Ktl-icon-tai-lieu

Các văn bản Chính sách nông nghiệp

Được đăng lên bởi nganha-nsl
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1310 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1/

Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Người ký
Trích yếu

Cơ quan ban hành
Phân loại
Mục tiêu

210/2013/NĐ-CP
19/12/2013
10/02/2014
Nguyễn Tấn Dũng
Về chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông
thôn
Chính phủ
Nghị định
Theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP của
Chính phủ về chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp,
nông thôn, doanh nghiệp sẽ được hưởng
nhiều ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư…
Nghị định quy định nhà đầu tư có dự án
nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu
được Nhà nước giao đất thì được miễn
tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó;
trường hợp dự án nông nghiệp ưu đãi
đầu tư thì được giảm 70% tiền sử dụng
đất; còn đối với dự án nông nghiệp
khuyến khích đầu tư thì được giảm 50%
tiền sử dụng đất.
Về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt
nước của Nhà nước, Nghị định nêu rõ
nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi
đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến
khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước
của Nhà nước thì được áp dụng mức giá
thấp nhất của loại đất tương ứng trong
bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương quy

định.
Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc
biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê
đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án
hoàn thành đi vào hoạt động…
Hỗ trợ 3-5 tỷ đồng đối với cơ sở chăn
nuôi gia súc
Nhà đầu tư có dự án đầu tư cơ sở chăn
nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung
được ngân sách Nnhà nước hỗ trợ 3 tỷ
đồng/dự án, riêng đối với chăn nuôi bò
sữa cao sản mức hỗ trợ là 5 tỷ đồng/dự
án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý
chất thải, giao thông, điện, nước, nhà
xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị.
Trường hợp dự án chưa có đường giao
thông, hệ thống điện, cấp thoát nước
đến hàng rào dự án thì ngoài mức hỗ trợ
theo quy định, dự án còn được hỗ trợ
70% chi phí và không quá 5 tỷ đồng để
đầu tư xây dựng các hạng mục trên.
Cũng theo Nghị định, nhà đầu tư có dự
án đầu tư nuôi trồng hải sản tập trung
trên biển hoặc ven hải đảo được ngân
sách Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng
cho 100 m3 lồng nuôi đối với nuôi trồng
hải sản ở vùng biển xa cách bờ trên 6
hải lý hoặc ven hải đảo; hỗ trợ 40 triệu
đồng cho 100 m3lồng đối với nuôi trồng
hải sản ở vùng biển gần bờ…
Đối tượng

1.

Nhà đầu tư nhận ưu đãi và hỗ trợ
là doanh nghiệp được thành lập

2.

và đăng ký hoạt động theo quy
định của pháp luật Việt Nam
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có
liên quan trong việc thực hiện
chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo
quy định tại nghị định này

2/
BAN CHẤP HÀNH TRUNG
ƯƠNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 26-NQ/TW

Hà Nội, ngày...
1/
Số/Ký hiệu 210/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày có hiệu lực 10/02/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Về chính sách khuyến khích doanh
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông
thôn
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Mục tiêu
Theo Nghị định 210/2013/NĐ-CP của
Chính phủ về chính sách khuyến khích
doanh nghiệp đầu vào nông nghiệp,
nông thôn, doanh nghiệp sẽ được hưởng
nhiều ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư…
Nghị định quy định nhà đầu dự án
nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu
được Nhà nước giao đất thì được miễn
tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó;
trường hợp dự án nông nghiệp ưu đãi
đầu t được giảm 70% tiền s dụng
đất; còn đối với dự án nông nghiệp
khuyến khích đầu thì được giảm 50%
tiền sử dụng đất.
Về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt
nước của Nhà nước, Nghị định nêu
nhà đầu tư có dự án nông nghiệp ưu đãi
đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến
khích đầu tư khi thuê đất, thuê mặt nước
của Nhà nước thì được áp dụng mức giá
thấp nhất của loại đất tương ứng trong
bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương quy
Các văn bản Chính sách nông nghiệp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các văn bản Chính sách nông nghiệp - Người đăng: nganha-nsl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Các văn bản Chính sách nông nghiệp 9 10 836