Ktl-icon-tai-lieu

cải cách hành chính và hội nhập

Được đăng lên bởi manhphuong
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3897 lần   |   Lượt tải: 2 lần
World Trade Organization

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NỀN HÀNH
CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI,
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ

ThS. CVCC. Nguyễn Hữu Tám
DĐ: 0912081223
E-mail: nguyenhuutam54@gmail.com

I. Cải cách hành chính là gì?
- Đại từ điển Tiếng Việt không đưa ra một
định nghĩa nào về cải cách hành chính, chỉ
giải thích cải cách là “sửa lại cho hợp lý,
cho phù hợp với tình hình mới”.
- Theo Từ điển Luật học thì cải cách hành
chính là một chủ trương, công cuộc có tính
đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu
quả hoạt động của nhà nước.

World Trade Organization

- Theo Từ điển kinh tế GABLER thì khái niệm cải cách hành chính
World Trade Organization
bao gồm các cải cách về tổ chức, nhân sự, quy trình và công vụ
cũng như các biện pháp thích ứng của hành chính công nhằm tạo ra
các cơ quan hành chính hiệu quả, thể chế hóa các thẩm quyền hành
chính một cách rõ ràng, đơn giản hóa hành chính và gần dân.
- Sau khi đưa ra khái niệm chung như vừa nêu, Từ điển kinh tế
GABLER xem xét cải cách hành chính theo nhiều góc độ, ví dụ
như:
+ Cải cách hành chính là cải cách địa giới hành chính: đề cập tới
việc phân chia thẩm quyền giữa các cấp hành chính, đáng chú ý là
việc phân quyền cho cấp dưới. Điều này cũng thường liên quan tới
phân chia lại các nguồn lực.
+ Cải cách hành chính là cải cách tổ chức: đề cập tới cơ cấu tổ chức
các cơ quan Liên bang, cơ quan bang, mới quan hệ giữa chúng với
nhau.

+ Cải cách hành chính là cải cách nhân sự và pháp luật công vụ: đề
cậpTrade
tới cải
cách quan hệ giữa người làm việc và người có thẩm
World
Organization
quyền quản lý nhân sự. Ví dụ được nêu ở đây là các cuộc thảo luận
về thay đổi nguyên tắc ngạch công chức với các chức vụ khởi
nghiệp có tính cố định, về xóa bỏ chế độ công chức trong một số
lĩnh vực, ngành....
+ Cải cách hành chính là cải cách tài chính: đề cập tới cải cách
phân bổ lại nguồn thu từ thuế giữa Liên bang, Bang và xã.
+ Cải cách hành chính là cải cách nội bộ công sở: đề cập tới thay
đổi cơ cấu tổ chức, thẩm quyền quyết định các vấn đề, quy trình
làm việc.
+ Cải cách hành chính là bước chuyển từ hành chính sang quản trị
công với luận điểm cơ bản là các cơ quan hành chính phải là các
đơn vị dịch vụ được quản trị, điều hành căn cứ vào tri thức mới
nhất và căn cứ vào điều kiện thị trường v.v...

Lưu ý khái niệm quản trị công mới với những đặc trưng sau:
- Định
hướng
nhiều hơn tới thị trường, cạnh tranh;
World
Trade
Organization
- Quản lý theo kết quả, mục tiêu (định hướng theo tác động, đầu ra);
- Cơ cấ...
World Trade Organization
World Trade Organization
1
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
ĐỂ XÂY DỰNG MỘT NỀN HÀNH
CHÍNH DÂN CHỦ, HIỆN ĐẠI,
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC T
ThS. CVCC. Nguyễn Hữu Tám
DĐ: 0912081223
E-mail: nguyenhuutam54@gmail.com
cải cách hành chính và hội nhập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cải cách hành chính và hội nhập - Người đăng: manhphuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
cải cách hành chính và hội nhập 9 10 137