Ktl-icon-tai-lieu

Các vị vua qua từng thời kỳ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3377 lần   |   Lượt tải: 10 lần
CÁC VỊ VUA QUA TỪNG THỜI KỲ
NƯỚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ LỊCH SỬ
Tên triều đại
Nhà Thục và
nước Âu Lạc

Các vị vua
An Dương Vương

Tên huý
Thục Phán

Nǎm trị vì
257-207 trước
công nguyên

Triệu Vũ Vương

207-137 trước
công nguyên

Triệu Vǎn Vương

137-125 trước
công nguyên

Nhà Triệu và
Triệu Minh Vương
nước Nam Việt

125-113 trước
công nguyên

Triệu Ai Vương

113-112 trước
công nguyên

Triệu Dương Vương

112-111 trước
công nguyên

Giao Chỉ và nhà Tây
Hán
Nhà nước sau
công nguyên:

111 trước công
nguyên --> 39
sau công nguyên

Nhà Đông Hán
Hai Bà Trưng

25-220
Trưng Trắc Trưng Nhị

Nhà Đông Ngô
Bà Triệu

nǎm 40-43
222-280

Triệu Thị Trinh

Nước Vạn Xuân
độc lập:

- Nhà Tiền Lý

Tuổi thọ

248

23

544-602
Lý Nam Đế

Lý Bí

544-548

Triệu Việt Vương

Triệu Quang
Phục

549-571

Lý Phật Tử

571-602

- Nhà Tuỳ
Đường

603-939
Mai Hắc Đế

Mai Thúc Loan

722

48

Bố Cái Đại Vương

Phùng Hưng

766-791

Dương Thanh

819-820

Khúc Thừa Dụ

906-907

Khúc Hạo

907-917

Khúc Thừa Mỹ

917-923

Dương Đình Nghệ Kiều Công Tiễn

931-938

- Triều Ngô

939-965
Ngô Quyền

939-944

- Hậu Ngô
Vương

- Ngô Xương Ngập
- Ngô Xương Vǎn
- Ngô Xương Xí

950-965

Nhà Đinh

Đinh Tiên Hoàng

Đinh Bộ Lĩnh

968-979

56

Phế Đế

Đinh Toàn

979-980

27

Nhà Tiền Lê

47

980-1009
Lê Đại Hành

Lê Hoàn

980-1005

65

Lê Trung Tông

Long Việt

1005

23

Ngoạ Triều

Lê Long Đĩnh

1005-1009

24

Triều Lý

1010-1225
Lý Thái Tổ

Lý Công Uẩn

1010-1028

55

Lý Thái Tông

Lý Phật Mã

1028-1054

55

Lý Thánh Tông

Lý Nhật Tông

1054-1072

50

Lý Nhân Tông

Lý Càn Đức

1072-1127

63

Lý Thần Tông

Dương Hoán

1128-1138

23

Lý Anh Tông

Lý Thiên Tộ

1138-1175

40

Lý Cao Tông

Lý Long Cán

1176-1210

38

Lý Huệ Tông

Lý Sảm

1211-1224

33

Lý Chiêu Hoàng

Lý Phật Kim

1224-1225

60

Triều Trần

1225-1400
Trần Thái Tông

Trần Cảnh

1225-1258

60

Trần Thánh Tông

Trần Hoảng

1258-1278

51

Trần Nhân Tông

Trầm Khâm

1279-1293

50

Trần Anh Tông

Trần Thuyên

1293-1314

54

Trần Minh Tông

Trần Mạnh

1314-1329

58

Trần Hiến Tông

Trần Vượng

1329-1341

23

Trần Dụ Tông

Dụ Tông Hạo

1341-1369

33

Trần Nghệ Tông

Cung Tĩnh
Vương

1370-1372

74

Trần Duệ Tông

Trần Kính

1372-1377

40

Trần Phế Đế

Duệ Tông Hiền

1377-1388

27

Trần Thuận Tông

Chiêu Định
Vương

1388-1398

22

Trần Thiếu Đế

1398-1400

Triều Hồ

1400-1407
Hồ Quý Ly

1400

Hồ Hán Thương

1401-1407

Triều Hậu Trần

1407-1413
Giản Định Đế

Trần Quỹ

1407-1409

Trần Quang Đế

Trần Quý
Khoáng

1409-1413

Kỷ Thục Minh

1414-1417

Triều Lê Sơ...
CÁC VỊ VUA QUA TỪNG THỜI KỲ
NƯỚC VIỆT NAM QUA TỪNG THỜI KỲ LỊCH SỬ
Tên triều đại Các vị vua Tên huý Nǎm trị vì Tuổi thọ
Nhà Thục và
nước Âu Lạc
An Dương Vương Thục Phán
257-207 trước
công nguyên
Nhà Triệu và
nước Nam Việt
Triệu Vũ Vương
207-137 trước
công nguyên
Triệu Vǎn Vương
137-125 trước
công nguyên
Triệu Minh Vương
125-113 trước
công nguyên
Triệu Ai Vương
113-112 trước
công nguyên
Triệu Dương Vương
112-111 trước
công nguyên
Nhà nước sau
công nguyên:
Giao Chỉ và nhà Tây
Hán
111 trước công
nguyên --> 39
sau công nguyên
Nhà Đông Hán
25-220
Hai Bà Trưng
Trưng Trắc -
Trưng Nhị
nǎm 40-43
Nhà Đông Ngô
222-280
Bà Triệu Triệu Thị Trinh 248 23
Nước Vạn Xuân
độc lập:
544-602
- Nhà Tiền Lý
Lý Nam Đế Lý Bí 544-548 48
Triệu Việt Vương
Triệu Quang
Phục
549-571
Lý Phật Tử
571-602
- Nhà Tuỳ
Đường
603-939
Mai Hắc Đế Mai Thúc Loan 722
Các vị vua qua từng thời kỳ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các vị vua qua từng thời kỳ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Các vị vua qua từng thời kỳ 9 10 495