Ktl-icon-tai-lieu

Các chủ trương của đảng trong giai đoạn 1930-1945

Được đăng lên bởi Trần Thị Thu Hà
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 370 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NHÓM 18_GVDH Cô ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG

ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ĐỂ LÀM RÕ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TRONG VIỆC
GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI NHIỆM VỤ CHỐNG ĐẾ QUỐC –
PHONG KIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1930-1945
I.
II.
III.
I.

Giai đoạn 1930-1935
Giai đoạn 1936-1939
Giai đoạn 1939-1945

Giai đoạn 1930-1935
1, Cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930
Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Gồm 5 nội dung cơ bản:
 Phương hướng chiến lược của CMVN là: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa
cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
 Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
o Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong kiến, làm cho
nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
o Về kinh tế: Thủ tiêu hết quốc trái; tịch thu sản nghiệp lớn của đế quốc
pháp để giao cho chính phủ công nông binh, tịch thu toàn bộ ruộng đất của
bọn đế quốc chủ nghĩa chia cho dân cày nghèo.
o Về văn hoá xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình
quyền,..phổ thông giáo dục theo công nông hoá.
 Về lực lượng cách mạng: công nhân và nông dân là lực lượng cơ bản, là gốc; mở
rộng các lực lượng khác : tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ. Bộ phận nào phản cách
mạng thì phải đánh đổ.
 Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt
Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản.
 Xác định mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế
giới: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành
liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô
sản Pháp.

2.Luận cương chính trị 10/1930

NHÓM 18_GVDH Cô ĐÀO THỊ BÍCH HỒNG

Nội dung Luận cương:
 Mâu thuẫn giai cấp diễn ra gay gắt giữa một bên là thợ thuyền, dân cày và các



phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản đế quốc.
 Nhiệm vụ: đánh đổ đế quốc được tiến hành song song với đánh đổ phong kiến.
 Về lực lượng cách mạng: công nhân và nông dân.
 Về phương pháp cách mạng: Võ trang bạo động để giành chính quyền
 Về quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới: cách mạng
Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới và phải mật thiết
liên lạc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa nhằm
mở rộng và tăng cường lực lượng cho cuộc đấu tranh cách mạng ở Đông
Dương.
 Về vai trò lãnh đạo của Đảng: sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là điều kiện cốt
yếu cho thắng lợi của cách mạng. Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn,
có kỷ luật tập trung, mật thiết liên hệ với quần chúng và từng trải đấu...
NHÓM 18_GVDH ĐÀO TH BÍCH HNG
ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ĐỂ LÀM RÕ CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG TRONG VIỆC
GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA HAI NHIỆM VỤ CHỐNG ĐẾ QUỐC –
PHONG KIẾN TRONG NHỮNG NĂM 1930-1945
I. Giai đoạn 1930-1935
II. Giai đoạn 1936-1939
III. Giai đoạn 1939-1945
I. Giai đoạn 1930-1935
1, Cương lĩnh chính trị đầu tiên 2/1930
Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng
Gồm 5 nội dung cơ bản:
Phương hướng chiến lược của CMVN là: tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa
cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.
Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng:
o Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong kiến, làm cho
nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
o Về kinh tế: Thủ tiêu hết quốc trái; tịch thu sản nghiệp lớn của đế quốc
pháp để giao cho chính phủ công nông binh, tịch thu toàn bộ ruộng đất của
bọn đế quốc chủ nghĩa chia cho dân cày nghèo.
o Về văn hoá xã hội: Dân chúng được tự do tổ chức; nam nữ bình
quyền,..phổ thông giáo dục theo công nông hoá.
Về lực lượng cách mạng: công nhân và nông dân là lực lượng cơ bản, là gốc; mở
rộng các lực lượng khác : tiểu tư sản, trung tiểu địa chủ. Bộ phận nào phản cách
mạng thì phải đánh đổ.
Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt
Nam. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản.
Xác định mối quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế
giới: cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành
liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô
sản Pháp.
2.Luận cương chính trị 10/1930
Các chủ trương của đảng trong giai đoạn 1930-1945 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các chủ trương của đảng trong giai đoạn 1930-1945 - Người đăng: Trần Thị Thu Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Các chủ trương của đảng trong giai đoạn 1930-1945 9 10 655