Ktl-icon-tai-lieu

Các cơ quan quản lý tài nguyên tại Việt Nam

Được đăng lên bởi Diễm Đoàn
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 348 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phần 1 : Cơ quan quản lý tài nguyên tại Việt Nam
BộTài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy
địnhtại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ
quy địnhchức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang
Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụthể sau đây:
1.Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp
luậtkhác về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,
khítượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;
2.Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, năm năm
vàhàng năm về các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên
khoángsản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, các công trình
quantrọng của ngành;
3.Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và các tiêu chuẩn, quy trình, quy
phạm,các định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên
nước,tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ
thuộcthẩm quyền;
4.Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật và chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch sau khi được phêduyệt và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các
định mức kinh tế - kỹ thuậtcủa ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
và thông tin về tàinguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,
khí tượng thủyvăn, đo đạc và bản đồ.
5.Về tài nguyên đất:
a)Xây dựng, trình Chính phủ để Chính phủ xem xét, trình Quốc hội quyết định
quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước;
b)Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đai của các tỉnh, thành phố
trựcthuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích
quốcphòng, an ninh của BộQuốc phòng, Bộ Công an trình Chính phủ xétduyệt;
c)Trình Chính phủ quyết định giao đất, thu hồi đất trong các trường hợp thuộcthầm
quyền của Chính phủ;

d)Chỉ đạo việc thực hiện công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân
hạngđất và lập bản đồ địa chính; hướng dẫn và tổng hợp số liệu thống kê, kiểm
kêđất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính;
đ)Thống nhất quản lý việc giao đất, cho thuê đất thu hồi đất, chuyển quyền sửdụng
đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng
đất;
e)Hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương trong việc
thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụngđất theo quy định của pháp luật;
f)Kiểm tra Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương trong việc định
giá đất theo khung giá và nguyên tắc, phươngpháp xác định giá c...
Phần 1 : Cơ quan quản lý tài nguyên tại Việt Nam
BộTài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy
địnhtại Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11m 2002 của Chính phủ
quy địnhchức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ, cơ quan ngang
Bộ và những nhiệm vụ, quyền hạn cụthể sau đây:
1.Trình Chính phủ các dự án luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp
luậtkhác về tài nguyên đất, i nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,
khítượng thủy văn, đo đạc và bản đồ;
2.Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển, kế hoạch dài hạn, m năm
vàhàng năm v các lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên
khoángsản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, các công trình
quantrọng của ngành;
3.Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật các tiêu chuẩn, quy trình, quy
phạm,các định mức kinh tế - k thuật trong lĩnh vực tài nguyên đất, tài nguyên
nước,tài nguyên khoáng sản, i trường, khí tượng thủy văn, đo đạc bản đồ
thuộcthẩm quyền;
4.Tổ chức, chỉ đạo thực hiện các vănbản quy phạm pháp luật và chiến lược, quy
hoạch, kế hoạch sau khi được phêduyệt và các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, các
định mức kinh tế - kỹ thuậtcủa ngành; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
và thông tin về tàinguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường,
khí tượng thủyvăn, đo đạc và bản đồ.
5.Về tài nguyên đất:
a)Xây dựng, trình Chính phủ để Chính ph xem xét, trình Quốc hội quyết định
quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất đai trong cả nước;
b)Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đát đai của các tnh, thành ph
trựcthuộc Trung ương và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai vào mục đích
quốcphòng, an ninh của BộQuốc phòng, Bộ Công an trình Chính ph xétduyệt;
c)Trình Chính phủ quyết định giao đất, thu hồi đất trong các trường hợp thuộcthầm
quyền của Chính phủ;
Các cơ quan quản lý tài nguyên tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các cơ quan quản lý tài nguyên tại Việt Nam - Người đăng: Diễm Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Các cơ quan quản lý tài nguyên tại Việt Nam 9 10 645