Ktl-icon-tai-lieu

Cách mạng tháng 8 và Bản Tuyên ngôn Độc lập 29

Được đăng lên bởi GV Gờ Vê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 2884 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Cách mạng tháng 8 và bản Tuyên ngôn Độc lập 1945

SAU gần 100 năm bị thực dân Pháp, phát xít Nhật đô hộ, tháng Tám
mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam
đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của bè lũ thực dân, phát xít và phong kiến.
Cách Mạng Mùa Thu 1945 đã giành lại Độc lập cho dân tộc, Dân chủ và tự do
cho Nhân dân, thiết lập nên Nhà nước Dân chủ Cộng hòa của Nhân dân.
Tuyên ngôn Độc lập của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ
Chí Minh trịnh trọng tuyên bố đã khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền
hưởng tự do và độc lập, và thực sự đã trở thành một nước tự do và độc lập.
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính
mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập”. Khát vọng tự do, độc
lập cho nhân dân, cho đất nước của Hồ Chí Minh, của Cách mạng
Tháng Tám đã được thể hiện, được cụ thể hóa trong Hiến pháp Nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Lời nói đầu của Hiến pháp ghi rõ: - Đoàn
kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; - Bảo đảm
các quyền tự do, dân chủ; - Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của
nhân dân”. Hiến pháp 1946 thể hiện sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây
dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân… Đây là thành công
chính trị quan trọng của Hồ Chí Minh và chính quyền cách mạng để tạo nền
móng cho công cuộc kháng chiến giữ nước và kiến quốc dài lâu và kiến quốc
dài lâu về sau.

Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa là sự vận động lịch sử hợp quy luật, đáp ứng đòi hỏi của dân tộc
Việt Nam, nhân dân Việt Nam. Cách mạng Tháng Tám mở đầu một kỷ
nguyên mới của dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên Độc lập, Tự do, Dân chủ.
Dân tộc Việt Nam ngày nay đã phát triển và lớn mạnh với một tầm vóc mới,
sức lực mới. Xã hội Việt Nam đã văn minh hơn, công bằng hơn. Thế nhưng,
nền độc lập của dân tộc ta vẫn còn kẻ nhòm ngó với dã tâm xâm lăng, quyền
tự do, dân chủ của người dân vẫn chưa được triệt để tôn trọng, dân nghèo vẫn
còn nhiều, tình trạng bóc lột đang tái diễn và ngày càng trầm trọng. Nhiều giá
trị truyền thống nhân văn đang bị mai một… Đó là những nguy cơ của dân
tộc ta hôm nay.
Để bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, thực hiện rộng rãi và triệt để
quyền tự do, dân chủ, đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, thịnh vượng
cho đất nước , ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch
Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa. Bản tuyên ngôn có viết:
Hỡi đồng bào cả n...
Cách mạng tháng 8 và bản Tuyên ngôn Độc lập 1945
SAU gần 100 năm b thực dân Pháp, phát xít Nhật đô hộ, tháng Tám
mùa thu năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, cả dân tộc Việt Nam
đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của thực dân, phát xít phong kiến.
Cách Mạng Mùa Thu 1945 đã giành lại Độc lập cho dân tộc, Dân chủ và tự do
cho Nhân dân, thiết lập nên Nhà nước Dân chủ Cộng hòa của Nhân dân.
Tuyên ngôn Độc lập của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Hồ
Chí Minh trịnh trọng tuyên bố đã khẳng định: “Nước Việt Nam quyền
hưởng tự do độc lập, thực sự đã trở thành một nước t do độc lập.
Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính
mạng của cải để giữ vững quyền t do độc lập”. Khát vọng t do, độc
lập cho nhân dân, cho đất nước của Hồ Chí Minh, của Cách mạng
Tháng Tám đã được thể hiện, được cụ thể hóa trong Hiến pháp Nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Lời nói đầu của Hiến pháp ghi rõ: - Đoàn
kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo; - Bảo đảm
các quyền tự do, dân chủ; - Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của
nhân dân”. Hiến pháp 1946 thể hiện sâu sắc tư tưởng của Hồ Chí Minh về xây
dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, dân… Đây thành công
chính trị quan trọng của Hồ C Minh chính quyền cách mạng để tạo nền
móng cho công cuộc kháng chiến giữ nước kiến quốc dài lâu kiến quốc
dài lâu về sau.
Cách mạng tháng 8 và Bản Tuyên ngôn Độc lập 29 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cách mạng tháng 8 và Bản Tuyên ngôn Độc lập 29 - Người đăng: GV Gờ Vê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Cách mạng tháng 8 và Bản Tuyên ngôn Độc lập 29 9 10 422