Ktl-icon-tai-lieu

CÁC NGUYÊN LÝ CỦA TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN

Được đăng lên bởi trananhtuan
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)
Thứ 5, ngày 24 Tháng Tư năm 2014

G. W. F. HEGEL

CÁC NGUYÊN LÝ CỦA TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN
(GRUNDLINIEN DER PHILOSOPHIE DES RECHTS)
BÙI VĂN NAM SƠN dịch và chú giải
--- o0o ---

PHẦN I
PHÁP QUYỀN TRỪU TƯỢNG
(tiếp theo kỳ 4)

CHƯƠNG I

SỞ HỮU
§41
Nhân thân phải mang lại cho mình một lĩnh vực của sự tự do ngoại tại để hiện hữu như là Ý
niệm[95]. Trong sự quy định đầu tiên còn hoàn toàn trừu tượng này, nhân thân là ý chí vô
hạn tồn tại tự-mình-và-cho-mình. | Do đó, cái còn bị phân biệt với ý chí, [tức] cái có thể tạo
nên lĩnh vực của sự tự do này cũng bị quy định như là cái khác biệt một cách trực tiếp và có
thể tách rời với ý chí.

Giảng thêm (H):
Cái [phương diện] lý tính của sở hữu không nằm ở chỗ thỏa mãn các nhu cầu mà ở chỗ thủ tiêu
[thải hồi] tính chủ quan đơn thuần của tính nhân thân. Chừng nào có sở hữu thì nhân thân mới hiện
hữu như là lý tính. Cho dù thực tại đầu tiên này của sự tự do của tôi mới là một vật bên ngoài, và, vì
thế, là một thực tại tồi tàn, thế nhưng, tính nhân thân trừu tượng trong sự trực tiếp của nó không thể
có một sự tồn tại-hiện có (Dasein) nào khác hơn là ở trong sự quy định của tính trực tiếp này cả.

§42
Cái khác biệt một cách trực tiếp với Tinh thần tự do chính là cái ngoại tại nói chung, tồn
tại cho Tinh thần và tự-mình, đó là: một vật, một cái gì không-tự do, không-nhân cách và vô
quyền.
Giống như chữ “khách quan”, chữ “vật hay sự vật” có các nghĩa trái ngược nhau[96]:

1.
Một mặt, khi ta bảo “đó là sự việc!”, hay “vấn đề là ở sự việc chứ không phải ở con
người!” thì nó có nghĩa là cái gì thực chất.
2.
Ngược lại, khi đối chiếu với nhân thân (tất nhiên, nhân thân ở đây không phải là
chủ thể đặc thù) thì vật lại là cái đối lập với cái thực chất; tức là cái, theo định nghĩa [hay:
theo sự quy định của nó] là cái đơn thuần ngoại tại. – Cái gì là ngoại tại đối với Tinh thần
tự do (cần phân biệt Tinh thần tự do với ý thức đơn thuần) thì tồn tại tự-mình-và-cho-mình;
vì thế, định nghĩa hay sự quy định khái niệm về [giới] Tự nhiên là: nó là cái ngoại tại tự-nơinó[97].

Giảng thêm (H):
Vì lẽ vật (Sache) không có tính chủ thể, nên nó là cái ngoại tại, không chỉ là ngoại tại đối với chủ thể
mà cả đối với chính bản thân nó. Không gian và thời gian là ngoại tại theo cách này. Với tư cách là
[đối tượng] cảm tính, bản thân tôi là ngoại tại về không gian và thời gian. Trong chừng mực tôi có
những trực quan cảm tính, tôi có những trực quan ấy về cái mà bản thân là ngoại tại. Thú vật có thể
trực qu...
Các nguyên lý của triết học pháp quyền (kỳ 5)
Thứ 5, ngày 24 Tháng Tư năm 2014
G. W. F. HEGEL
CÁC NGUYÊN LÝ CA TRIT HC PHÁP QUYN
(GRUNDLINIEN DER PHILOSOPHIE DES RECHTS)
BÙI VĂN NAM SƠN dch và chú gii
--- o0o ---
PHN I
PHÁP QUYN TRU TƯỢNG
(ti ế p theo kỳ 4)
CHƯƠNG I
S HU
§41
Nhân thân phải mang lại cho mình một lĩnh vực của sự tự do ngoại tại để hiện hữu như Ý
niệm[95]. Trong sự quy định đầu tiên còn hoàn toàn trừu tượng y, nhân thân ý chí
hạn tồn tại tự-mình-và-cho-mình. | Do đó, cái còn bị phân biệt với ý chí, [tức] cái thể tạo
nên lĩnh vực của sự tự do này cũng bị quy định như là cái khác biệt một cách trực tiếp
thể tách rời với ý chí.
Giảng thêm (H):
Cái [phương diện] tính của sở hữu không nằm chỗ thỏa mãn các nhu cầu chỗ thủ tiêu
[thải hồi] tính chủ quan đơn thuần của tính nhân thân. Chừng nào có sở hữu thì nhân thân mới hiện
hữu như là lý tính. Cho dù thực tại đầu tiên này của sự tự do của tôi mới là một vật bên ngoài, và, vì
thế, là một thực tại tồi tàn, thế nhưng, tính nhân thân trừu tượng trong sự trực tiếp của nó không thể
có một sự tồn tại-hiện có (Dasein) nào khác hơn là ở trong sự quy định của tính trực tiếp này cả.
§42
Cái khác biệt một cách trực tiếp với Tinh thần tự do chính là cái ngoại tại nói chung, tồn
tại cho Tinh thần tự-mình, đó là: một vật, một cái không-tự do, không-nhân cách
quyền.
Giống như chữ “khách quan”, chữ “vật hay sự vật” có các nghĩa trái ngược nhau[96]:
CÁC NGUYÊN LÝ CỦA TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁC NGUYÊN LÝ CỦA TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN - Người đăng: trananhtuan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CÁC NGUYÊN LÝ CỦA TRIẾT HỌC PHÁP QUYỀN 9 10 342