Ktl-icon-tai-lieu

CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Được đăng lên bởi valleratrinh
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 338 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nhóm13

Ñoäc Traùi

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP

CÂU 1

Yếutốhàngđầucủalựclượngsảnxuấtlà…
A. Tưliệusảnxuất
B. Ngườilaođộng
C.Đốitượnglaođộng
D.Côngcụlaođộng

CÂU 1

Yếutốhàngđầucủalựclượngsảnxuấtlà…
A. Tưliệusảnxuất
B. Ngườilaođộng
C.Đốitượnglaođộng
D.Côngcụlaođộng

CÂU 2

CơsởhạtầngcủaXHbaogồmcácyếutốnào?
A.Quanhệsảnxuấtthốngtrị
B.QuanhệsảnxuấttàndưcủaXH
C.QuanhệsảnxuấtmầmmóngcủaXH tươnglai
D.CảA,B,Cđềuđúng

CÂU 2

CơsởhạtầngcủaXHbaogồmcácyếutốnào?
A.Quanhệsảnxuấtthốngtrị
B.QuanhệsảnxuấttàndưcủaXH
C.QuanhệsảnxuấtmầmmóngcủaXH tươnglai
D.CảA,B,Cđềuđúng

CÂU 3

Kiến trúc thượng tầng là gì?
A. các quan hệ sản xuất hiện có trong xã hội
B. hệ tư tưởng của giai cấp thống trị
C. cơ sở kinh tế của xã hội
D.Nhữngquanđiểm,
tưtưởngvàcácthiếtchếcủaXHđượchìnhthànhtrêncơsởhạtầng

CÂU 3

Kiến trúc thượng tầng là gì?
A. các quan hệ sản xuất hiện có trong xã hội
B. hệ tư tưởng của giai cấp thống trị
C. cơ sở kinh tế của xã hội
D.Nhữngquanđiểm,
tưtưởngvàcácthiếtchếcủaXHđượchìnhthànhtrêncơsởhạtầng

CÂU 4

Nguồn gốc kinh tế của sự vận động và phát triển của hình thái KT-XH?
A. Sự tăng lên không ngừng của năng xuất lao động
B.Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội có giai cấp
C.Mâuthuẫngiữa lực lượngsảnxuấtvớiquanhệsx
D. Ý muốn của các vĩ nhân, lãnh tụ

CÂU 4

Nguồn gốc kinh tế của sự vận động và phát triển của hình thái KT-XH?
A. Sự tăng lên không ngừng của năng xuất lao động
B.Mâu thuẫn giai cấp trong xã hội có giai cấp
C.Mâuthuẫngiữa lực lượngsảnxuấtvớiquanhệsx
D. Ý muốn của các vĩ nhân, lãnh tụ

CÂU 5

Trong 3 mặt của quan hệ sản xuất thì mặt nào là cơ bản
A.Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất.
B. Quan hệ tổ chức, quản lý
C. Tất cả các quan hệ có vị trí ngang nhau
D. Quan hệ phân phối sản phẩm

CÂU 5

Trong 3 mặt của quan hệ sản xuất thì mặt nào là cơ bản
A.Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất
B. Quan hệ tổ chức, quản lý
C. Tất cả các quan hệ có vị trí ngang nhau
D. Quan hệ phân phối sản phẩm

CAÙCH MAÏNG XAÕ HOÄI
CHUÛ NGHÓA

I

I. CMXHCN vaø nguyeân nhaân cuûa noù

*Kháiniệm
CMXHCNlàmộtcuộccáchmạngnhằmthaythếchếđộtưbảnchủnghĩal
ỗithờibằngchếđộxãhộichủnghĩa,trongcuộccáchmạngđó,giaicấpcô
ngnhânlàgiaicấplãnhđạoquầnchúngnhândânlaođộngxâydựngmộtx
ãhộimới,xãhộicôngbằng,dânchủ,vănminh.

Theonghĩahẹp

CMXHCNđượchiểulàmộtcuộccáchmạngchínhtrị,đượckếtthúcbằng
việcgiaicấpcôngnhâncùngvớinhândânlaođộnggiànhđượcchínhquyề
n,thiếtlậpnênnhànướcchuyênchínhvôsản–
nhànướccủagiaicấpcôngnhânvàquầnchúngnhândânlaođộng.

Theonghĩarộng
CMXHCNbaogồmcả2thờikỳ

Có2nguyênnhâncủa CMXHCN

II. Mục tiêu, động l...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - Người đăng: valleratrinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 9 10 55