Ktl-icon-tai-lieu

Các bước của quá trình ra quyết định

Được đăng lên bởi ngochanapa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 11041 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Các bước của quá trình ra quyết định:
Gồm 3 giai đoạn:
Ban hành
Tổ chức thực hiện
Tổng kết đánh giá và kiểm tra
Giai đoạn ban hành
Bước 1: Xác định vấn đề quyết định
Nhà quản lý xem xét sự vật sự việc hiện tượng bằng cách nhận thức nó từ đó sẽ có kết quả của
nhận thức.Từ đây nhà quản lý căn cứ vào thẩm quyền của minh, căn cứ vào mong muốn của nhà
quản lý, so sánh với tình hình thực tế. Nếu phép so sánh không chênh lệch, nhà quản lý không
ban hành quyết định. Phép so sánh chênh lệch, không theo mong muốn của nhà quản lý, phải ban
hành quyết điịnh, nếu không sẽ phá hỏng trật tự quản lý của nhà quản lý.
Bước 2: Phân tích vấn đề:
Thu thập thông tin
Xử lý thông tin: phân tích, tổng hợp, mô hình hoá…
Xác định nguyên nhân của vấn đề
Xác định mục tiêu quyết định
Bước 3: Xây dựng các phương án quyết định
Yêu cầu đối với phương án quyết định:
Phải phù hợp với mục tiêu quyết định
Phải triiệt tiêu được nguyên nhân của vấn đề( điều kiện tiên quyết)
Phải phù hợp với nguồn lực
Phải cụ thể, rõ ràng, phải có tính khả thi
Phải tính đến những tác động ngược
Bước 4: Lựa chọn phương án tối ưu
Yêu cầu:
Phải phù hợp với mục tiêu quyết định
Phải triệt tiêu được nguyên nhân của vấn đề
Có chi phí thấp
Có khả năng thành công cao
Nhận được sự ủng hộ cao của những người chịu tác động của quyết định
Bước 5: Soạn thảo và thông qua quyết định:
Soạn thảo: Hình thành bản dự thảo quyết định
Thông qua: Lấy ý kiến và đi đén thống nhất nội dung quyết định
Hình thức thông qua: Cá nhân hoặc tập thể
Giai đoạn thực hiện:
Bước 6: Triển khai quyết định
Truyyèn quyết định xuống cho đối tượng bằng con đường ngắn nhất và nhanh nhất
Bước 7: Thực hiện quyết định
Phân công công việc cho các cá nhân bộ phận
Cung cấp các điều kiện tài chính vật chất cần thiết
Định hướng thực hiện
Giám sát thực hiện
Bước8 : Kiểm tra thực hiện
Thu thập thông tin phản hồi, đưa ra các biện pháp điều chỉnh nếu cần đảm bảo thực hiện
Giai đoạn ttổng kết đánh giá:
Là quá trình đo lường các kết quả đạt được và so sánh nó với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra

Đánh giá những việc làm được
Những việc chưa làm được
Nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm
Rút ra kinh nghiệm
Điều kiện để ban hành quyết định:
Chỉ ban hành quyết định khi có vắn đề
Phụ thuộc ý chí chủ quan của nhà quản lý, có mong muốn giải quyết vấn đề
Thẩm quyỳen của nhà quản lý
Nguồn lực quản lý

...
Các bước của quá trình ra quyết định:
Gồm 3 giai đoạn:
Ban hành
Tổ chức thực hiện
Tổng kết đánh giá và kiểm tra
Giai đoạn ban hành
Bước 1: Xác định vấn đề quyết định
Nhà quản xem xét sự vật sự việc hiện tượng bằng cách nhận thức từ đó sẽ kết quả của
nhận thức.Từ đây nhà quản căn cứ vào thẩm quyền của minh, căn cứ vào mong muốn của nhà
quản lý, so sánh với tình hình thực tế. Nếu phép so sánh không chênh lệch, n quản không
ban hành quyết định. Phép so sánh chênh lệch, không theo mong muốn của nhà quản lý, phải ban
hành quyết điịnh, nếu không sẽ phá hỏng trật tự quản lý của nhà quản lý.
Bước 2: Phân tích vấn đề:
Thu thập thông tin
Xử lý thông tin: phân tích, tổng hợp, mô hình hoá…
Xác định nguyên nhân của vấn đề
Xác định mục tiêu quyết định
Bước 3: Xây dựng các phương án quyết định
Yêu cầu đối với phương án quyết định:
Phải phù hợp với mục tiêu quyết định
Phải triiệt tiêu được nguyên nhân của vấn đề( điều kiện tiên quyết)
Phải phù hợp với nguồn lực
Phải cụ thể, rõ ràng, phải có tính khả thi
Phải tính đến những tác động ngược
Bước 4: Lựa chọn phương án tối ưu
Yêu cầu:
Phải phù hợp với mục tiêu quyết định
Phải triệt tiêu được nguyên nhân của vấn đề
Có chi phí thấp
Có khả năng thành công cao
Nhận được sự ủng hộ cao của những người chịu tác động của quyết định
Bước 5: Soạn thảo và thông qua quyết định:
Soạn thảo: Hình thành bản dự thảo quyết định
Thông qua: Lấy ý kiến và đi đén thống nhất nội dung quyết định
Hình thức thông qua: Cá nhân hoặc tập thể
Giai đoạn thực hiện:
Bước 6: Triển khai quyết định
Truyyèn quyết định xuống cho đối tượng bằng con đường ngắn nhất và nhanh nhất
Bước 7: Thực hiện quyết định
Phân công công việc cho các cá nhân bộ phận
Cung cấp các điều kiện tài chính vật chất cần thiết
Định hướng thực hiện
Giám sát thực hiện
Bước8 : Kiểm tra thực hiện
Thu thập thông tin phản hồi, đưa ra các biện pháp điều chỉnh nếu cần đảm bảo thực hiện
Giai đoạn ttổng kết đánh giá:
Là quá trình đo lường các kết quả đạt được và so sánh nó với mục tiêu, tiêu chuẩn đã đề ra
Các bước của quá trình ra quyết định - Trang 2
Các bước của quá trình ra quyết định - Người đăng: ngochanapa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các bước của quá trình ra quyết định 9 10 478