Ktl-icon-tai-lieu

Cáo trạng Trung Quốc xâm lược, Cao Thế Dung

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CÁO TRẠNG
TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
LỊCH SỬ - VĂN MINH – VĂN HÓA
CAO THẾ DUNG
DẪN NHẬP
Cướp đoạt quần đảo Hoàng Sa và một phần Trường Sa của Việt Nam, Trung Quốc lại ngang ngược tự ý khoanh
vạch đường lưỡi bò 9 đoạn, nhận 90% diện tích Biển Đông thuộc chủ quyền của Trung Quốc! Bảo rằng các nhà lãnh
đạo CHND Trung Hoa không hiểu biết lịch sử: không đúng. Viện Sử học và Viện Khảo cổ ở ngay bên cạnh các ông,
dưới trướng lãnh đạo của các ông. Hai Viện này, các sử gia và học giả phải triệt để theo chỉ đạo cùa CT Mao Trạch
Đông cùng với nhà nước CHNDTH ra đời, 1-10-1949, viết lại Lịch sử Việt Nam, Đông Nam Á và Á châu quan hệ
với Trung Hoa từ Nhà Hán đến thế kỷ 19 cho phù hợp với ý đồ bành trướng của Mao Trạch Đông, gọi là “lấy lại đất
cũ của Trung Quốc (TQ) đã do đế quốc thực dân Tây phương chiếm đoạt của Trung Quốc”. Từ bấy giờ các sử gia
hàng đầu của CHNDTH như Phạm Văn Lan, Hướng Đạt, Chu Nhất Chương mải miết khẩn trương viết các bộ sử
mới như Trung Quốc sử giản biên, Trung Quốc Thông sử, cao cấp khác bản hoàn toàn xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo
Lịch sử Việt Nam liên quan với các triều đại Trung Hoa từ đời Nhà Hán về sau.
Từ đầu năm 1979 đến 1984 “trên Tạp chí “Hồng Kỳ” đã có hơn 20 bài, báo “Nhân Dân nhật báo” có 20 bài, một
số cuộc hội thảo, một số sách được viết để tuyên truyền xuyên tạc lịch sử VN, phục vụ cho mưu đồ xấu xa của
những người cầm quyền Bắc Kinh. Cuộc tấn công này liên tục, kéo dài, có hệ thống và quy mô, với nhiều thủ đoạn
nhằm vào hầu hết các lãnh vực và thời kỳ lịch sử VN: Những “luận điểm”, “luận cứ” của những nhà sử học này
không có gì mới so với những sử gia phong kiến TQ và một số sử gia từ khi thành lập nước CHND Trung Hoa đến
nay. Nếu có cái mới thì chỉ là ở cái vỏ “khoa học”, “mác xít” mà thôi. Nội dung nhất quán của các bộ sử từ triều đại
Hán, Đường, Minh, Thanh rồi Trung Hoa dân quốc và cho đến nay là chủ nghĩa bành trướng Đại Hán là mưu đồ
“lấy xưa phục vụ nay”, xuyên tạc lịch sử để phục vụ chủ nghĩa bành trướng.” Phải biết rằng, từ khi VN độc lập,
thoát khỏi họa đô hộ của Bắc phương, không một triều đại nào thắng nổi VN, đụng đâu thua đó. Vậy thì chỉ còn cách
vận động chiến, tâm lý chiến và tư tưởng đưa mục tiêu Đại Hán bá quyền lên tần cao ý thức hệ, Đại Hán dân tộc chủ
nghĩa với tôn chỉ của Mao “lấy xưa để phục vụ nay”.
Mới đây, sau khi chiến đoàn Hải quân TQ hộ tống giàn khoan dầu Hải dương Thạch du 981, ngang ngược tiến
vào vùng đặc quyền kinh tế của VN trên lãnh hải VN, CT Tập Cận Bình đầy kiêu hãnh khoa trương: “Đó là chủ
quyền...
1
CÁO TRNG
TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC
LCH S - VĂN MINH – VĂN HÓA
CAO TH DUNG
DN NHP
ớp đoạt quần đo Hoàng Sa và mt phn Trường Sa ca Vit Nam, Trung Quc lại ngang ngược t ý khoanh
vạch đường lưỡi bò 9 đoạn, nhn 90% din tích Biển Đông thuc ch quyn ca Trung Quc! Bo rng các nhà lãnh
đạo CHND Trung Hoa không hiu biết lch s: không đúng. Vin S hc và Vin Kho c ngay bên cnh các ông,
dưới trướng lãnh đạo ca các ông. Hai Vin y, các s gia hc gi phi triệt để theo ch đạo a CT Mao Trch
Đông cùng với nhà nước CHNDTH ra đi, 1-10-1949, viết li Lch s Việt Nam, Đông Nam Á Á châu quan h
vi Trung Hoa t Nhà Hán đến thế k 19 cho phù hp với ý đồ bành trướng ca Mao Trạch Đông, gọi là “lấy lại đất
của Trung Quc (TQ) đã do đế quc thực dân y phương chiếm đoạt ca Trung Quốc”. Từ by gi các s gia
hàng đầu của CHNDTH như Phạm Văn Lan, Hướng Đt, Chu Nhất Chương mi miết khẩn trương viết các b s
mới như Trung Quốc s gin biên, Trung Quc Thông s, cao cp khác bn hoàn toàn xuyên tc, bịa đặt, bóp méo
Lch s Vit Nam liên quan vi các triều đại Trung Hoa t đời Nhà Hán v sau.
T đầu năm 1979 đến 1984 trên Tạp chí “Hồng Kỳ” đã có hơn 20 bài, báo “Nhân Dân nhật báo” có 20 bài, mt
s cuc hi tho, mt s sách được viết để tuyên truyn xuyên tc lch s VN, phc v cho mưu đồ xu xa ca
những người cm quyn Bc Kinh. Cuc tn công này liên tc, kéo dài, h thng quy mô, vi nhiu th đoạn
nhm vào hu hết các lãnh vc thi k lch s VN: Những “luận điểm”, “luận cứ” của nhng nhà s hc này
không mi so vi nhng s gia phong kiến TQ mt s s gia t khi thành lập nước CHND Trung Hoa đến
nay. Nếu cái mi thì ch cái v “khoa học”, “mác xít” thôi. Nội dung nht quán ca các b s t triều đại
Hán, Đường, Minh, Thanh ri Trung Hoa dân quốc cho đến nay ch nghĩa bành trướng Đại Hán mưu đồ
“lấy xưa phục v nay”, xuyên tạc lch s để phc v ch nghĩa bành trướng.” Phi biết rng, t khi VN độc lp,
thoát khi họa đô hộ ca Bắc phương, không một triều đại nào thng nổi VN, đụng đâu thua đó. Vậy thì ch còn cách
vận động chiến, tâm lý chiến và tư tưởng đưa mục tiêu Đại Hán bá quyn lên tn cao ý thc h, Đi Hán dân tc ch
nghĩa với tôn ch ca Mao “lấy xưa để phc v nay”.
Mới đây, sau khi chiến đoàn Hải quân TQ h tng giàn khoan du Hải dương Thạch du 981, ngang ngược tiến
vào vùng đc quyn kinh tế ca VN trên lãnh hi VN, CT Tp Cận Bình đầy kiêu hãnh khoa trương: “Đó ch
quyn lch s ca TQ! Vin dn lch s, h Tp ch biết mt, cái mt xuyên tc, ln li bịa đặt ông không biết
2, biết 3, biết 10 S Thc ca Lch s Vit-Trung c thi (1).
Năm 111 trước Công ngun tc cách nay trên 2000 năm, Hán đế cho xua quân cướp nước Nam Vit (207-
111 trước CN) đổi thành b Giao Ch, vẫn cương vực nước Nam Việt bao gm lãnh th Văn Lang và đảo Hi
Nam, chy dài xung cc nam x Việt Thường, tỉnh Bình Định Phú Yên ngày nay. Giao Ch cũng Nam Việt,
cũng Văn Lang, cũng Việt Nam. Hán đế ch ly lại tên ca Vit tộc người Giao Chỉ. Nước Văn Lang
b Giao Ch bao gm Nội, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình. Hóa ra, tuy bt hnh mất nước vn còn tên Non
Sông ca nòi ging Giao Chỉ. Đến đời Nhà Nguyên (Mông C thng tr Trung Hoa) vẫn còn danh xưng Giao Chỉ để
gọi nước Nam. Nguyên s chép: “Đất Giao Ch dưới thi vua Trần đem thổ sn sang cng, gi sơn bằng g trm
hương (núi non bộ), th chn giy bng ngà voi, giá bút bng thy tinh (2).
Sách Lĩnh biểu lc dị, nói: “Người Giao Ch thường ly qu bu không cung, cm 13 cái ng na vào, cái sinh,
trên đầu ng gn 13 miếng đồng mng làm cựa gà để thi, tiếng nghe trong trẻo” (3). Địa bàn cư trú của người Giao
Ch rng t Trung châu sông Dương Tử đến đồng bng Vit Quế, sông Vit giang, c cõi Lĩnh Nam, Quảng y,
Quảng Đông đến Bc Vit. C thư Trung Hoa giải thích danh xưng Giao Ch theo nhiu cách khác nhau. Trong sách
Cáo trạng Trung Quốc xâm lược, Cao Thế Dung - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cáo trạng Trung Quốc xâm lược, Cao Thế Dung - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Cáo trạng Trung Quốc xâm lược, Cao Thế Dung 9 10 979