Ktl-icon-tai-lieu

BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LY

Được đăng lên bởi nguyenthuylinh-vk21
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 4202 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LY
------------------------------------I)VỊ TRÍ ĐỊA LY VÀ LÃNH THÔ
Câu 1:
*)Vai trò về kinh tê
-Nước ta nằm trên tuyên đường hàng không,đường bộ xuyên Á, đường thủy
quan trọng trong khu vực, nằm gần trung tâm ĐNÁ, là cầu nối giữa ĐNA lục địa
và ĐNA hải đảo. Do đó vị trí địa lý của nước ta đóng vai trò quan trọng trong
việc giao lưu kinh tê với các nước trong khu vực và trên thê giới.
-Việt Nam còn là cửa ngõ ra biển của nhiều quốc gia trong khu vực: Lào, ĐB
Thái Lan, ĐB campuchia, ĐN trung quốc . Thuận lợi cho hội nhập kinh tê, thu
hút vốn đầu tư nước ngoài
*) Vai trò về xã hội:
- VN có nền văn hóa , phong tục tập quán tương đồng với các nước trong khu
vực tạo điều kiện trung sống hòa bình.
- Nơi giao nhau của nhiều luông di cư, nhiều nền văn hóa lớn tạo cho nước ta
nền văn hóa đa dnag , phong phú .
*) Vai trò về an ninh –quốc phòng
-VN có vị trí đặc biệt quan trọng ở khu vực ĐNA .Một khu vực kinh tê rất năng
động, nhạy cảm với những biên động chính trị trên thê giới
-Biển Đông đóng vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc
Câu 2: NHỮNG KHÓ KHĂN MÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ MANG LẠI CHO NƯỚC
TA
- Nhiều thiên tai: lũ lụt, hạn hán, bão…
- Nước ta có diện tích không lớn nhưng có đường biên giới trên đất liền dài
(4600 km , chung với 3 quốc gia) và chung biển Đong với nhiều quốc gia ( 8
quốc gia:Philippin, malaixia, xingapo, campuchia, thái lan,brunaay,trung quốc,
indonexia). Do đó việc bỏa vệ chủ quyền khó khăn, việc bảo vệ chủ quyền gắn
với vị trí
- Dễ đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc
- Sự năng động của các nước trong và ngoài khu vực đã dặt nước ta vào sự cạnh
tranh quyêt liệt
Câu 3:
*) Tọa độ địa lý:
- Điểm cực bắc: 23˚23’B
- Điểm cực nam: 8˚34’B
-Điểm cực đông : 109˚24’Đ
- Điểm cực Tây : 102˚09’Đ
*) Ảnh hưởng của của tọa tới đặc điểm thiên nhiên nước ta là:
- Thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới. Do nằm trong vùng nội chí
tuyên ( 23˚27’B đên 23˚27):
1

+ Góc nhập xạ lớn. Lượng nhiệt cao
+ Số giờ nắng lớn: 1400h-3000h
+ Nhiệt độ TB năm cao : 22˚C- 27˚C
+ Cán cân bức xạ luôn dương
+ Tổng lượng bức xạ lớn
- Nước ta nằm trong khu vực hoạt động của gió tín phong bán cầu bắc
- Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa rõ rệt theo chiều B-N....





 !"#$
%&'()*+#,)-.+/,01
+/22'34'5161,7$5%&'
8',9'(3
8,:; <$%-'(=>'+?
@9>+?A+%-3@B,C'!BA
D-)'
"E!=
5F5A'0BA%9GH9'
(I'8J- K3
G'$,LF5,I''
F5LA'AD3
M%-A
516N 8%&O(+/3P!(QF
!I2. !61
?<+5%&'!"*L( 2'8@R
%-
 :

=,S,0I9 E'T
5L86,5 Q,L
UVWXXY%- <+'%-UZ
%-=[,AA,""A'A9, %-
L'\"34'58 ]8$%5F8 2'8$%^
16
4_9Q 2J^F5L*!
`(F!$9''(ELN'J(I
%,8

@&!1,7=
+<( ^=aY˚aYb?
+<(=Z˚34’B
+<(=cXd˚aVb+
+<(@*=cXa˚Xdb+
eO$$&N<,=
@6Q834''f!6
UaY˚agb?aY˚ag=
1
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LY - Người đăng: nguyenthuylinh-vk21
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LY 9 10 151