Ktl-icon-tai-lieu

Các giai đoạn của tư tưởng HCM

Được đăng lên bởi hvgioi61012
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 734 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

BÀI BÁO CÁO

TRÌNH BÀI CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. GIAI ĐOẠN NÀO CỦA
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CÓ Ý NGHĨA VẠCH ĐƯỜNG
CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM. HÃY CHO BIẾT Ý NGHĨA
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH GIỮ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO
ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
Bộ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

An Giang, tháng 10, năm 2014
A.

TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

- Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất
Thành, trong nhiều năm hoạt động cách mạng trước đây lấy tên là Nguyễn Ái Quốc), sinh
ngày 19-5-1890 ở làng Kim Liên, xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và mất
ngày 2-9-1969 tại Hà Nội.
- Người sinh ra trong một gia đình: Bố là một nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân, mẹ là
nông dân, chị và anh đều tham gia chống Pháp và bị tù đày.
- Ngày 3/6/1911, Người ra nước ngoài, làm nhiều nghề, tham gia cuộc vận động cách mạng
của nhiều nước. Đồng thời không ngừng đấu tranh cho độc lập, tự do của dân tộc mình.
- Năm 1920 người tham gia thành lập ĐCS Pháp tại Đại hội Tua.
- Năm 1921 người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa Pháp.
- Năm 1922 xuất bản tờ báo “Người cùng khổ”.
- Năm 1923 người được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế Nông dân.
- Năm 1924 người tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế Cộng sản và được chỉ định làm
Ủy viên thường trực Bộ Phương Đông, trực tiếp phụ trách Cục Phương Nam.
- Năm 1925 người tham gia thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Châu Á, xuất bản
hai cuốn sách nổi tiếng: Bản án chế độ thực dân Pháp (1925) và Đường Cách Mệnh
(1927). Năm 1925, Người thành lập Hội Việt Nam Cách mạng đồng chí Hội ở Quảng Châu
và tổ chức “Cộng sản Đoàn” làm nòng cốt cho Hội đó, đào tạo cán bộ Cộng sản để lãnh
đạo Hội và truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam.
- Ngày 3/2/1930 người chủ tọa hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng Cộng
sản Đông Dương-Đảng Lao động Việt Nam) tại Cửu Long. Hội nghị đã thông qua chính
cương vắn tắt, sách lược vắn tắt. Điều lệ Đảng do chính Người soạn thảo.
- Từ năm 1930-1940, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động cho sự nghiệp giải phóng
của dân tộc Việt Nam, của các dân tộc bị áp bức khác trong những điều kiện vô cùng gian
khổ và đầy khó khăn.
- Năm 1941, Người về nước, triệu tập Hội nghị lần thứ VIII của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định đường lối cứu nước, thành lập Việt Nam độc lập
đồng minh Hội (Việt Minh), tổ chức lực lượng vũ trang giải phóng.
- Sau thắng lợi...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG
KHOA NÔNG NGHIỆP- TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
BÀI BÁO CÁO
TRÌNH BÀI CÁC GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH PHÁT
TRIỂN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH. GIAI ĐOẠN NÀO CỦA
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Ý NGHĨA VẠCH ĐƯỜNG
CHO CÁCH MẠNG VIỆT NAM. Y CHO BIẾT Ý NGHĨA
TƯỞNG HỒ C MINH GI VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO
ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM.
Bộ Môn: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
An Giang, tháng 10, năm 2014
A. TIỂU SỬ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
Các giai đoạn của tư tưởng HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giai đoạn của tư tưởng HCM - Người đăng: hvgioi61012
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các giai đoạn của tư tưởng HCM 9 10 569