Ktl-icon-tai-lieu

Cá nhân tham gia hoạt động thương mại và hộ kinh doanh

Được đăng lên bởi tranchungtuan
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cá Nhân Hoạt Động Thương Mại Và Hộ Kinh Doanh

LS.TS. Nguyễn Tuấn Anh

MỤC LỤC
Lời Mở Đầu..............................................................................................................3
Phần I: CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI.................5
1)Khái Niệm.....................................................................................................................5
2)Đối Tượng.....................................................................................................................5
3)Phạm Vi Về Hàng Hóa, Dịch Vụ Kinh Doanh............................................................6
4)Phạm Vi Về Địa Điểm Kinh Doanh.............................................................................7
5)Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cá Nhân Hoạt Động Thương Mại......................................9
a) Về Quyền..........................................................................................................9
b) Về Nghĩa Vụ......................................................................................................9
6)Trách Nhiệm Của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước ......................................................11
a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã.....................................................11
b) Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.....12
Phần II: HỘ KINH DOANH....................................................14
1)Khái Niệm Và Đặc Điểm ..........................................................................................14
2)Quyền Và Nghĩa Vụ...................................................................................................14
a) Về Quyền........................................................................................................14
b) Về Nghĩa Vụ....................................................................................................15
3)Thành Lập Và Đăng Ký Kinh Doanh........................................................................15
a) Trình tự và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.....................................................15
b) Đặt tên hộ kinh doanh.....................................................................................17
c) Về địa điểm của hộ kinh doanh.......................................................................17
d) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh..............................................17
4)Trình Tự Và Thủ Tục Đăng Ký Tạm Ngừng Kinh Doanh........................................18
...
Cá Nhân Ho t Đ ng Th ng M i Và H Kinh Doanh ươ LS.TS. Nguy n Tu n Anh
MỤC LỤC
Lời Mở Đầu..............................................................................................................3
Phần I: CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI.................5
1)Khái Niệm.....................................................................................................................5
2)Đối Tượng.....................................................................................................................5
3)Phạm Vi Về Hàng Hóa, Dịch Vụ Kinh Doanh............................................................6
4)Phạm Vi Về Địa Điểm Kinh Doanh.............................................................................7
5)Quyền Và Nghĩa Vụ Của Cá Nhân Hoạt Động Thương Mại......................................9
a) Về Quyền..........................................................................................................9
b) Về Nghĩa Vụ......................................................................................................9
6)Trách Nhiệm Của Cơ Quan Quản Lý Nhà Nước ......................................................11
a) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã.....................................................11
b) Trách nhiệm của các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.....12
Phần II: HỘ KINH DOANH....................................................14
1)Khái Niệm Và Đặc Điểm ..........................................................................................14
2)Quyền Và Nghĩa Vụ...................................................................................................14
a) Về Quyền........................................................................................................14
b) Về Nghĩa Vụ....................................................................................................15
3)Thành Lập Và Đăng Ký Kinh Doanh........................................................................15
a) Trình tự và thủ tục đăng ký hộ kinh doanh.....................................................15
b) Đặt tên hộ kinh doanh.....................................................................................17
c) Về địa điểm của hộ kinh doanh.......................................................................17
d) Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh..............................................17
4)Trình Tự Và Thủ Tục Đăng Ký Tạm Ngừng Kinh Doanh........................................18
5) Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh........................19
Phần III: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ..................................19
1)Đối Với Cá Nhân Hoạt Động Thương Mại................................................................19
a) Những Đóng Góp Tích Cực Của Cá Nhân Hoạt Động Thương Mại..............19
b) Những Thực Trạng Của Cá Nhân Hoạt Động Thương Mại...........................20
c) Kiến nghị........................................................................................................21
Nhóm 3 1
Cá nhân tham gia hoạt động thương mại và hộ kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cá nhân tham gia hoạt động thương mại và hộ kinh doanh - Người đăng: tranchungtuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Cá nhân tham gia hoạt động thương mại và hộ kinh doanh 9 10 635