Ktl-icon-tai-lieu

Các để quốc hồi giáo thời trung đại

Được đăng lên bởi nxthanh93-k17
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2367 lần   |   Lượt tải: 16 lần
Lịch sử văn minh thế giới 2

GV: Trần Xuân Hiệp

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

BÀI TẬP NHÓM
MÔN: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 2

ĐỀ TÀI
CÁC ĐẾ QUỐC HỒI GIÁO

GIẢNG VIÊN: Ts. Trần Xuân Hiệp
NHÓM SINH VIÊN:
1. Trần Thiện Thanh (1821614726)
2. Lê Chí Toàn (1821616004)
3. Nguyễn Trường Linh
4. Nguyễn Xuân Thành (172328096)

Trang 0

Lịch sử văn minh thế giới 2

GV: Trần Xuân Hiệp

NGÀY 27 THÁNG 04 NĂM 2014
MỤC LỤC
MỤC LỤC.....................................................................................................................1
LỜI MỞ ĐẦU...............................................................................................................2
PHẦN I – ĐẾ QUỐC OTTOMAN...............................................................................2
1.1. NGUỒN GỐC:.................................................................................................3
1.2. CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ CỦA ĐẾ QUỐC OTTOMAN:..............................3
1.2.1. Khởi đầu (1299 – 1326):.............................................................................3
1.2.2. Lớn mạnh (1453 – 1683):...........................................................................5
1.2.3. Dấu hiệu suy yếu và sự hồi phục (1566 – 1683):.......................................6
1.2.4. Trì trệ và cải tổ (1699 – 1827):...................................................................8
1.2.5. Suy vong, tan rã và hiện đại hóa (1828 – 1923):......................................10
1.3. QUÁ TRÌNH CÁC LÃNH THỔ THUỘC ĐẾ QUỐC OTTOMAN:............11
1.4. XÃ HỘI CHÍNH TRỊ:....................................................................................12
PHẦN II – THÁCH THỨC CỦA GIÁO PHÁI SHIA ĐỐI VỚI...............................14
NHÀ SAFAVID..........................................................................................................14
2.1. NHÀ SAFAVID:............................................................................................14
2.1.1. Quà trình hình thành và phát triển:...........................................................14
2.1.2. Các vua nhà Safavid:................................................................................15
2.2. GIÁO PHÁI SHIA:.........................................................................................16
2.2.1. Nguồn gốc hình thành:.............................................................................16
2.2.2. Các cộng đồng Shia theo Nhân khẩu học:........................................
Lịch sử văn minh thế giới 2 GV: Trần Xuân Hiệp
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
BÀI TẬP NHÓM
MÔN: LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI 2
ĐỀ TÀI
CÁC ĐẾ QUỐC HỒI GIÁO
GIẢNG VIÊN: Ts. Trần Xuân Hiệp
NHÓM SINH VIÊN:
1. Trần Thiện Thanh (1821614726)
2. Lê Chí Toàn (1821616004)
3. Nguyễn Trường Linh
4.Nguyễn Xuân Thành (172328096)
Trang 0
Các để quốc hồi giáo thời trung đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các để quốc hồi giáo thời trung đại - Người đăng: nxthanh93-k17
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Các để quốc hồi giáo thời trung đại 9 10 92