Ktl-icon-tai-lieu

Các quốc gia và lãnh thổ

Được đăng lên bởi Thanhminh Nguyễn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CÁC QUỐC GIA VÀ VÙNG LÃNH THỔ
[ Trang chủ ] [ Việt Nam ] [ Đơn vị hành chính ] [ Các quốc gia ] [ Danh bạ Web ] [ Sưu tập ] [ Văn bản luật ]

TỔ CHỨC QUỐC TẾ
(International Organizations)
Châu Á | Châu Âu | Châu Mỹ | Châu Phi | Châu Đại Dương |
Tổ chức quốc tế

Liên hiệp quốc

United Nations (UN)
Organisation Nations Unies
(ONU)
Tiếng Tây Ban Nha : Naciones Unidas
Tiếng Anh :

Tiếng Pháp :

Tiếng Nga :

Организация Объединённых
Наций (OOH)

Tiếng Trung Quốc :
Tiếng Ả rập :

联联联

‫امم متحدة‬
Hội đồng Bảo an của LHQ

Ngày thành lập : 24-10-1945
Các nước thành viên : 192
Trụ sở : New York - Mỹ
VN là thành viên từ 20/9/1977
Địa chỉ internet : 
Ngôn ngữ chính thức : Tiếng Anh, tiếng
Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga,
tiếng Trung Quốc, tiếng Ả Rập

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc
United Nations Children's
Fund
Tiếng Pháp : Fonds des Nations Unies
pour l'enfance

Tiếng Anh :

Tiếng Tây Ban Nha : Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia

Tiếng Ả rập :

‫منظمة المم المتحدة للطفولة‬

Ngày thành lập : 11-12-1946
Các nước thành viên :
Trụ sở : New York - Mỹ
VN có quan hệ từ 1975
Địa chỉ internet : 
Trước 1953 : Quỹ Khẩn cấp Nhi đồng
Quốc tế Liên Hiệp Quốc (United Nations

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn
hoá của LHQ

United Nations Educational,
scientific and cultural organization (UNESCO)

Ngày thành lập : 16-11-1945
Trụ sở : Paris - Pháp
Các nước thành viên : 191 chính thức và 6 vùng lãnh thổ là
thành viên liên kết
Địa chỉ internet : 
VN là thành viên từ năm 1976.

International Children's Emergency Fund) UNICEF

1

2
Tổ chức phát phát triển công nghiệp
Liên Hiệp Quốc
United Nations Industrial
Development Organization - UNIDO

Ngày thành lập : 17-11-1966
Các nước thành viên : 175
Trụ sở : Vienna - Áo
Địa chỉ internet : 
VN là thành viên từ 19/7/1985

Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn
United Nations High Commissioner for Refugees
(UNHCR)

Ngày thành lập : 14-12-1950
Trụ sở : Geneva - Thụy Sĩ

Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc
Quỹ đầu tư phát triển Liên
Hiệp Quốc

United Nations Environment Programme - UNEP

United Nations Capital Development
Fund – UNCDF
Ngày thành lập : 1966
Các nước thành viên :
Trụ sở :
Địa chỉ internet : 
Ngày thành lập : 15-12-1972
VN có quan hệ từ 1978
Các nước thành viên :

VN có quan hệ từ 1977
Địa chỉ internet : 

Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc

United Nations Population Fund UNFPA

Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc

Ngày thành lập : 1969
Các nước thành vi...
1
CÁC QU C GIA VÀ VÙNG LÃNH TH
 !"#$%&'($
T CH C QU C T
(International Organizations)
Châu Á | Châu Âu | Châu M | Châu Phi | Châu i D ngĐạ ươ |
T ch c qu c t ế
Liên hi p qu c
Ti ng Anh :ế United Nations (UN)
Ti ng Pháp :ế Organisation Nations Unies
(ONU)
Ti ng Tây Ban Nha :ế Naciones Unidas
Ti ng Nga :ế Организация Объединённых
(OOH) Наций
Ti ng Trung Qu c : ế 联联联
Ti ng r p : ế )*+ ,-./*
Ngày thành l p : 24-10-1945
Các n c thành viên : 192ướ
Tr s : New York - M
VN là thành viên t 20/9/1977
a ch internet : Đị www.un.org
Ngôn ng chính th c : Ti ng Anh, ti ng ế ế
Pháp, ti ng Tây Ban Nha, ti ng Nga,ế ế
ti ng Trung Qu c, ti ng R pế ế
H i ng B o anộ đồ c a LHQ
Qu Nhi ng Liên Hi p Qu c đ
Ti ng Anh :ế United Nations Children's
Fund
Ti ng Pháp :ế Fonds des Nations Unies
pour l'enfance
Ti ng Tây Ban Nha :ế Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia
Ti ng r p :ế 0*12* )*3+ ,-./*4+ 0456784
Ngày thành l p : 11-12-1946
Các n c thành viên : ướ
Tr s : New York - M
VN có quan h t 1975
a ch internet : Đị www.unicef.org
Tr c 1953 :ướ Qu Kh n c p Nhi ng đ
Qu c t Liên Hi p Qu c ế (United Nations
International Children's Emergency Fund) -
UNICEF
T ch c Giáo d c, Khoa h c và V nă
hoá c a LHQ
United Nations Educational,
scientific and cultural organization (UNESCO)
Ngày thành l p : 16-11-1945
Tr s : Paris - Pháp
Các n c thành viên : 191 chính th c 6 vùng lãnh th ướ
thành viên liên k tế
a ch internet : Đị www.unesco.org
VN là thành viên t n m 1976. ă
1
Các quốc gia và lãnh thổ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các quốc gia và lãnh thổ - Người đăng: Thanhminh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Các quốc gia và lãnh thổ 9 10 889