Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách bộ máy chính quyền địa phương

Được đăng lên bởi Thai Hoang
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 6107 lần   |   Lượt tải: 4 lần
1 - Tầm quan trọng của chính quyền địa phương trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước
Trong lịch sử tư tưởng - chính trị của thế giới và mỗi quốc gia đã có nhiều bàn luận về công việc
tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc tổ chức bộ máy nhà nước không những được diễn ra ở cấp
trung ương, mà còn ở các cấp độ địa phương. Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có thể chia
thành 2 bộ phận: thứ nhất, bộ máy nhà nước ở trung ương, thứ hai, bộ máy nhà nước ở địa phương. Hai bộ
phận cấu thành này có tầm quan trọng và chức năng khác nhau, không thể lấy bộ phận này thay cho bộ
phận kia. Nhưng điều cần khẳng định, so với bộ máy chính quyền trung ương, bộ máy chính quyền địa
phương không những chiếm tỷ trọng rất lớn cả về con người lẫn việc thu chi ngân khố của nhà nước, mà về
nguyên tắc, chính quyền địa phương bao giờ cũng sát nhân dân hơn, có điều kiện phục vụ trực tiếp nhân
dân một cách tốt hơn. Vì lẽ đó, cải cách bộ máy nhà nước không thể không tiến hành ở chính quyền địa
phương. Việc cải cách chính quyền địa phương, so với việc cải cách chính quyền trung ương có nhiều ưu
thế thuận lợi vì ít nhất là khó có khả năng làm đảo lộn chế độ chính trị, mà một sự đảo lộn chính trị không
thể là tiền đề của sự phát triển xã hội.
Khái niệm chính quyền địa phương trong khoa học pháp lý cũng như các khoa học khác của Việt
Nam vẫn chưa được thống nhất. Ở nghĩa rộng, tất cả các cơ quan nhà nước đóng trên lãnh thổ địa phương,
mà hoạt động của chúng có tác động trong phạm vi lãnh thổ địa phương đều được gọi là bộ phận cấu thành
chính quyền nhà nước ở địa phương. Vì vậy, ngoài Hội đồng nhân dân các cấp cùng các ủy ban nhân dân,
còn các cơ quan quản lý khác của trung ương, viện kiểm sát, tòa án địa phương đều được gọi là những bộ
phận cấu thành của chính quyền địa phương. Nhưng ở nghĩa hẹp, chính quyền địa phương chỉ gồm có hội
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban, ngành của ủy ban nhân dân. Các tòa án, viện kiểm sát về
nguyên tắc tổ chức hoạt động là độc lập, chỉ tuân theo pháp luật nên không trực thuộc địa phương mà trực
thuộc trung ương, cho dù địa bàn hoạt động nằm trên lãnh thổ địa phương.
So với chính quyền nhà nước ở trung ương, việc nghiên cứu chính quyền địa phương có phần lỏng
lẻo và không sâu sắc, bởi nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, chính quyền địa phương những năm trước đây
phụ thuộc vào chính quyền trung ương, cách thức tổ chức và hoạt động nhiều khi mô phỏng lại chính quyền
trung ương. Thứ hai, trong những thế kỷ trước đây, nhất là ở thế kỷ ...
1 - Tầm quan trọng của chính quyền địa phương trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà
nước
Trong lịch sử tư tưởng - chính trị của thế giới và mỗi quốc gia đã có nhiều bàn luận về công việc
tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc tổ chức bộ máy nhà nước không những được diễn ra ở cấp
trung ương, mà còn ở các cấp độ địa phương. Việc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước có thể chia
thành 2 bộ phận: thứ nhất, bộ máy nhà nước ở trung ương, thứ hai, bộ máy nhà nước ở địa phương. Hai bộ
phận cấu thành này có tầm quan trọng và chức năng khác nhau, không thể lấy bộ phận này thay cho bộ
phận kia. Nhưng điều cần khẳng định, so với bộ máy chính quyền trung ương, bộ máy chính quyền địa
phương không những chiếm tỷ trọng rất lớn cả về con người lẫn việc thu chi ngân khố của nhà nước, mà về
nguyên tắc, chính quyền địa phương bao giờ cũng sát nhân dân hơn, có điều kiện phục vụ trực tiếp nhân
dân một cách tốt hơn. Vì lẽ đó, cải cách bộ máy nhà nước không thể không tiến hành ở chính quyền địa
phương. Việc cải cách chính quyền địa phương, so với việc cải cách chính quyền trung ương có nhiều ưu
thế thuận lợi vì ít nhất là khó có khả năng làm đảo lộn chế độ chính trị, mà một sự đảo lộn chính trị không
thể là tiền đề của sự phát triển xã hội.
Khái niệm chính quyền địa phương trong khoa học pháp lý cũng như các khoa học khác của Việt
Nam vẫn chưa được thống nhất. Ở nghĩa rộng, tất cả các cơ quan nhà nước đóng trên lãnh thổ địa phương,
mà hoạt động của chúng có tác động trong phạm vi lãnh thổ địa phương đều được gọi là bộ phận cấu thành
chính quyền nhà nước ở địa phương. Vì vậy, ngoài Hội đồng nhân dân các cấp cùng các ủy ban nhân dân,
còn các cơ quan quản lý khác của trung ương, viện kiểm sát, tòa án địa phương đều được gọi là những bộ
phận cấu thành của chính quyền địa phương. Nhưng ở nghĩa hẹp, chính quyền địa phương chỉ gồm có hội
đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các ban, ngành của ủy ban nhân dân. Các tòa án, viện kiểm sát về
nguyên tắc tổ chức hoạt động là độc lập, chỉ tuân theo pháp luật nên không trực thuộc địa phương mà trực
thuộc trung ương, cho dù địa bàn hoạt động nằm trên lãnh thổ địa phương.
So với chính quyền nhà nước ở trung ương, việc nghiên cứu chính quyền địa phương có phần lỏng
lẻo và không sâu sắc, bởi nhiều lý do khác nhau. Thứ nhất, chính quyền địa phương những năm trước đây
phụ thuộc vào chính quyền trung ương, cách thức tổ chức và hoạt động nhiều khi mô phỏng lại chính quyền
trung ương. Thứ hai, trong những thế kỷ trước đây, nhất là ở thế kỷ XX, vấn đề tổ chức chính quyền địa
phương không thể nổi cộm bằng vấn đề trung ương, bởi lẽ những vấn đề quốc gia, vấn đề dân tộc được đặt
lên hàng đầu. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, cùng với ảnh hưởng của toàn cầu hóa và khu vực hóa, vấn đề
địa phương lại nổi lên một cách cấp thiết. Thứ ba, độ phức tạp của chính quyền địa phương là cao hơn, vì
chúng có quá nhiều tầng nấc trong một quốc gia. Vì vậy, việc nghiên cứu cải cách chính quyền nhà nước ở
địa phương là một vấn đề rất cấp thiết, một phần tất yếu và quan trọng của công cuộc cải cách hành chính
hiện nay.
2 - Nội dung của công cuộc cải cách tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau
Trước hết, về mặt nhận thức, phải gạt bỏ tất cả hay chí ít về cơ bản những nhận thức thể
hiện tư duy bao cấp của chúng ta về chính quyền địa phương. Phải nhận thức rõ rằng, những tư duy cũ
của cơ chế tập trung, bao cấp không chỉ có ở các doanh nghiệp kinh tế, mà tồn tại ngay trong các quy định
về chính quyền nói chung và chính quyền địa phương nói riêng. Hay nói một cách khác, những quy định về
chính quyền địa phương là hình thức thể hiện nội dung bao cấp, tập trung trong việc quản lý xã hội nói
chung và trong việc quản lý kinh tế nói riêng. Lĩnh vực tổ chức và hoạt động nhà nước cũng là hình thức
biểu hiện của cơ chế tập trung, bao cấp. Nếu so sánh bằng một cặp phạm trù triết học, nội dung và hình
thức, thì chính các quy định của pháp luật về cơ cấu, tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là các hình
thức chứa đựng nội dung bao cấp.
So với bộ máy của chính quyền trung ương, việc tổ chức hoạt động của bộ máy chính quyền địa
phương thể hiện cơ chế bao cấp rõ nhất và nhiều nhất. Vì sự bao cấp và tập trung chỉ có thể diễn ra từ trung
ương xuống địa phương, chứ không bao giờ có sự bao cấp và tập trung theo chiều ngược lại.
Sự giản đơn và tập trung, bao cấp có thể được thể hiện bằng một loạt những biểu hiện sau đây:
- Chính quyền nhà nước ở Việt Nam được chia thành bốn cấp (kể cả trung ương), theo kiểu các
hình chóp nhỏ nằm trong các hình chóp lớn. Các vấn đề quản lý xã hội ở địa phương đều được pháp luật
quy định cho tất cả 3 cấp của chính quyền địa phương.
Cải cách bộ máy chính quyền địa phương - Trang 2
Cải cách bộ máy chính quyền địa phương - Người đăng: Thai Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cải cách bộ máy chính quyền địa phương 9 10 205