Ktl-icon-tai-lieu

Bồi dưỡng công chức xã

Được đăng lên bởi Nham Anh Thi Pham
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1606 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã
Chuyên đề 3.

TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ
Người soạn: Phạm Thị Nhâm Anh
Chương trình giảng: Trung cấp chính trị
Đối tượng giảng: Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và các đoàn thể.
A/ Mục đích - yêu cầu:
Thông qua bài học học viên phải nắm được các nội dung sau:
- Nắm được về tổ chức của chính quyền cấp xã: vị trí pháp lý; nhiệm
vụ, quyền hạn; cơ cấu tổ chức bộ máy và cách thức hoạt động của Hội đồng
nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã.
Đồng thời phải thấy rõ được mối quan hệ chặt chẽ của chính quyền với
hệ thống chính trị cơ sở nói chung.
- Trên cơ sở nắm vững các kiến thức lý luận về tổ chức và hoạt động
của chính quyền cấp xã, các đồng chí có thể vận dụng trong quá trình làm
việc của mình, để tổ chức và hoạt động của cơ quan đúng pháp luật và thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước tại địa phương, phát huy được vai
trò của địa phương trong quản lý nhà nước.
B/ Kết cấu nội dung, phân chia thời gian và trọng tâm kiến thức:
 Kết cấu nội dung, phân chia thời gian
PHẦN THỨ NHẤT: CÂU HỎI TÌNH HUỐNG
PHẦN THỨ HAI: BÀI HỌC
I. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CẤP XÃ

(150 phút)

1. Vị trí, vai trò của Hội đồng nhân dân cấp xã
2. Tổ chức Hội đồng nhân dân cấp xã
3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân cấp xã
4. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã
Phạm Thị Nhâm Anh – Khoa Nhà nước và Pháp luật
Trang

1

Tổ chức, hoạt động của chính quyền cấp xã

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã
5.1. Nhiệm vụ cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã
5.2. Quyền hạn cơ bản của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã
6. Kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp xã
II. ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

(120 phút)

1.Vị trí của Ủy ban nhân dân cấp xã
a. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức Hội đồng nhân dân
b. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã
a. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi tổ chức Hội đồng nhân dân
b. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
3. Tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã
a. Tổ chức của Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi tổ chức Hội đồng nhân dân
b. Tổ chức của Ủy ban nhân dân xã nơi
không tổ chức Hội đồng nhân dân
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
a. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi tổ chức Hội đồng nhân dân
b. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
5. Quy chế hoạt động của Ủy ba...


 !


 !"#$%&'()*'+,-.
(/0123!&345
"#$%&%'%()
6(1"377289& !#:1
;9& 2*.<=1()*>%2!$?@0
2A'()*@.<"#!)23!<&#=1B#&C
:23D)"1:>%5
C)E& (10,F=1()*2G
0HI5
;8H92J!KL<$?$-2*.<23&#
=1()*>%'!&CI42-:A(!$3
20=1'&4.<23&#=1(1&M!$-23N
00(02A($?3G&1'!)& 21
O=1&1($?3G5
*"+,-%./01234%05-6020578-9:2-4;<0,-=%)
+,-%./01234%05-60205
>)?@ABC
>A)*DAE
AAF?G? ! HIJK3L-M
P5/'21O=1B#&C:>%
Q5.<B#&C:>%
R502A'()*=1B#&C:>%
S5NB#&C:>%
 !"#$%"&'(
)
P
Bồi dưỡng công chức xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bồi dưỡng công chức xã - Người đăng: Nham Anh Thi Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Bồi dưỡng công chức xã 9 10 821