Ktl-icon-tai-lieu

CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI

Được đăng lên bởi hoangoclan-spc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 617 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI
Trên cơ sở nền tảng triết lý và giá trị và nguyên tắc nghề nghiệp của CTXH người
ta đưa ra hệ thống các qui tắc ứng xử cho NVCTXH trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ. Những qui tắc ứng xử này đóng vai trò như kim chỉ nam cho hành động
tương tác của NVCTXH với thân chủ trong quá trình trợ giúp. Sau đây là những
nguyên tắc ứng xử của NVCTXH trong quá trình tiến hành hoạt động trợ giúp.
1. Chấp nhận thân chủ
Khái niệm chấp nhận thân chủ là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng có thể biến
thành hành động cụ thể qua việc sử dụng các kỹ thuật. Chấp nhận đòi hỏi việc tiếp
nhận thân chủ, theo nghĩa bóng và nghĩa đen, không tính toán, không thành kiến và
không đưa ra phán quyết nào về hành vi của anh ta. Nguyên tắc chấp nhận thân chủ
dựa trên nến tảng của giả định triết học mỗi cá nhân đều có giá trị bẩm sinh, bất kể
địa vị xã hội hay hành vi của anh ta. Thân chủ được chú ý và nhìn nhận là một con
người dù anh ta có thể phạm tội. Chấp nhận không có nghĩa là tha thứ cho hành vi
xã hội không thể chấp nhận, nhưng là quan tâm và có thiện chí với con người phía
sau hành vi.
Thân chủ phục vụ của ngành CTXH là con người, đặc biệt là nhóm người yếu thế,
nhóm người có hoàn cảnh và nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng. Mỗi con người,
dù là bình thường hay bất bình thường họ đều có nhân phẩm, có giá trị riêng và có
quyền được tôn trọng, bình đẳng. Chính vì vậy trong các hoạt động trợ giúp,
NVCTXH cần có thái độ tôn trọng phẩm giá con người và chấp nhận họ. Việc chấp
nhận những hành vi, quan điểm hay giá trị của thân chủ không có nghĩa là đồng
tình với những hành vi, suy nghĩ của họ. Sự tôn trọng hay chấp nhận ở đây ám chỉ
sự ghi nhận sự tồn tại và không phán xét những hành vi hay suy nghĩ của họ.
Chấp nhận thân chủ với tất cả những phẩm chất tốt hoặc xấu, điểm mạnh hay điểm
yếu, không xem xét đến hành vi của anh ta. Thái độ này có ý nghĩa rất gần với câu
dạy của hầu hết các tôn giáo “Yêu người phạm lỗi, ghét hành vi tội”. Nguyên tắc
này diễn đạt thái độ thân thiên đối với thân chủ một sự rộng lượng và mong muốn
giúp đỡ.
Sự thực hiện nguyên tắc này giúp cho NVCTXH tạo được lòng tin từ thân chủ, qua
đó thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ của họ, đó là nền tảng cho thiết lập mối quan hệ
tương tác trong quá trình giúp đỡ.
2. Tạo điều kiện để thân chủ tham gia giải quyết vấn đề
Nguyên tắc để thân chủ tham gia giải quyết vấn đề là một trong những nguyên tắc
cơ bản trong hoạt động của NVCTXH. Vấn đề là của thân chủ, họ hiểu hoàn cảnh

và khả năng của mình hơ...
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI
Trên cơ sở nền tảng triết lý và giá trị và nguyên tắc nghề nghiệp của CTXH người
ta đưa ra hệ thống các qui tắc ứng xử cho NVCTXH trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ. Những qui tắc ứng xử này đóng vai trò như kim chỉ nam cho hành động
tương tác của NVCTXH với thân chủ trong quá trình trợ giúp. Sau đây là những
nguyên tắc ứng xử của NVCTXH trong quá trình tiến hành hoạt động trợ giúp.
1. Chấp nhận thân chủ
Khái niệm chấp nhận thân chủ là một khái niệm khá trừu tượng, nhưng có thể biến
thành hành động cụ thể qua việc sử dụng các kỹ thuật. Chấp nhận đòi hỏi việc tiếp
nhận thân chủ, theo nghĩa bóng và nghĩa đen, không tính toán, không thành kiến và
không đưa ra phán quyết nào về hành vi của anh ta. Nguyên tắc chấp nhận thân chủ
dựa trên nến tảng của giả định triết học mỗi cá nhân đều có giá trị bẩm sinh, bất kể
địa vị xã hội hay hành vi của anh ta. Thân chủ được chú ý và nhìn nhận là một con
người dù anh ta có thể phạm tội. Chấp nhận không có nghĩa là tha thứ cho hành vi
xã hội không thể chấp nhận, nhưng là quan tâm và có thiện chí với con người phía
sau hành vi.
Thân chủ phục vụ của ngành CTXH là con người, đặc biệt là nhóm người yếu thế,
nhóm người có hoàn cảnh và nhu cầu cơ bản chưa được đáp ứng. Mỗi con người,
dù là bình thường hay bất bình thường họ đều có nhân phẩm, có giá trị riêng và có
quyền được tôn trọng, bình đẳng. Chính vì vậy trong các hoạt động trợ giúp,
NVCTXH cần có thái độ tôn trọng phẩm giá con người và chấp nhận họ. Việc chấp
nhận những hành vi, quan điểm hay giá trị của thân chủ không có nghĩa là đồng
tình với những hành vi, suy nghĩ của họ. Sự tôn trọng hay chấp nhận ở đây ám chỉ
sự ghi nhận sự tồn tại và không phán xét những hành vi hay suy nghĩ của họ.
Chấp nhận thân chủ với tất cả những phẩm chất tốt hoặc xấu, điểm mạnh hay điểm
yếu, không xem xét đến hành vi của anh ta. Thái độ này có ý nghĩa rất gần với câu
dạy của hầu hết các tôn giáo “Yêu người phạm lỗi, ghét hành vi tội”. Nguyên tắc
này diễn đạt thái độ thân thiên đối với thân chủ một sự rộng lượng và mong muốn
giúp đỡ.
Sự thực hiện nguyên tắc này giúp cho NVCTXH tạo được lòng tin từ thân chủ, qua
đó thúc đẩy sự hợp tác và chia sẻ của họ, đó là nền tảng cho thiết lập mối quan hệ
tương tác trong quá trình giúp đỡ.
2. Tạo điều kiện để thân chủ tham gia giải quyết vấn đề
Nguyên tắc để thân chủ tham gia giải quyết vấn đề là một trong những nguyên tắc
cơ bản trong hoạt động của NVCTXH. Vấn đề là của thân chủ, họ hiểu hoàn cảnh
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI - Trang 2
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI - Người đăng: hoangoclan-spc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CÁC NGUYÊN TẮC CỦA CÔNG TÁC XÃ HỘI 9 10 714