Ktl-icon-tai-lieu

Câu 2 Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi danhtc2006
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 355 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 2: Đ/c hiểu thế nào là nguyên tắc TTDC? p.tích các g.pháp để thực hiện tốt NT TTDC trong
các t.chức Đảng hiện nay?
Tập trung: Là được tham gia đóng góp ý kiến nhưng không được phát ngôn bừa bãi, không thể tự
do hành động; chống chủ nghĩa quá trớn; Đảng viên phải chấp hành nguyên tắc, quyết định của Đảng .
Dân chủ: Là tất cả Đảng viên đều được tự do bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề trong sinh
hoạt đảng để góp phần thống nhất về quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Nghị
quyết và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Dân chủ phải có trật tự, kỷ luật, cá nhân phục tùng tập thể, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương
phục tùng Trung ương.
Tập trung dân chủ là một nguyên tắc thống nhất là sự kết hợp hữu cơ giữa “tập trung” và “dân chủ”;
tức là, tập trung phải trên cơ sở dân chủ, còn dân chủ phải dưới sự chỉ đạo của tập trung. Nguyên tắc
tập trung dân chủ nhằm tạo lập sự thống nhất về mục tiêu, lý tưởng, về đường lối, quan điểm, về tổ
chức và hành động. Nguyên tắc tập trung dân chủ trở thảnh 1 trong những nguyên tắc cơ bản nhất và
là thước đo của 1 ĐCS có phải là 1 chính Đảng hay không?
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế như:
- Một bộ phận đảng viên còn dao động về con đường đi lên CNXH; Một số cấp ủy, tổ chức đảng ít
lắng nghe ý kiến cấp dưới; Còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể chỉ là “bình phong” hợp
thức hóa ý kiến người đứng đầu.
- Trong sinh hoạt của nhiều cấp ủy và tổ chức Đảng chuẩn bị không chu đáo, thảo luận qua loa, có
nơi lãnh đạo cấp trên có thiếu sót, cấp dưới thường e dè, ngại đấu tranh…
- Một số vụ án thời gian qua từ PMU 18, Vinaline, Vinashin... buộc chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận
lại công tác thực hiện tập trung dân chủ trong Đảng. Tại sao có những cán bộ biến chất, thoái hóa,
tham nhũng từ nhiều năm mà tổ chức cơ sở đảng và lãnh đạo cấp trên vẫn không biết, vẫn đề bạt lên
các chức vụ quan trọng ?
Giải pháp để thực hiện tốt NT TTDC trong các t.chức Đảng hiện nay?
Đối với Trung ương :
Phải bảo đảm cho đường lối, chính sách, các nghị quyết, các quy tắc tổ chức và sinh hoạt đảng,
kế hoạch, pháp chế nhà nước được xây dựng sát đúng và được triệt để chấp hành.
Phải trên cơ sở định rõ chế độ, trách nhiệm của tổ chức và của cá nhân, phân rõ trách nhiệm quản
lý giữa Trung ương và địa phương, cơ sở; giữa cấp trên và cấp dưới mà giữ vững tập trung, mở rộng
dân chủ.
Đối với địa phương, cơ sở :
- Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức nguyên tắc TTDC cho cán bộ, đảng viên, đi...
Câu 2: Đ/c hiểu thế nào là nguyên tắc TTDC? p.tích các g.pháp để thực hiện tốt NT TTDC trong
các t.chức Đảng hiện nay?
Tập trung: được tham gia đóng góp ý kiến nhưng không được phát ngôn bừa bãi, không thể tự
do hành động; chống chủ nghĩa quá trớn; Đảng viên phải chấp hành nguyên tắc, quyết định của Đảng .
Dân chủ: tất cả Đảng viên đều được tự do bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề trong sinh
hoạt đảng để góp phần thống nhất về quan điểm, chủ trương trong lãnh đạo, chỉ đạo để xây dựng Nghị
quyết và đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Dân chủ phải có trật tự, kỷ luật, cá nhân phục tùng tập thể, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương
phục tùng Trung ương.
Tập trung dân chủ là một nguyên tắc thống nhất là sự kết hợp hữu cơ giữa “tập trung” và “dân chủ”;
tức là, tập trung phải trên sở dân chủ, còn dân chủ phải dưới sự chỉ đạo của tập trung. Nguyên tắc
tập trung dân chủ nhằm tạo lập sự thống nhất về mục tiêu, tưởng, v đường lối, quan điểm, về tổ
chức hành động. Nguyên tắc tập trung dân chủ trở thảnh 1 trong những nguyên tắc bản nhất
là thước đo của 1 ĐCS có phải là 1 chính Đảng hay không?
Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đảng cũng còn bộc lộ những mặt hạn chế như:
- Một bộ phận đảng viên còn dao động về con đường đi lên CNXH; Một số cấp ủy, tổ chức đảng ít
lắng nghe ý kiến cấp dưới; Còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể chỉ là “bình phong” hợp
thức hóa ý kiến người đứng đầu.
- Trong sinh hoạt của nhiều cấp ủy tổ chức Đảng chuẩn bị không chu đáo, thảo luận qua loa,
nơi lãnh đạo cấp trên có thiếu sót, cấp dưới thường e dè, ngại đấu tranh…
- Một số vụ án thời gian qua từ PMU 18, Vinaline, Vinashin... buộc chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận
lại công tác thực hiện tập trung dân chủ trong Đảng. Tại sao những cán bộ biến chất, thoái hóa,
tham nhũng từ nhiu năm tổ chức sở đảng lãnh đạo cấp trên vẫn không biết, vẫn đề bạt lên
các chức vụ quan trọng ?
Giải pháp để thực hiện tốt NT TTDC trong các t.chức Đảng hiện nay?
Đối với Trung ương :
Phải bảo đảm cho đường lối, chính sách, các nghị quyết, các quy tắc tổ chức sinh hoạt đảng,
kế hoạch, pháp chế nhà nước được xây dựng sát đúng và được triệt để chấp hành.
Phải trên cơ sở định rõ chế độ, trách nhiệm của tổ chức và của cá nhân, phân rõ trách nhiệm quản
giữa Trung ương địa phương, sở; giữa cấp trên cấp dưới giữ vững tập trung, mở rộng
dân chủ.
Đối với địa phương, cơ sở :
- Giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức nguyên tắc TTDC cho cán bộ, đảng viên, đi đôi phát
huy dân chủ trong Đảng trong nhân dân. Đồng thời, giáo dục nhiệm vụ, quyền của đảng viên
trách nhiệm của công dân cho nhân dân, nhằm mở rộng nâng cao dần trình độ nhận thức mọi mặt
cho đảng viên nhân dân, duy trì chặt chẽ thường xuyên chế độ tự p bình p bình trong
Đảng, tiếp tục hoàn thiện duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ sở, thực sự phát huy
quyền làm chủ của nhân dân trong mọi mặt của đời sống xã hội.
- Tăng cường kỷ luật trong Đảng, làm sở thiết lập kỷ cương duy trì trật tự an toàn hội.
Từng tổ chức đảng đảng viên chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, các
chỉ thị, nghị quyết các cấp đề ra. Đảng viên phải gương mẫu chấp hành vận động nhân dân chấp
hành nghiêm chỉnh Hiến Pháp, pháp luật các chính sách của Nhà nước, các quy định của chính
quyền địa phương. Xử kiên quyết, kịp thời, nghiêm minh, chính c cán bộ, đảng viên vi phạm,
không bao che, nhân nhượng để xử lý nội bộ.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng đảng viên chấp hành Điều lĐảng, chấp hành
đường lối chính sách thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm được những gương điển
hình tiên tiến để nhân rộng và kịp thời phát hiện, uốn nắn những sai phạm, lệch lạc hoặc bổ sung hoàn
chỉnh các chủ trương nghị quyết.
- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập thể lãnh đạo, nhân phụ trách, không ngừng nâng cao
năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng vừa phát huy dân chủ vừa tăng cường kỷ luật, không
hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng.
- Đổi mới quy trình ra nghị quyết, thực hiện tốt những nội dung quy định trước trong mỗi kỳ
họp, để phát huy trí tuệ tập thể. Phải có chế độ đi cơ sở sâu sát quần chúng để nắm chắc tình hình, hiểu
Câu 2 Lịch sử Đảng - Trang 2
Câu 2 Lịch sử Đảng - Người đăng: danhtc2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu 2 Lịch sử Đảng 9 10 148