Ktl-icon-tai-lieu

Các di sản văn hóa Thế Giới

Được đăng lên bởi plinh375
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10 Di sản văn hóa Thế giới của Việt Nam

Cố đô Huế. (Nguồn: Internet)

Ngày 1/8, kỳ họp lần thứ 34 của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO họp t ại thủ đô Brasilia của Brazil đã bi ểu quyết
thông qua nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Th ăng Long là Di s ản v ăn hóa th ế gi ới.
Đây là sự kiện hết sức có ý nghĩa đối với Thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung tr ước th ềm Đại l ễ k ỷ
niệm 1.000 Thăng Long-Hà Nội.
Việt Nam có 10 di sản thế giới được UNESCO công nhận từ trước t ới nay.
1. Quần thể di tích Cô đô Huế
Cố đô Huế là kinh đô một thời của Việt Nam, nổi tiếng với một hệ thống những đền, chùa, thành quách, l ăng
tẩm, kiến trúc nguy nga tráng lệ gắn liền với cảnh quan thiên nhiên núi sông th ơ m ộng. N ằm ở b ờ B ắc sông
Hương, tổng thể kiến trúc của cố đô Huế được xây dựng trên một mặt bằng với diện tích h ơn 500ha và được gi ới
hạn bởi ba vòng thành theo thứ tự ngoài lớn, trong nh ỏ: Kinh Thành, Hoàng Thành và T ử C ấm Thành.
Ba tòa thành này được đặt lồng vào nhau, bố trí đăng đối trên một trục d ọc xuyên su ốt t ừ m ặt Nam ra m ặt B ắc.
Hệ thống thành quách ở đây là một mẫu mực của sự kết hợp hài hòa nhuần nhuy ễn gi ữa tinh hoa ki ến trúc
Đông và Tây, được đặt trong một khung cảnh thiên nhiên kỳ thú v ới nhi ều y ếu t ố bi ểu t ượng s ẵn có t ự nhiên.
Cố đô Huế còn là nơi lưu giữ rất nhiều những di sản văn hóa vật th ể và phi v ật thể, ch ứa đựng nhi ều giá tr ị bi ểu
trưng cho trí tuệ và tâm hồn của dân tộc Việt Nam.
Năm 1993, quần thể di tích Cố đô Huế đã được UNESCO công nhận là Di s ản v ăn hóa thế gi ới.
2. Vịnh Hạ Long
Vịnh Hạ Long là một di sản độc đáo vì nó chứa đựng những dấu tích quan tr ọng trong quá trình hình thành và
phát triển lịch sử trái đất, là cái nôi cư trú của người Việt cổ, đồng thời là tác ph ẩm nghệ thu ật t ạo hình v ĩ đại
của thiên nhiên với sự hiện diện của hàng nghìn đảo đá muôn hình v ạn tr ạng; nhi ều hang động k ỳ thú qu ần t ụ
thành một thế giới vừa sinh động vừa huyền bí.
Bên cạnh đó, vịnh Hạ Long còn là nơi tập trung đa d ạng sinh h ọc cao v ới nh ững h ệ sinh thái đi ển hình nh ư h ệ
sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái rạn san hô, hệ sinh thái r ừng cây nhi ệt đới... cùng v ới hàng nghìn loài

động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng.
Năm 1994, UNESCO đã chính thức công nhận vịnh H ạ Long là Di s ản thiên nhiên th ế gi ới b ởi giá tr ị ngo ại h ạng
về mặt cảnh quan. Năm 2000, vịnh Hạ Long tiếp tục được UNESCO công nh ận l ần th ứ hai là Di s ản địa ch ất th ế
giới vì những giá trị độc đáo về địa ch...

Cố đô Huế. (Nguồn: Internet)
Ngày 1/8, k h p l n th 34 c a y ban Di s n Th gi i UNESCO h p t i th ô Brasilia c a Brazil ã bi u quy t ế đ đ ế
thông qua ngh quy t công nh n khu Trung tâm Hoàng thành Th ng Long là Di s n v n hóa th gi i. ế ă ă ế
ây là s ki n h t s c có ý ngh a i v i Th ô Hà N i nói riêng và Vi t Nam nói chung tr c th m i l k Đ ế ĩ đ đ ướ Đ
ni m 1.000 Th ng Long-Hà N i. ă
Vi t Nam có 10 di s n th gi i c UNESCO công nh n t tr c t i nay. ế đượ ướ
1. Qu n th di tích C ô Hu
C ô Hu là kinh ô m t th i c a Vi t Nam, n i ti ng v i m t h th ng nh ng n, chùa, thành quách, l ng đ ế đ ế đề ă
t m, ki n trúc nguy nga tráng l g n li n v i c nh quan thiên nhiên núi sông th m ng. N m b B c sông ế ơ
H ng, t ng th ki n trúc c a c ô Hu c xây d ng trên m t m t b ng v i di n tích h n 500ha và c gi iươ ế ố đ ế đượ ơ đượ
h n b i ba vòng thành theo th t ngoài l n, trong nh : Kinh Thành, Hoàng Thành và T C m Thành.
Ba tòa thành này c t l ng vào nhau, b trí ng i trên m t tr c d c xuyên su t t m t Nam ra m t B c.đượ đặ đă đ
H th ng thành quách ây là m t m u m c c a s k t h p hài hòa nhu n nhuy n gi a tinh hoa ki n trúc ở đ ế ế
ông và Tây, c t trong m t khung c nh thiên nhiên k thú v i nhi u y u t bi u t ng s n có t nhiên.Đ đượ đặ ế ượ
C ô Hu còn là n i l u gi r t nhi u nh ng di s n v n hóa v t th và phi v t th , ch a ng nhi u giá tr bi u đ ế ơ ư ă đ
tr ng cho trí tu tâm h n c a dân t c Vi t Nam.ư
N m 1993, qu n th di tích C ô Hu ã c UNESCO công nh n là Di s n v n hóa th gi i.ă ố đ ế đ đượ ă ế
2. V nh H Long
V nh H Long là m t di s n c áo vì nó ch a ng nh ng d u tích quan tr ng trong quá trình hình thành và độ đ đ
phát tri n l ch s trái t, là cái nôi c trú c a ng i Vi t c , ng th i là tác ph m ngh thu t t o hình v i đấ ư ườ đồ ĩ đạ
c a thiên nhiên v i s hi n di n c a hàng nghìn o á muôn hình v n tr ng; nhi u hang ng k thú qu n t đả đ độ
thành m t th gi i v a sinh ng v a huy n bí. ế độ
Bên c nh ó, v nh H Long còn là n i t p trung a d ng sinh h c cao v i nh ng h sinh thái i n hình nh h đ ơ đ đ ư
sinh thái r ng ng p m n, h sinh thái r n san hô, h sinh thái r ng cây nhi t i... cùng v i hàng nghìn loài đớ
Các di sản văn hóa Thế Giới - Trang 2
Các di sản văn hóa Thế Giới - Người đăng: plinh375
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Các di sản văn hóa Thế Giới 9 10 931