Ktl-icon-tai-lieu

Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chuyÓn giao c«ng nghÖ níc
ngoµi t¹i ViÖt Nam

Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ (CNH - H§H) mµ toµn §¶ng
toµn d©n ta tiÕn hµnh chØ cã thÓ thµnh c«ng khi chóng ta thùc sù t¹o cho m×nh
mét tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.
§Ó cã mét tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, tríc tiªn chóng ta ph¶i ph¸t
triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa hoc - c«ng nghÖ sÏ
lµ quèc s¸ch hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh ®i lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi (CNXH)
nãi chung vµ trong c«ng cuéc CNH - H§H hiÖn nay nãi riªng.
§Ó n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ trong níc ®ßi hái chóng ta ph¶i
®ång thêi kÕt hîp gi÷a vÊn ®Ò tù nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc trong níc víi
viÖc du nhËp tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ViÖt
Nam hiÖn nay chuyÓn giao c«ng nghÖ (CGCN) tõ níc ngoµi vµo trong níc sÏ ®îc
u tiªn tríc mét bíc trong träng t©m ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu thùc tÕ ®Æt ra, ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh tµi liÖu
nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn lÜnh vùc CGCN tõ níc ngoµi vµo trong níc ë nh÷ng gãc
®é, møc ®é kh¸c nhau. Víi mong muèn gãp mét tiÕng nãi chung vµo viÖc n©ng
cao ho¹t ®éng CGCN níc ngoµi vµo ViÖt Nam, vµ gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n mét
bíc nh÷ng kiÕn thøc liªn quan ho¹t ®éng CGCN níc ngoµi vµo ViÖt Nam, kho¸
luËn tèt nghiÖp cã ®Ò tµi : “C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
chuyÓn giao c«ng nghÖ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam” víi nh÷ng kiÕn thøc vÒ lý luËn
vµ thùc tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng CNCG, ngêi viÕt hy väng r»ng ®©y sÏ lµ mét
tµi liÖu ph¶n ¸nh ch©n thùc vÒ t×nh h×nh CGCN vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶.
Kho¸ luËn nµy ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng lý luËn chung nhÊt vÒ c«ng nghÖ vµ
CGCN trªn c¬ së kÕt hîp ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng vÒ c«ng nghÖ vµ CGCN
còng nh ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña ViÖt Nam tõ ®ã ®i ®Õn x©y dùng mét hÖ thèng c¸c
chØ tiªu ph¶n ¸nh mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch hîp víi ViÖt Nam. Vµ tiÕp ®ã lµ
chó träng híng vµo viÖc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng CGCN
trong mçi doanh nghiÖp.
Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu lý luËn vµ
thùc nghiÖm thùc tÕ dùa trªn quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng.
Kho¸ luËn nµy ®îc x©y dùng trªn c¬ së ®¸nh gi¸ ph©n tÝch tæng hîp c¸c tµi
liÖu, sè liÖu, th«ng tin thùc tÕ liªn quan ®Õn CGCN cïng víi viÖc tham kh¶o
nh÷ng kiÕn thøc lý luËn trong ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ë trêng §¹i häc Ngo¹i th¬ng qua c¸c m«n häc nh: Kinh tÕ ngo¹i th¬ng; Quan hÖ kinh tÕ Quèc tÕ; §Çu t níc ngoµi; ChuyÓn gi...
C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ chuyÓn giao c«ng nghÖ níc
ngoµi t¹i ViÖt Nam
Lêi nãi ®Çu
C«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ (CNH - H§H) toµn §¶ng
toµn d©n ta tiÕn hµnh chØ thÓ thµnh c«ng khi chóng ta thùc t¹o cho m×nh
mét tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i.
§Ó cã mét tr×nh ®é s¶n xuÊt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, tríc tiªn chóng ta ph¶i ph¸t
triÓn khoa häc c«ng nghÖ. Cïng víi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, khoa hoc - c«ng nghÖ sÏ
quèc s¸ch hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh ®i lªn x©y dùng chñ nghÜa x· héi (CNXH)
nãi chung vµ trong c«ng cuéc CNH - H§H hiÖn nay nãi riªng.
§Ó n©ng cao tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ trong níc ®ßi hái chóng ta ph¶i
®ång thêi kÕt hîp gi÷a vÊn ®Ò nghiªn cøu ph¸t triÓn khoa häc trong níc víi
viÖc du nhËp tiÕn bé khoa häc c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. Víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ ViÖt
Nam hiÖn nay chuyÓn giao c«ng nghÖ (CGCN) tõ níc ngoµi vµo trong níc sÏ ®îc
u tiªn tríc mét bíc trong träng t©m ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.
§Ó ®¸p øng yªu cÇu thùc ®Æt ra, ®· cã rÊt nhiÒu nh÷ng c«ng tr×nh tµi liÖu
nghiªn cøu ®Ò cËp ®Õn lÜnh vùc CGCN níc ngoµi vµo trong níc ë nh÷ng gãc
®é, møc ®é kh¸c nhau. Víi mong muèn gãp mét tiÕng nãi chung vµo viÖc n©ng
cao ho¹t ®éng CGCN níc ngoµio ViÖt Nam, gãp phÇn hoµn thiÖn h¬n mét
bíc nh÷ng kiÕn thøc liªn quan ho¹t ®éng CGCN níc ngoµi vµo ViÖt Nam, kho¸
luËn tèt nghiÖp ®Ò tµi :C¸c gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
chuyÓn giao c«ng nghÖ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam” víi nh÷ng kiÕn thøc vÒ lý luËn
thùc liªn quan ®Õn ho¹t ®éng CNCG, ngêi viÕt hy väng r»ng ®©y mét
tµi liÖu ph¶n ¸nh ch©n thùc t×nh h×nh CGCN nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó n©ng cao
hiÖu qu¶.
Kho¸ luËn nµy ®i vµo nghiªn cøu nh÷ng lý luËn chung nhÊt vÒ c«ng nghÖ vµ
CGCN trªn kÕt p ph©n tÝch ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng c«ng nghÖ CGCN
còng nh ®iÒu kiÖn thùccña ViÖt Nam tõ ®ã ®i ®Õn x©y dùng métthèng c¸c
chØ tiªu ph¶n ¸nh mét gi¶i ph¸p c«ng nghÖ thÝch hîp víi ViÖt Nam. Vµ tiÕp ®ã lµ
chó träng híng vµo viÖc nghiªn cøu c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn ho¹t ®éng CGCN
trong mçi doanh nghiÖp.
Ph¬ng pp nghiªn cøu cña kho¸ luËn lµ kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu lý luËn
thùc nghiÖm thùc tÕ dùa trªn quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng.
Kho¸ luËn nµy ®îc x©y dùng trªn ®¸nh gi¸ ph©n tÝch tæng hîp c¸c tµi
liÖu, liÖu, th«ng tin thùc liªn quan ®Õn CGCN cïng víi viÖc tham kh¶o
nh÷ng kiÕn thøc luËn trong ch¬ng tr×nh gi¶ng d¹y ë trêng §¹i häc Ngo¹i th-
¬ng qua c¸c m«n häc nh: Kinh tÕ ngo¹i th¬ng; Quan hÖ kinh tÕ Quèc tÕ; §Çu t n-
íc ngoµi; ChuyÓn giao c«ng nghÖ; Thanh to¸n quèc tÕ; Kü thuËt nghiÖp vô Ngo¹i
th¬ng; Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu c¸c m«n häc b¶n,
Vò thÕ Anh, A1 CN9
1
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ nước ngoài tại Việt Nam 9 10 485