Ktl-icon-tai-lieu

Cải cách tư pháp hành chính

Được đăng lên bởi Xuan Lam
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I. VỀ TƯ PHÁP, CẢI CÁCH TƯ PHÁP

1. Về tư pháp
“tư pháp” được hiểu theo ba khía cạnh: “Về khía cạnh pháp lý, được quan
niệm như là một ý tưởng cao đẹp về một nền công lý, giải quyết các tranh chấp trong
xã hội đúng với pháp luật, hợp lẽ công bằng; các biểu hiện của một giá trị về lòng tin
của nhân dân vào pháp luật. Về khía cạnh thể chế Nhà nước, tư pháp được sử dụng để
chỉ một quyền lực trong ba quyền lực: quyền lập pháp, quyền hành pháp, quyền tư
pháp. Trong việc xác định ba quyền, quyền tư pháp được xem là đồng nghĩa với quyền
xét xử, một hoạt động duy nhất chỉ do Tòa án thực hiện. Và theo khía cạnh khoa học
tổ chức, tư pháp được sử dụng để nói về tổ chức tư pháp, một tập hợp của nhiều cơ
quan, nhiều tổ chức, nhiều chức danh liên hệ đến công tác xét xử”1.
Tóm lại, tư pháp là một hoạt động nhân danh công lý của Tòa án để giải
quyết các tranh chấp trong xã hội đúng với pháp luật, hợp lẽ công bằng và được coi
là quyền xét xử của Tòa án. Theo đó, tư pháp trong Nhà nước pháp quyền đòi hỏi
Tòa án (với tư cách cơ quan thực hiện chức năng xét xử) cần có những phán quyết
chính xác, công bằng, một mặt nhằm bảo vệ những giá trị xã hội cao quý nhất của xã
hội tránh khỏi sự xâm phạm của các vi phạm pháp luật (và tội phạm) đi ngược lại lợi
ích của xã hội, của Tổ quốc và của nhân dân, song mặt khác, phải đưa ra xử lý nghiêm
minh và đúng pháp luật các hành vi vi phạm đó, qua đó mới hiện thực hóa các yêu cầu
của Nhà nước pháp quyền vào xã hội, bảo vệ vững chắc các quyền con người. Đến
lượt mình, Nhà nước pháp quyền với ý nghĩa là Nhà nước mà trong đó pháp luật giữ
địa vị tối thượng trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội lại có vai trò thúc
đẩy và tạo điều kiện cho Tòa án thực hiện các quyền tài phán (về Hiến pháp, hình sự,
dân sự, kinh tế, lao động, hành chính) để giải quyết các tranh chấp đó đúng theo các
quy định của pháp luật, hợp với đạo lý, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân và xã hội vào
pháp luật của Nhà nước, vào Tòa án - cơ quan nhân danh Nhà nước áp dụng pháp luật.
Vị trí tối cao của pháp luật chỉ có khi pháp luật được tuân thủ một cách nghiêm túc,
triệt để. Nói một cách khác, “một nguyên tắc khác của ý tưởng chế độ pháp trị là phải
bảo đảm sự bảo vệ của pháp luật, mọi công dân phải được phép yêu cầu thực hiện các
quyền của mình tại Tòa án”2. Cụ thể hóa nội dung này, sự độc lập của Tòa án nói
chung, của thẩm phán và hội thẩm trong xét xử nói riêng trên cơ sở pháp luật chính là
phương tiện cơ bản để bảo đảm cho vị trí tối thượng của pháp luật. Vị trí tối ca...
I. VỀ TƯ PHÁP, CẢI CÁCH TƯ PHÁP
1. Về tư pháp
pháp được hiểu theo ba khía cạnh: “Về khía cạnh pháp , được quan
niệm như là mt ý ởng cao đẹp v một nền công lý, giải quyết các tranh chấp trong
hội đúng với pháp luật, hợp l công bằng; các biểu hiện của một giá tr về lòng tin
của nhân dân vào pháp luật. Về khía cạnh thể chế Nhà nước, tư pháp được sử dụng để
chỉ mt quyền lực trong ba quyền lực: quyền lập pháp, quyền nh pháp, quyền
pháp. Trong việc xác định ba quyền, quyền tư pháp được xem là đồng nghĩa với quyền
xét xử, một hoạt động duy nhất chỉ do Tòa án thực hiện. theo khía cạnh khoa học
tổ chức, pháp được s dụng để nói về tổ chức tư pháp, một tập hợp của nhiều cơ
quan, nhiều tổ chức, nhiều chức danh liên hệ đến công tác xét xử”
1
.
Tóm lại, pháp một hoạt động nhân danh công ca Tòa án để giải
quyết các tranh chấp trong xã hội đúng với pháp luật, hợp lẽ công bằng và được coi
quyền xét xử của Tòa án. Theo đó, pháp trong Nhà nước pháp quyền đòi hỏi
Tòa án (với ch quan thực hiện chức năng xét xử) cần những phán quyết
chính xác, công bằng, một mặt nhằm bảo vệ những giá tr hội cao quý nhất của
hội tránh khỏi sự xâm phm của các vi phạm pháp luật (và tội phạm) đi ngược lại lợi
ích của xã hội, của Tổ quốc của nhân dân, song mt khác, phải đưa ra xử lý nghiêm
minh và đúng pháp luật các hành vi vi phạm đó, qua đó mới hiện thực hóa các yêu cầu
của Nhà nước pháp quyền vào hội, bảo vệ vững chắc các quyền con người. Đến
lượt mình, N nước pháp quyn với ý nghĩa Nhà nước trong đó pháp luật giữ
địa vị tối thượng trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống hội li có vai trò thúc
đẩyto điều kiện cho Tòa án thực hiện các quyền tài phán (về Hiến pháp, hình sự,
dân sự, kinh tế, lao động, hành chính) để giải quyết các tranh chấp đó đúng theo các
quy định của pháp luật, hợp với đạo lý, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân hội o
pháp luật của Nhà nước, vào Tòa án - cơ quan nhân danh Nhà nưc áp dụng pháp luật.
Vị trí tối cao ca pháp luật chỉ khi pháp luật đưc tuân thủ một cách nghiêm túc,
triệt để. Nói một cách khác, một nguyên tắc khác của ý tưởng chế độ pháp trphải
bảo đm s bảo vệ của pháp luật, mọi công dân phải đưc phép yêu cầu thực hiện các
quyền của mình tại Tòa án”
2
. Cụ thể hóa nội dung này, sự độc lp của Tòa án nói
chung, của thẩm phán và hội thẩm trong xét xử nói riêng trên cơ sở pháp luật chính
phương tiện cơ bản để bảo đảm cho vị trí tối thượng của pháp luật. Vị trí tối cao của
pháp luật ch khi pháp luật được tuân thủ một cách nghiêm túc, triệt để. Nói một
1
Xem: TS. Đinh Văn Ân, TS. Trí Thành (chủ biên), Thể chế - cải cách thể chế và phát triển:
luận và thực tiễn ở nước ngoài và Việt Nam, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2002, tr.276.
2
Xem: GS. Josef Thesing, Nhà nước pháp quyền, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.50.
Cải cách tư pháp hành chính - Trang 2
Cải cách tư pháp hành chính - Người đăng: Xuan Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Cải cách tư pháp hành chính 9 10 801