Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam

Được đăng lên bởi Nhất Gia
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1582 lần   |   Lượt tải: 20 lần
VNH3.TB7.756

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở VIỆT NAM:
THÀNH TỰU VÀ CÁC RÀO CẢN HIỆN NAY

GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm
Học Viện Hành chính Quốc gia

Nói đến cải cách là nói đến việc thay đổi cơ bản một trạng thái, một đối tượng, làm cho
đối tượng đó có sự biến đổi phù hợp với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển, làm cho
nó tốt hơn theo nhu cầu của con người. Công cuộc cải cách hành chính mà Việt Nam đã bắt
đầu thực hiện từ nhiều năm trước đây nhằm hướng tới việc thay đổi trạng thái của cơ chế
hành chính hiện hành, làm cho nó thay đổi phù hợp với yêu cầu của thời kỳ phát triển mới của
đất nước. Tất nhiên, cuộc cải cách này không nhằm thay đổi nền tảng của nền hành chính nhà
nước Việt Nam mà chỉ làm thay đổi cơ chế vận hành của nó theo yêu cầu quản lý đất nước
trong thời kinh tế chuyển đổi sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.
Cải cách hành chính ở Việt Nam được tiến hành từ đầu những năm 90 của thế kỷ
trước với một số đặc điểm nổi bật là:
Việt Nam đã bước vào thời kỳ đổi mới được một thời gian với những thành công ban
đầu. Đất nước đã vượt qua được cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội kéo dài trong nhiều năm,
nền kinh tế đã bắt đầu chuyển động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.
Trên thế giới Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ đã ảnh hưởng
mạnh mẽ đến tình hình Việt Nam trên nhiều phương diện, đặc biệt là kinh tế và tổ chức vận
hành bộ máy nhà nước trong tình hình mới. Trong khi đó, nhiều nước trên thế giới trong quá
trình phát triển của mình cũng tiến hành cải cách hành chính để đổi mới hoạt động của bộ
máy nhà nước nhằm tiếp tục đưa đất nước tiến lên và phát triển một cách bền vững. Những
bài học của nhiều nước tiên tiến, theo nhiều con đường khác nhau đã tác động đến Việt Nam
làm thay đổi nhận thức của nhiều nhà lãnh đạo đất nước. Nhiều người ở Việt Nam dần dần
đã nhận ra rằng, cải cách nền hành chính nhà nước là một đòi hỏi có tính quy luật. Việt Nam
cũng nằm trong quy luật đó.
Hơn nữa, bản thân nền hành chính nhà nước của Việt Nam đựơc hình thành và vận
hành qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau, tuy đã có nhiều đóng góp cho việc quản lý đất
nước, nhưng thực tế cũng cho thấy, khi bước vào thời kỳ hòa bình xây dựng và trước đòi hỏi
quản lý nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường, nó ngày càng bộc lộ nhiều khuyết tật có
tính cố hữu, ngày càng bộc lộ sự xa dân, quan liêu. Đặc biệt bộ máy rất cồng kềnh, hoạt
động kém hiệu lực và hiệu quả, thủ tục điều hành rất nặng nề, gây phiền hà cho dân. Chế độ
1

và trách nhi...
1
VNH3.TB7.756
CI CÁCH HÀNH CHÍNH VIT NAM:
THÀNH TU VÀ CÁC RÀO CN HIN NAY
GS.TSKH. Nguyn Văn Thâm
Hc Vin Hành chính Quc gia
Nói đến ci cách là nói đến vic thay đổi cơ bn mt trng thái, mt đối tượng, làm cho
đối tượng đó có s biến đổi phù hp vi yêu cu khách quan ca quá trình phát trin, làm cho
nó tt hơn theo nhu cu ca con người. Công cuc ci cách hành chính mà Vit Nam đã bt
đầu thc hin t nhiu năm trước đây nhm hướng ti vic thay đổi trng thái ca cơ chế
hành chính hin hành, làm cho nó thay đổi phù hp vi yêu cu ca thi k phát trin mi ca
đất nước. Tt nhiên, cuc ci cách này không nhm thay đổi nn tng ca nn hành chính nhà
nước Vit Nam mà ch làm thay đổi cơ chế vn hành ca nó theo yêu cu qun lý đất nước
trong thi kinh tế chuyn đổi sang cơ chế th trường có s điu tiết ca Nhà nước.
C
i cách hành chính Vit Nam được tiến hành t đầu nhng năm 90 ca thế k
trước vi mt s đặc đim ni bt là:
Vit Nam đã bước vào thi k đổi mi được mt thi gian vi nhng thành công ban
đầu. Đất nước đã vượt qua được cuc khng hong kinh tế - xã hi kéo dài trong nhiu năm,
nn kinh tế đã b
t đầu chuyn động theo cơ chế th trường có s điu tiết ca Nhà nước.
Trên thế gii Liên Xô và các nước xã hi ch nghĩa Đông Âu sp đổ đã nh hưởng
mnh m đến tình hình Vit Nam trên nhiu phương din, đặc bit là kinh tế và t chc vn
hành b máy nhà nước trong tình hình mi. Trong khi đó, nhiu nước trên thế gii trong quá
trình phát trin c
a mình cũng tiến hành ci cách hành chính để đổi mi hot động ca b
máy nhà nước nhm tiếp tc đưa đất nước tiến lên và phát trin mt cách bn vng. Nhng
bài hc ca nhiu nước tiên tiến, theo nhiu con đường khác nhau đã tác động đến Vit Nam
làm thay đổi nhn thc ca nhiu nhà lãnh đạo đất nước. Nhiu người Vit Nam dn dn
đ
ã nhn ra rng, ci cách nn hành chính nhà nước là mt đòi hi có tính quy lut. Vit Nam
cũng nm trong quy lut đó.
Hơn na, bn thân nn hành chính nhà nước ca Vit Nam đựơc hình thành và vn
hành qua nhiu thi k lch s khác nhau, tuy đã có nhiu đóng góp cho vic qun lý đất
nước, nhưng thc tế cũng cho thy, khi bước vào thi k hòa bình xây dng và trước đòi hi
qu
n lý nn kinh tế vn hành theo cơ chế th trường, nó ngày càng bc l nhiu khuyết tt có
tính c hu, ngày càng bc l s xa dân, quan liêu. Đặc bit b máy rt cng knh, hot
động kém hiu lc và hiu qu, th tc điu hành rt nng n, gây phin hà cho dân. Chế độ
Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam - Người đăng: Nhất Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cải cách hành chính trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam 9 10 422