Ktl-icon-tai-lieu

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển

Được đăng lên bởi maoiemia
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2530 lần   |   Lượt tải: 11 lần
Đinh Quý Độ

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế...

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế:
Khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển
TS. ĐINH QUÝ ĐỘ*

Chúng ta đang sống trong thời đại của các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các tổ
chức phi chính phủ quốc tế (INGO) với số lượng các INGO gia tăng nhanh chóng
cùng với quá trình toàn cầu hoá. Trên thực tế, các tổ chức INGO đang trở thành
một lực lượng có vai trò ngày càng quan trọng trong các hoạt động viện trợ nhân
đạo, phát triển bền vững và thúc đẩy dân chủ, nhân quyền. INGO là một hiện
tượng mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh xã hội dân sự còn là một vấn đề nhạy
cảm, gây nhiều tranh luận ở Việt Nam, việc nhận thức và đánh giá đúng về INGO
là hết sức cần thiết.
1. Khái niệm về các tổ chức phi chính phủ
quốc tế
.

Trong thế kỷ XX, nhất là trong thời kỳ sau
Chiến tranh Lạnh và trong những năm đầu của
thế kỷ XXI, bất chấp tình trạng chia rẽ, đối
đầu, xung đột và chiến tranh, thế giới đã từng
chứng kiến sự phát triển khá nhanh của các
INGO ở các nước phát triển. Theo số liệu của
Liên hiệp các hiệp hội quốc tế, chỉ tính theo
tiêu chí là các tổ chức quốc tế (theo thông lệ
đã được thế giới công nhận), thì từ năm 1090
đến năm 2006, số lượng các INGO đã tăng gấp
41,5 lần, từ 176 tổ chức INGO năm 1909 lên
đến 7.306 INGO năm 2006.
Dễ thấy, xu hướng tăng nhanh về lượng của
các INGO phần nào đã khẳng định các INGO
có vai trò và ảnh hưởng ngày càng tăng đối với

nền kinh tế và chính trị thế giới. Ngày nay, các
INGO, nhân vật chính của xã hội dân sự toàn
cầu, hầu như đã trở thành một bộ phận không
thể phân tách của đời sống quốc tế. Thậm chí,
có quan điểm cho rằng, với sự gia tăng mạnh về
lượng, các INGO hiện là các chủ thể mới xuất
hiện, một lực lượng mới trong quan hệ quốc tế
và sự nổi lên của các INGO này đang làm thay
đổi thế giới này. Đồng thời, sự gia tăng này
cũng cho thấy ngày càng có nhiều nhóm và cá
nhân, người dân trên thế giới có thêm nhiều sự
lựa chọn và nhiều cơ hội hơn để tham gia trong
các quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của
mình thông qua các tổ chức INGO. Trong Báo
cáo năm 1997, Tổng thư ký Liên hiệp quốc
Kofi Anan đã khẳng định, “Các tổ chức phi
chính phủ (NGO) và các chủ thể khác của xã

.* Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
Những vấn đề KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI Số 12 (176) 2010_____________________________________________

3

Các tổ chức phi chính phủ quốc tế...

Đinh Quý Độ

hội dân sự này không chỉ được coi là những
người phổ biến thông tin hay nhà cung cấp dịch

4

_________________________...
Đinh Quý Độ Các tổ chức phi chính phủ quốc tế...
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế:
Khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển
TS. ĐINH QUÝ ĐỘ
*
Chúng ta đang sống trong thời đại của các tổ chức phi chính phủ (NGO) các tổ
chức phi chính phủ quốc tế (INGO) với số lượng các INGO gia tăng nhanh chóng
cùng với quá trình toàn cầu hoá. Trên thực tế, các tổ chức INGO đang tr thành
một lực lượng vai t ngày ng quan trọng trong các hoạt động viện trợ nhân
đạo, phát triển bền vững thúc đẩy dân chủ, nhân quyền. INGO là một hiện
tượng mang tính toàn cầu. Trong bối cảnh hội dân sự còn một vấn đề nhạy
cảm, gây nhiều tranh luận Việt Nam, việc nhận thức đánh g đúng về INGO
hết sức cần thiết.
1. Khái niệm về các tổ chức phi chính phủ
quốc tế
.
Trong thế kỷ XX, nhất trong thời kỳ sau
Chiến tranh Lạnh và trong những m đầu của
thế kỷ XXI, bất chấp tình trạng chia rẽ, đối
đầu, xung đột chiến tranh, thế giới đã từng
chứng kiến s phát triển khá nhanh của c
INGO c ớc pt triển. Theo số liệu của
Liên hiệp c hiệp hội quốc tế, chỉ tính theo
tiêu chí các tổ chức quốc tế (theo thông lệ
đã được thế giới công nhận), thì từ m 1090
đến năm 2006, sốợng các INGO đã tăng gấp
41,5 lần, từ 176 tổ chức INGO m 1909 lên
đến 7.306 INGOm 2006.
Dễ thấy, xu hướng tăng nhanh về lượng của
các INGO phần nào đã khẳng định các INGO
vai trò ảnh hưởng ngày càng tăng đối với
.* Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới
nền kinh tế chính trị thế giới. Ngày nay, các
INGO, nhân vật chính của hội dân sự toàn
cầu, hầu như đã trở thành một bộ phận không
thể phân tách của đời sống quốc tế. Thậm chí,
có quan điểm cho rằng, với sự gia tăng mạnh về
lượng, các INGO hiện các chủ thể mới xuất
hiện, một lực lượng mới trong quan hệ quốc tế
sự nổi lên của các INGO y đang làm thay
đổi thế giới này. Đồng thời, s gia tăng này
cũng cho thấy ngày càng nhiều nhóm
nhân, người dân trên thế giới thêm nhiều sự
lựa chọn nhiều hội hơn để tham gia trong
các quyết định nh hưởng tới cuộc sống của
mình thông qua c tổ chức INGO. Trong Báo
cáo năm 1997, Tổng thư Liên hiệp quốc
Kofi Anan đã khẳng định, “Các tổ chức phi
chính phủ (NGO) các chủ thể khác của
Những vấn đề KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ THẾ GIỚI Số 12 (176) 2010
_____________________________________________
3
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển - Trang 2
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển - Người đăng: maoiemia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Các tổ chức phi chính phủ quốc tế: Khái niệm, phân loại và lịch sử phát triển 9 10 670