Ktl-icon-tai-lieu

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Được đăng lên bởi ducphong2008
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Câu 1: CC nền HCNN ở VN hiện nay: yêu cầu KQ, nội dung và các quan điểm CC.
Liên hệ.
Nền HCNN là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy HC, có trách
nhiệm quản lý công việc hằng ngày của NN, do các cơ quan công quyền tiến hành
bằng những văn bản dưới luật để giữ gìn trật tự công, bảo vệ quyền lợi công và phục
vụ nhu cầu của nhân dân.
Theo nghĩa rộng CCHC được hiểu là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài, liên
tục đối với cơ cấu của quyền lực hành pháp và BMNN nói chung nhằm nâng cao hiệu
suất tổ chức, cải tiến chế độ và phương thức hành chính cũ, xây dựng chế độ và
phương thức hành chính mới trong phạm vi quản lý của một tổ chức hay một hệ thống
tổ chức.
Theo nghĩa hẹp, CCHC là quá trình thay đổi hệ thống hành pháp của BMNN nhằm
nâng cao hiệu lực và hiệu quả nền hành chính bằng việc cải tiến tổ chức, chế độ và
phương pháp hành chính cũ, xây dựng chế độ và phương thức hành chính mới trong
nền hành chính nhà nước.
Vây, có thể quan niệm CCHC là sự tác động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
nền hành chính bằng cách cải biến chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng
chế độ và phương pháp hành chính mới trên tất cả các phương diện cấu thành nền
hành chính.
Đ/với nước ta, CCHC là một yêu cầu khách quan câp thiết vì nhiều lý do. Trước
hết, CCHC là yêu cầu khách quan của mọi nền HC mọi quốc gia. Hai là, CCHC để
khắc phục những yếu kém, bất cập, nhằm n/cao hiệu suất h/động của nền HC trên 4
yếu tố: thể chế, bộ máy, tài chính công và con người. Ba là, đáp ứng nhu cầu xây
dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, quản lý mọi mặt đời sống XH bằng
PL, phát huy dân chủ XHCN, đảm bảo quyền con người. Bốn là, CCHC nhằm bảo
đảm t/hiện được đường lối đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế, nhu cầu xây dựng và phát
triển xây dựng nền KTTT định hướng XHCN. CCHC nhằm XD khả năng điều hành
tập trung, nhanh nhạy, h.quả của NN. Năm là, CCHC còn nhằm đảm bảo dân chủ,
quyền con người là những giá trị đặc thù của CNXH. Những tồn tại của nền HC đang
làm biến dạng bản chất của NN kiểu mới, cản trở phát triển KT-XH, làm giảm sút
niềm tin của nhân dân đ/v đảng và NN. Cuối cùng, quá trình hội nhập và hợp tác q/tế
tạo ra cho nước ta nhiều thời cơ, thuận lợi cùng không ít khó khăn, thách thức, do đó
cần phải đẩy mạnh CCHC nhằm đáp ứng kịp yêu cầu phát triển đất nước.
Đại hội IX của Đảng nêu ra định hướng: "Xây dựng một nền hành chính nhà nước
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá”. Thực hiện chủ trương này,
CP đã ban hành QĐ 136/2001/QĐ–TTg phê duyệt ...
Câu 1: CC nền HCNN ở VN hiện nay: yêu cầu KQ, nội dung và các quan điểm CC.
Liên hệ.
Nền HCNN là tổng thể các tổ chức và quy chế hoạt động của bộ máy HC, có trách
nhiệm quản công việc hằng ngày của NN, do các quan công quyền tiến hành
bằng những văn bản dưới luật để giữ gìn trật tự công, bảo vệ quyền lợi công phục
vụ nhu cầu của nhân dân.
Theo nghĩa rộng CCHC được hiểu một quá trình thay đổi bản, lâu dài, liên
tục đối với cơ cấu của quyền lực hành pháp và BMNN nói chung nhằm nâng cao hiệu
suất tổ chức, cải tiến chế độ phương thức hành chính cũ, xây dựng chế độ
phương thức hành chính mới trong phạm vi quản lý của một tổ chức hay một hệ thống
tổ chức.
Theo nghĩa hẹp, CCHC là quá trình thay đổi hệ thống hành pháp của BMNN nhằm
nâng cao hiệu lực hiệu quả nền hành chính bằng việc cải tiến tổ chức, chế độ
phương pháp hành chính cũ, y dựng chế độ phương thức hành chính mới trong
nền hành chính nhà nước.
Vây, có thể quan niệm CCHC là sự tác động nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của
nền hành chính bằng ch cải biến chế độ phương pháp hành chính cũ, xây dựng
chế độ phương pháp hành chính mới trên tất cả các phương diện cấu thành nền
hành chính.
Đ/với ớc ta, CCHC một yêu cầu khách quan câp thiết nhiều do. Trước
hết, CCHC yêu cầu khách quan của mọi nền HC mọi quốc gia. Hai là, CCHC để
khắc phục những yếu kém, bất cập, nhằm n/cao hiệu suất h/động của nền HC trên 4
yếu tố: thể chế, bộ máy, tài chính công con người. Ba là, đáp ứng nhu cầu xây
dựng nhà nước pháp quyền của dân do dân vì dân, quản lý mọi mặt đời sống XH bằng
PL, phát huy dân chủ XHCN, đảm bảo quyền con người. Bốn là, CCHC nhằm bảo
đảm t/hiện được đường lối đổi mới, nhất là đổi mới kinh tế, nhu cầu xây dựng và phát
triển xây dựng nền KTTT đnh hướng XHCN. CCHC nhằm XD khả năng điều hành
tập trung, nhanh nhạy, h.quả của NN. Năm là, CCHC còn nhằm đảm bảo dân chủ,
quyền con người là những giá trị đặc thù của CNXH. Những tồn tại của nền HC đang
làm biến dạng bản chất của NN kiểu mới, cản trở phát triển KT-XH, làm giảm sút
niềm tin của nhân dân đ/v đảng NN. Cuối cùng, quá trình hội nhập hợp tác q/tế
tạo ra cho nước ta nhiều thời cơ, thuận lợi cùng không ít khó khăn, thách thức, do đó
cần phải đẩy mạnh CCHC nhằm đáp ứng kịp yêu cầu phát triển đất nước.
Đại hội IX của Đảng nêu ra định hướng: "Xây dựng một nền hành chính nhà nước
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá”. Thực hiện chủ trương này,
CP đã ban hành 136/2001/QĐ–TTg phê duyệt CT tổng thể CCHC giai đoạn
2001-2010.
Mục tiêu tổng thể: xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh,
chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà
1
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Người đăng: ducphong2008
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 9 10 824