản nói riêng. Tiếp theo đến lượt nó triết học Mác
lại tạo ra những tiền đề mới cho sự phát triển toàn diện của các lĩnh vự khoa hcoj và
đời sống hội, đưa nhân loại bước vào một kỷ nguyên mới kỷ nguyên phát triển
“Sau triết học Mác”
Dưới đây sẽ làm sáng tỏ những luận điểm chứng minh sự ra đời của Triết học
Mác là một bước ngoặt cách mạng trong lịch sử Triết học. việc cần phải tiếp
tục bổ sung và phát triển Triết học Mác nữa không?
Bổ sung và phát triển triết học Mác - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bổ sung và phát triển triết học Mác - Người đăng: Nguyễn Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Bổ sung và phát triển triết học Mác 9 10 501