Ktl-icon-tai-lieu

Các câu hỏi về chủ đề tiến nên đoàn viên

Được đăng lên bởi quynhanhpham181113
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 43 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,
Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.
Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,
Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.
Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,
Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:
“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,
Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên?.
Nhạc sĩ

Hoàng Hoà.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập? Đoàn được thành lập ngày tháng năm nào? Lúc
đó Đoàn mang tên là gì?
Đáp án: Chủ tịch HCM là người sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Thành lập 26-3-1931 với
tên gọi Đoàn thanh niên Cộng sản.
Từ ngày thành lập Đoàn đã mấy lần đổi tên? Hảy kể tên của Đoàn qua các thới kì?
Đáp án: Có 8 lần đổi tên
Người dẫn chương trình giới thiệu cho các đội cùng biết:
- Từ năm 1931 đến 1937 là Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam sang Đoàn thanh niên Cộng
sản Đông Dương
- Từ năm 1937 đến 1939 là Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương
- Từ tháng 11- 1939 đến 1941 là Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương
- Từ tháng 5-1941 đến 1956 là Đoàn thanh niên Cứu quốc Việt Nam
- Từ 25-10-1956 đến 1970 là Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam.
- Từ 3-2-1970 đến 1976 là Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh
- Từ tháng 12- 1976 đến nay là Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Người Đoàn viên thanh niên đầu tiên là ai?
Đáp án: Lí Tự Trọng
Kể tên các Đoàn viên tiêu biểu hi sinh trong kháng chiến chống Pháp, Mĩ?
Đáp án: Lí Tự Trọng, Phan Đình Giót, Bế Văn Đàn, Võ Thị Sáu, Nguyễn Văn Trỗi,…

...
THANH NIÊN LM THEO LI BC

 !"#$
%&'
()%*+* , -#$
('.
(/0#,1)2
34567859:;84
(/#6/- <%=/>$
Nhc s Hong Ho.
Đon TNCS H Ch Minh do ai sng l!p? Đon đư&c thnh l!p ngy thng năm no? Lúc
đó Đon mang tên l gì?
() )2?@AB?C/&,:) 6/DE7FG(#/$/ HIJKJLMKL6'
N(#/?:O$
Từ ngy thnh l!p Đon đã mấy lần đổi tên? H5y k7 tên c8a Đon qua cc th;i kì?
() )2?5P.F
Q&,"R&D'7#)2
JSTLMKLLMKU/(#/?:OV7Q:(#/?
:O(4W&
JSTLMKULMKM/(#/W*@(4W&
JS)LLJLMKMLMXL/(#/YO(4W&
JS)ZJLMXLLMZI/(#/?G%[V7Q
JSHZJL\JLMZILMU\/(#/]#V7Q$
JSKJHJLMU\LMUI/(#/]#B^?=C
JS)LHJLMUI/(#/?:OB^?=C
Ngư<i Đon viên thanh niên đầu tiên l ai?
() )2]=!DN
K7 tên cc Đon viên tiêu bi7u hi sinh trong khng chiến chống Php, Mĩ?
() )2]=!DNY(51VT(/V_A`)QaVTDbc
Các câu hỏi về chủ đề tiến nên đoàn viên - Người đăng: quynhanhpham181113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Các câu hỏi về chủ đề tiến nên đoàn viên 9 10 365