Ktl-icon-tai-lieu

Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng

Được đăng lên bởi Dương Văn Để
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 47842 lần   |   Lượt tải: 36 lần
Câu 1: Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam? Liên hệ bản thân đồng chí.
Ngay từ khi ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định là đội tiên phong
chiến đấu đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và của dân tộc. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy
nguyên tắc tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cơ bản, có sứ mệnh lịch sử
lãnh đạo nhân dân thực hiện mục đích lý tưởng của Đảng là “Xây dựng nước Việt
Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người
bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa
cộng sản” (trích Điều lệ Đảng). Vì vậy, “đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam phải là
chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt
đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp
công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân…”.
Tôi nhớ trong cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm, khi được kết nạp vào Đảng, dòng
đầu tiên của ngày hôm đó chị viết: “Cái cảm giác rõ nét nhất của ngày hôm nay
là: Phải phấn đấu để sống xứng đáng với cái tên “một người cộng sản”. Vâng, dù
bất cứ trong hoàn cảnh nào, người đảng viên, người cộng sản luôn luôn thực hiện
đúng
mục
tiêu
lý
tưởng
của
Đảng,
lấy
ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường, là hi sinh vì sự nghiệp
cách mạng. Hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản, tinh thần trong suốt như
pha lê, cứng rắn như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin
tưởng…”. Chính những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ trẻ như chúng
tôi được thắp sáng, thôi thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa
sức trẻ của mình cho đất nước!
Khi được học tập, nghiên cứu về quá trình đấu tranh cách mạng và truyền
thống của Đảng, tôi mong ước một ngày trở thành đảng viên. Khát vọng đó đã
cho tôi quyết tâm rèn luyện và phấn đấu hơn, nhưng luôn tâm niệm rằng không
phải
vì
quá
câu
nệ
vào
vấn
đề
đó mà làm hoạt động của mình thiếu đi tinh thần tích cực”.
Đảng là một tổ chức tập hợp những quần chúng ưu tú và gương mẫu nhất.
Đảng luôn tiên phong trong mọi hoạt động, đặc biệt là công tác giáo dục văn hóa
tư tưởng cho quần chúng. Được sống trong môi trường như vậy mỗi chúng ta sẽ tự
hoàn thiện bản thân mình hơn. Không những vậy, chính môi trường này sẽ tạo
điều kiện cho chúng ta, những đảng viên, thanh niên trẻ được hoạt động và cống
hiến sức mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thật tự hào kh...
Câu 1: Cn làm phn đu như thế nào đ tr thành đng viên Đng
Cng sn Vit Nam? Liên h bn thân đng chí.
Ngay t khi ra đi Đng Cng sn Vit Nam đã xác đnh đi tiên phong
chiến đu đi biu trung thành li ích ca giai cp công nhân, nhân dân lao đng
ca dân tc. Đng mt t chc cht ch, thng nht ý chí và hành đng, ly
nguyên tc tp trung dân ch làm nguyên tc t chc cơ bn, s mnh lch s
lãnh đo nhân dân thc hin mc đích tưởng ca Đng Xây dng nước Vit
Nam đc lp, dân ch, giàu mnh, hi công bng, văn minh, không còn người
bóc lt người, thc hin thành công ch nghĩa hi cui cùng ch nghĩa
cng sn” (trích Điu l Đng). vy, “đng viên Đng Cng sn Vit Nam phi
chiến cách mng trong đi tiên phong ca giai cp công nhân Vit Nam, sut
đi phn đu cho mc đích, lý tưởng ca Đng, đt li ích ca T quc, ca giai cp
công nhân và nhân dân lao đng lên trên li ích cá nhân…”.
Tôi nh trong cun nht ký Đng Thùy Trâm, khi được kết np vào Đng, dòng
đu tiên ca ngày hôm đó ch viết: Cái cm giác nét nht ca ngày hôm nay
là: Phi phn đu đ sng xng đáng vi cái tên “mt người cng sn”. Vâng,
bt c trong hoàn cnh o, người đng viên, người cng sn luôn luôn thc hin
đúng mc tiêu tưởng ca Đng, ly
ngn c ca Đng làm mc tiêu, ngn đuc dn đường, hi sinh s nghip
cách mng. Hãy gi vng tinh thn ca người cng sn, tinh thn trong sut như
pha lê, cng rn như kim cương chói li muôn nghìn hào quang ca lòng tin
tưởng…”. Chính nhng ngn la đó đã truyn sc mnh đ thế h tr như chúng
tôi được thp sáng, thôi thúc nhân lên nhm vươn ti, cng hiến nhiu hơn na
sc tr ca mình cho đt nước!
Khi đưc hc tp, nghiên cu v quá trình đu tranh cách mng truyn
thng ca Đng, tôi mong ước mt ngày tr thành đng viên. Khát vng đó đã
cho tôi quyết tâm rèn luyn phn đu hơn, nhưng luôn tâm nim rng không
phi q câu n vào vn đ
đó mà làm hot đng ca mình thiếu đi tinh thn tích cc”.
Đng mt t chc tp hp nhng qun chúng ưu gương mu nht.
Đng luôn tiên phong trong mi hot đng, đc bitcông tác giáo dc văn hóa
tư tưởng cho qun chúng. Đưc sng trong môi trường như vy mi chúng ta s t
hoàn thin bn thân mình hơn. Không nhng vy, chính môi trường này s to
điu kin cho chúng ta, nhng đng viên, thanh niên tr được hot đng cng
hiến sc mình vào s nghip xây dng bo v T quc. Tht t hào khi mang
trên mình danh hiu đng viên danh hiu cao quý trong cuc đi ca mi con
người.
Trong giai đon mi ca Cách mng Vit Nam hin nay, mi nhân phi
đng trước nhng đòi hi mi nhim v mi. Đó nhim v tiếp tc s nghip
đi mi, đy mnh công nghip hóa, hin đi hóa đt nưc, xây dng nn kinh tế
th trường đnh hướng XHCN; là yêu cu gi vng, tăng cưng vai trò lãnh đo ca
Đng trong điu kin đi mi h thng chính tr, dân ch a, xây dng Nhà nước
pháp quyn XHCN; nhim v bo v vng chc đc lp ch quyn, làm tht bi
âm mưu, th đon “din biến hòa bình” ca các thế lc
thù đch trong điu kin m ca, hi nhp quc tếkhu vc.
Đ tr thành đng viên Đng Cng sn Vit Nam, người vào Đng phi đ
các điu kin: Đng cơ vào Đng đúng đn, có giác ng chính tr, tha nhn t
nguyn thc hin
Cương lĩnh chính tr, Điu l Đng, nhim v ca đng viên; hot đng trong mt
t chc cơ s đng và phi là người ưu tú, đưc nhân dân tín nhim; mi đng viên
Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng - Trang 2
Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng - Người đăng: Dương Văn Để
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên Đảng 9 10 581