Ktl-icon-tai-lieu

cải cách hành chính

Được đăng lên bởi canhsat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1083 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ:
LẬP KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Minh – TP. CCHC Sở Nội vụ
I. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH/KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH
1. Sự cần thiết của Kế hoạch:
- Ở góc độ tổng thể, việc xây dựng kế hoạch có ý nghĩa quan trọng. Trên
thực tế, có thể không có kế hoạch nào hoàn toàn đúng, hoặc không khả thi nhưng
không hoạch định gì thì cũng không được. Kế hoạch là tiêu chuẩn, là thước đo kết
quả so với những gì đã đề ra.
Kế hoạch dù còn có thiếu sót vẫn rất cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng
trong hoạt động quản lý của mọi tổ chức. Việc lập một kế hoạch là một bước quan
trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức.
- Ở góc độ cá nhân, khi lập được kế hoạch thì tư duy quản lý sẽ có hệ thống
hơn, có thể dự liệu được các tình huống sắp xảy ra. Việc phối hợp được mọi nguồn
lực của cá nhân, tổ chức để tạo nên một sức mạnh tổng hợp, có thể giữ vững mục
tiêu cuối cùng mà cá nhân hoặc tổ chức hướng đến. Đồng thời dễ dàng kiểm tra,
giám sát hiệu quả thực hiện. Đặc biệt, một kế hoạch chi tiết, cụ thể sẽ giúp tránh
được hoặc giảm thiểu tình huống bị động, đột xuất chen ngang làm mất thời gian.
- Một kế hoạch cụ thể, chi tiết và sự quyết tâm thực hiện sẽ giúp cá nhân
chiến thắng bệnh trì hoãn để đạt đến sự thành công. Nếu kế hoạch được thực hiện
nghiêm túc, nó sẽ tạo ra những tác động mạnh mẽ bất ngờ.
Lập kế hoạch là công việc cần thiết đối với cá nhân, tổ chức.
Kế hoạch tốt sẽ giúp quản lý và triển khai công việc một cách thuận lợi, đạt
mục tiêu một cách hiệu quả.
Kế hoạch có thể chưa tốt hoặc thực hiện chưa hiệu quả, nhưng nếu không
có kế hoạch, chúng ta không biết phải làm việc gì, việc nào trước, việc nào sau và
làm như thế nào.
Tựu trung lại, kế hoạch có những ý nghĩa quan trọng sau đây:
- Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý;
- Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn;
- Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức;
- Nắm vững các nhiệm vụ cơ bản của tổ chức để phối hợp với các quản lý
viên khác;
- Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài.
1

- Phát triển hữu hiệu các tiêu chuẩn kiểm tra.
2. Thực trạng kế hoạch cải cách hành chính thời gian qua và nguyên
nhân:
Trong quản lý hành chính nhà nước nói chung và thực hiện cải cách hành
chính nói riêng, việc lập kế hoạch là bước đầu tiên, quan trọng nhất của chu trình
quản lý. Nhiều cơ quan, tổ chức đã nhận thức đúng mức vấn đề này và quan tâm
nâng cao chất lượng xây dựng dựng kế hoạch quản lý/kế ...
CHUYÊN ĐỀ:
LẬP KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Báo cáo viên: Nguyễn Văn Minh – TP. CCHC Sở Nội vụ
I. KHÁI QUÁT VỀ KẾ HOẠCH/KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH
1. Sự cần thiết của Kế hoạch:
- góc độ tổng thể, việc xây dựng kế hoạch ý nghĩa quan trọng. Trên
thực tế, thể không kế hoạch nào hoàn toàn đúng, hoặc không khả thi nhưng
không hoạch định gì thì cũng không được. Kế hoạch tiêu chuẩn, là thước đo kết
quả so với những gì đã đề ra.
Kế hoạch dù còn có thiếu sót vẫn rất cần thiết. Điều này đặc biệt quan trọng
trong hoạt động quản lý của mọi t chức. Việc lập một kế hoạch là một c quan
trọng trong việc tạo nên nền tảng cho quá trình hiện thực hóa mục tiêu của tổ chức.
- Ở góc độ nhân, khi lập đưc kế hoạch thì duy quản sẽ có hệ thống
hơn, có thể dự liệu được các tình huống sắp xảy ra. Việc phối hợp được mọi nguồn
lực của cá nhân, tổ chức đtạo n mt sức mạnh tổng hợp, thể giữ vững mục
tiêu cuối ng cá nhân hoặc tổ chức hướng đến. Đồng thời dễ dàng kiểm tra,
giám sát hiệu quả thực hin. Đc biệt, một kế hoạch chi tiết, cụ thể sẽ giúp tránh
được hoặc giảm thiểu tình huống bị động, đột xuất chen ngang làm mất thời gian.
- Một kế hoạch cụ thể, chi tiết sự quyết tâm thực hiện sẽ giúp nhân
chiến thắng bệnh trì hoãn để đạt đến sự thành công. Nếu kế hoạch được thực hiện
nghiêm túc, nó sẽ tạo ra những tác động mạnh mẽ bất ngờ.
Lập kế hoạch là công việc cần thiết đối với cá nhân, tổ chức.
Kế hoạch tốt sẽ giúp quản triển khai công việc một cách thuận lợi, đạt
mục tiêu một cách hiệu quả.
Kế hoạch thể chưa tốt hoặc thực hiện chưa hiệu quả, nhưng nếu không
kế hoạch, chúng ta không biết phải làm việc gì, việc nào trước, việc nào sau
làm như thế nào.
Tựu trung lại, kế hoạch có những ý nghĩa quan trọng sau đây:
- Tư duy có hệ thống để tiên liệu các tình huống quản lý;
- Phối hợp mọi nguồn lực của tổ chức hữu hiệu hơn;
- Tập trung vào các mục tiêu và chính sách của tổ chức;
- Nắm vững các nhiệm vụ bản của t chức để phối hợp vi các quản lý
viên khác;
- Sẵn sàng ứng phó và đối phó với những thay đổi của môi trường bên ngoài.
1
cải cách hành chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cải cách hành chính - Người đăng: canhsat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
cải cách hành chính 9 10 642