Ktl-icon-tai-lieu

Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân

Được đăng lên bởi Anhtuan69
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ
Erono Mundasep là Tiến sĩ y học, Giáo sư, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình liên bang thuộc Bộ Y tế Nga, Thầy thuốc Công huân,
nhà phẩu thuật thượng hạng, nhà tư vấn danh dự thuộc Đại học Luinsvin của Mỹ, Viện sĩ Viện hàn lâm Nhãn khoa của Mỹ, bằng bác sĩ nhãn khoa
của Mehico, kiện tướng du lịch thể thao.
Erono MundasepErono Mundasep được coi là nhà bác học lớn trên trường quốc tế. Ông là người khai sáng phương hướng mới trong y học: phẩu
thuật tái sinh hay phẫu thuật cấy ghép mô người. Ông là người đầu tiên trên thế giới tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Những năm
gần đây, ông bắt tay nghiên cứu các cơ sở của phẫu thuật tái sinh hàng loạt bộ phận cơ thể người.
Erono Mundasep đã nghiên cứu 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học alloplant, đã có trên 300 công
trình khoa học được đăng tải, đã nhận 36 bằng sáng chế của Nga và nhiều nước khác trên thế giới. Ông đã đi thỉnh giảng và phẫu thuật trên 40
nước. Hàng năm, ông thực hiện khoảng 600-800 ca phẫu thuật phức tạp nhất.
Bản thân nhà bác học cho đến nay vẫn thú nhận rằng, ông chưa hiểu thực chất của sáng chế chủ yếu của mình là nguyên liệu sinh học “alloplant”
được chế tạo từ mô người chết, mang trong nó những cơ cấu tự nhiên cao sâu trong việc sáng tạo cơ thể con người. Vì thế, trong quá trình nghiên
cứu ông không chỉ tiếp xúc với các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực như vật lý, sinh học phân tử v.v… mà còn tìm hiểu cơ sở của các tín ngưỡng
tôn giáo và huyền học, nghiên cứu năng lượng tâm thần, cũng như những vấn đề liên quan đến nguồn gốc loài người và Vũ trụ.

PHẦN 1 - LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI TRÊN TRÁI ĐẤT
Lịch sử loài người được phác hoạ sau đây có cơ sở từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau: sách Kinh, dẫn liệu của các Bậc được bí truyền, thông tin từ
các latma và đạo sư…
Điều đáng chú ý trước tiên là con người đã xuất hiện nhờ sự cô đặc phần “hồn” dần dần. Cho đến nay, trên Trái đất đã tồn tại 5 chủng tộc (chúng ta
thuộc chủng tộc thứ Năm), chủng tộc sau xuất hiện trong lòng chủng tộc trước và dần dần thay thế nhau.

Vũ trụ và sự phát sinh con người
Người cổ xưa cho rằng, vật chất phát sinh từ “khoảng không”. Nhà vật lý thiên tài Nga G. Sipop, người đã lập được phương trình mô tả vật lý Chân
không (Tuyệt đối) mà bản thân Einstein không làm được, cũng đã ủng hộ ý tưởng như vậy. Mundasep và một số bạn ông cũng có đồng quan điểm
này.
Cái Tuyệt đối không đơn thuần là hư không (không có gì), đó là khoảng không chứa Cái gì đó(1). Tr...
GIỚI THIỆU C GI
Erono Mundasep là Tiến y học, Giáo sư, Giám đốc Trung tâm phẫu thuật mắt và tạo hình liên bang thuộc BY tế Nga, Thy thuốc Công huân,
nhà phẩu thuật thượng hạng, nhà tư vấn danh dự thuc Đại học Luinsvin của Mỹ, Viện Viện hàn lâm Nhãn khoa của Mỹ, bằng bác nhãn khoa
của Mehico, kiện tướng du lch thể thao.
Erono MundasepErono Mundasep đưc coi là nhà bác học lớn trên trường quốc tế. Ông là người khai sáng phương hướng mi trong y hc: phẩu
thuật tái sinh hay phẫu thuật cấy ghép người. Ông ni đầu tiên trên thế gii tiến hành phẫu thuật cấy ghép mắt thành công. Những năm
gần đây, ông bắt tay nghiên cứu các sở của phẫu thuật tái sinh hàng loạt bộ phận cơ thể ni.
Erono Mundasep đã nghiên cứu 90 loại phẫu thuật mới, sáng chế và đưa vào ứng dụng 60 loại nguyên liệu sinh học alloplant, đã có trên 300 công
tnh khoa học được đăng tải, đã nhn 36 bằng sáng chế của Nga và nhiều nưc khác trên thế gii. Ông đã đi thỉnh giảng và phẫu thuật trên 40
nưc. Hàng năm, ông thc hiện khoảng 600-800 ca phu thuật phc tp nhất.
Bản thân nhà bác hc cho đến nay vẫn thú nhận rằng, ông chưa hiểu thực chất của sáng chế ch yếu của nh là nguyên liệu sinh học “alloplant
được chế tạo t mô ni chết, mang trong nó nhng cơ cấu t nhiên cao sâu trong vic sáng to cơ th con ni. thế, trong quá tnh nghiên
cứu ông không ch tiếp xúc vi các nhà khoa hc thuộc nhiều lĩnh vc như vật , sinh học phân tử v.v… mà còn tìm hiểu sở của các tín ngưỡng
tôn giáo và huyền học, nghiên cứu năng lượng tâm thần, ng như nhng vấn đề liên quan đến nguồn gốc loài ni và Vũ trụ.
PHN 1 - LỊCH SỬ LOÀI NGƯỜI TN TRÁI ĐẤT
Lịch sử loài ni đưc phác hoạ sau đâycơ sở từ nhiu ngun tư liệu khác nhau: sách Kinh, dẫn liệu của các Bậc được bí truyền, thông tin t
các latma và đạo sư…
Điều đáng chú ý trước tiên là con người đã xuất hiện nh sự cô đặc phầnhồndần dần. Cho đến nay, trên Trái đất đã tn tại 5 chng tộc (chúng ta
thuộc chng tộc th Năm), chng tộc sau xuất hin trong lòng chng tộc trước và dần dần thay thế nhau.
trụ sphát sinh con ngưi
Ni cổ xưa cho rằng, vật cht phát sinh từ “khoảng không”. Nhà vật lý thiên tài Nga G. Sipop, ni đã lập được phương tnh mô tả vật lý Chân
không (Tuyt đối) mà bản thân Einstein không làm đưc, ng đã ủng h ý tưởng như vậy. Mundasep và một số bạn ôngng có đồng quan điểm
này.
Cái Tuyệt đối không đơn thuần là hư không (không có gì), đó là khoảng không chứa Cái đó(1). Trước mắt khoa học chưa biết Cái đó. Theo G.
Sipop, các nguyên tử và phản nguyên tử phát sinh từ Tuyệt đối. Chúng sinh ra, đụng độ nhau và tiêu hu nhau. Nhưng có một lần cách đây nhiều tỷ
năm, các nguyên tử và phản nguyên t sau khi đưc tạo thành trong không gian đã tản đi ngay, nên mỗi thvẫn tồn tại. Vật cht đã phát sinh từ
Tuyệt đối là như vậy.
o thời gian đầu, tồn tại các trường xoắn siêu cao tần và các trường phản xoắn triệt tiêu lẫn nhau. Chúngng phát sinh từ Tuyt đối. Nhưng đã
xut hiện một thi điểm, sau khi các trường xoắn và phàn xoắn đưc hình thành thì chúng đã tản đi mỗi th một nơi. Phần trường xoắn siêu
cao tần đó to thànhthế giới vi tế” (thế giới phi vt lý hay thế giới tâm linh - BT).
Theo githuyết của G. Sipop, giữa các trường xoắn của thế gii vi tế và ý thức mối liên htrực tiếp bởi các trưng xoắn là những chất cha
dusa và dukhơ(2). Như vậy, từ Tuyệt đối đã phát sinh ra hai thế giới: thế giới vi tế và thế gii vật thể.
Thế gii vật th phc tạp dần. Đã xuất hiện các sao, hành tinh, các hệ thn hà v.v… Thế giới vi tế bao gồm các trường xoắn (vật chất siêu mịn và
tinh tế) cũng phc tạp dần. Dần dần trong quá trình tiến hoá, trong thế giới vi tế đã xuất hiện các dukhơ là những khối năng lưng tinh tế kết đông
dưới dạng các trường xoắn có khả năng bảo toàn vĩnh cửu trong mình một khối lưng thông tin to ln. Những mối liên hệ thông tin đã được tạo ra
giữa các dukhơ và dần dần đã tạo ra Không gian thông tin toàn thể. Có thể đây chính là Trung tâm điu hành sự sống, Cõi kia hay Chúa Trời như
các tôn giáo đã nói ti.
Trong khi thế gii vi tế diễn ra quá trình hn thiện, gin và truyền tải thông tin thì tại thế gii vật thể tồn tại song song vn vô sinh và chưa
bản sắc. Thân thể ni trong thế gii vật thể có th đã được tạo ra bằng cách cô đặc phần dukhơ dần dần. nh thái sự sống trong thế gii vi tế
phi đưc hoàn thiện đến một mức nào đó mới có thể dùng năng lưng của thế gii đó tạo ra bộ gen và thân thể người. Không phải ngẫu nhiên
ni xưa nói rằng: Con người là tiểu vũ trụ”.
Cùng vi sự tạo ra con ni, các dạng sự sống đơn giản hơnng được sinh ra ở thế giới vật thể: con vật, côn tng, cây cỏ… Nguyên lý to thế
gii thc vt và thế giới động vật vẫn như vậy - bằng cáchđặc dần dần các dạng trường xoắn đơn giản hơn của thế giới vi tế.
c giai đoạn phát triển li người
Có thể phân chia sự phát triển nhân loại thành mấy giai đoạn sau đây: giai đoạn ni giống thiên thần và ma, giai đoạn người Lemuri, giai đoạn
ni Atlan và giai đoạn ni văn minh chúng ta.
Giai đoạn người giống thiên thần và ma - Nhiều triệu năm về trước, trên Trái đất xuất hiện nhng sinh vật tựa thiên thần, cao tới 60 mét và hơn thế.
Nhng ni đó dạng năng lượng nên thđi xuyên vật cản đặc. Có nhiu thsống trong thiên nhiên ng chưa đặc: cây cối, con vật v.v
Tuy vậy, những ni chưa đặc ng có bộ gen cho phép tái tạo dòng giống tựa như hnh cách đâm chồi và phân chia.
Nhng ni tựa thn thần khi sống phải tuân th quy luật của thế gii vi tế và liên htrc tiếp vi Cõi kia. Họ khó ththay đổi và thực hin
được điu trong thế giới vt thđông đặc hơn hnhiu. vậy, tiến trình hn thiện dukhơ quan htrực tiếp vi sự năng động của con
Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân - Người đăng: Anhtuan69
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân 9 10 606