Ktl-icon-tai-lieu

CÁC CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG

Được đăng lên bởi Đông Hạ
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 786 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG
CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

LỜI GIỚI THIỆU

Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi cương
lĩnh của Đảng là một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạocách
mạng Việt Nam.
Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các
chủ trương, chính sách của Đảng đã đưa cách mạng việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo, được Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đầu năm 1930,
thông qua là những văn bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh đầu tiên - tuy vắn tắt

- nhưng đã xác định được nhiều vấn đề thuộc về chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam - một
cương lĩnh cách mạng đúng đắn và sáng tạo, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp, thấm đượm tính dân tộc
và tính nhân văn. Độc lập, tự do là tư tưởng chủ yếu là hòn ngọc quý khảm trong cương lĩnh chính trị đầu
tiên của Đảng. Với cương lĩnh đầu tiên của Đảng, cách mạng Việt Nam đã có một đường lối cách mạng
và khoa học - đường lối: ''tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản'' .
Chính nhờ có cương lĩnh cách mạng đúng đắn và sáng tạo đó nên vừa mới ra đời, Đảng: ''liền giương
cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân ta tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải
phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường
dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản
phong''.
Giữa lúc phong trào cách mạng đang diễn ra quyết liệt, tháng 10-1930, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng đã họp quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua
Nghị quyết của Trung ương mới về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, công
bố bản Dự án Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú khởi thảo. Dự án Luận
cương đã xác định được nhiều vấn đề thuộc về chiến lược của cách mạng Việt Nam. Dự án Luận cương
chỉ rõ: cách mạng Đông Dương là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền có tính chất phản đế và điền
địa. Cách mạng tư sản dân quyền là thời kỳ dự bị để tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa, không qua giai
đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa (về sau khái niệm này được Đảng ta phát triển là ''...
CÁC CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG
CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN
VIỆT NAM
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
LỜI GIỚI THIỆU
Đảng Cộng sản Việt Nam, người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mỗi cương
lĩnh của Đảng một dấu son chói lọi phản ánh sự trưởng thành của Đảng trong quá trình lãnh đạocách
mạng Việt Nam.
Các cương lĩnh cách mạng xác định các quan điểm, nguyên tắc và phương hướng chính trị, cùng với các
chủ trương, chính ch của Đảng đã đưa cách mạng việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt của Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn
thảo, được Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam, đầu năm 1930,
thông qua là những văn bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Cương lĩnh đầu tiên - tuy vắn tắt
CÁC CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG - Trang 2
CÁC CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG - Người đăng: Đông Hạ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CÁC CƯƠNG LĨNH CÁCH MẠNG 9 10 903