Ktl-icon-tai-lieu

CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI

Được đăng lên bởi Phan Phượng
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1062 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở
CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI

1. Những cây trồng chính và lịch sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người H’mông
ở Cát Cát.................................................................................................................................7
2. Cây ngô ( pò cừ).................................................................................................................9
3. Cây lúa (chom plìa)..........................................................................................................15
3.1. Lúa nương ( plìa tê)...................................................................................................17
3.2. Lúa nước (plìa đê).....................................................................................................19
3.2.1. Lễ cúng khi cấy xong (pẩu giằng)........................................................................22
3.2.2.Lễ cúng khi lúa bị bệnh, hạn hán (chừ pừ là).......................................................27
3.2.3. Lễ cúng nguồn nước ( plờ)...................................................................................33
3.2.4. Lễ cơm mới..........................................................................................................36
3.2.5. Lễ gọi hồn lúa......................................................................................................40
4. Cây Lanh (chom màng), cây chàm (chom càm)............................................................43
5. Cây ăn quả và cây thực phẩm........................................................................................46
6. Cây thảo quả ( hờ)...........................................................................................................46
* Một số nhận xét.................................................................................................................47
KẾT LUẬN...............................................................................................................................50

1

CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở
CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI
1. Những cây trồng chính và lịch sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt
của người H’mông ở Cát Cát
Nguồn sống chính của đồng bào H’mông ở Cát Cát là dựa vào hoạt động
nông nghiệp chính vì vậy nên phụ thuộc rất nhiều vào tự nhiên. Những cây
trồng, lịch sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của đồng bào H’mông ở San Sả Hồ
đều bị chi phối và quy định bởi những điều k...
MỤC LỤC
CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở
CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI
1. Những cây trồng chính và lịch sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người H’mông
ở Cát Cát.................................................................................................................................7
2. Cây ngô ( pò cừ).................................................................................................................9
3. Cây lúa (chom plìa)..........................................................................................................15
3.1. Lúa nương ( plìa tê)...................................................................................................17
3.2. Lúa nước (plìa đê).....................................................................................................19
3.2.1. Lễ cúng khi cấy xong (pẩu giằng)........................................................................22
3.2.2.Lễ cúng khi lúa bị bệnh, hạn hán (chừ pừ là).......................................................27
3.2.3. Lễ cúng nguồn nước ( plờ)...................................................................................33
3.2.4. Lễ cơm mới..........................................................................................................36
3.2.5. Lễ gọi hồn lúa......................................................................................................40
4. Cây Lanh (chom màng), cây chàm (chom càm)............................................................43
5. Cây ăn quả và cây thực phẩm........................................................................................46
6. Cây thảo quả ( hờ)...........................................................................................................46
* Một số nhận xét.................................................................................................................47
KẾT LUẬN...............................................................................................................................50
1
CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI - Người đăng: Phan Phượng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
CÁC NGHI LỄ BẢO VỆ CÂY TRỒNG CỦA NGƯỜI H’MÔNG Ở CÁT CÁT, SAN SẢ HỒ, SAPA, LÀO CAI 9 10 15