Ktl-icon-tai-lieu

Câu 5 Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi danhtc2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 5: Vì sao nói ĐCS Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử CM
Việt Nam?
Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà
khắc và phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, xã hội Việt Nam đã có những biến đổi
lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn cơ bản,
giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta chủ yếu là nông
dân với bọn địa chủ phong kiến tai sai, chỗ dựa của thực dân Pháp. Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp
xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách
mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực
dân Pháp xâm lược và bọn phong kiến tay sai ở khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các sĩ phu và
các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh
đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một
lực lượng xã hội, một giai cấp tiên tiến và một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong
trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu
nước. Sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm được
con đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con
đường nào khác là con đường cách mạng vô sản". Đây là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến
quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, sáng lập và trực tiếp huấn
luyện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm "Đường Kách
Mệnh" để tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư
tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
Từ ngày 03-07/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng
sản được triệu tập dưới sự chủ trì và lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập một
đảng thống nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Đó là cương lĩnh và điều lệ đầu
tiên của Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử như là Đại
hội thành lập Đảng.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việ...
Câu 5: sao nói ĐCS Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử CM
Việt Nam?
Từ năm 1858, thực dân Pháp xâm lược và từng bước thiết lập chế độ thống trị rất tàn bạo, hà
khắc phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta, hội Việt Nam đã những biến đổi
lớn: Từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến; hai mâu thuẫn bản,
giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta chủ yếu nông
dân với bọn địa chủ phong kiến tai sai, chỗ dựa của thực dân Pháp. Nhiệm vụ chống đế quốc Pháp
xâm lược và nhiệm vụ chống bọn phong kiến tay sai là không tách rời nhau. Đó là yêu cầu của cách
mạng Việt Nam. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên chống thực
dân Pháp xâm lược bọn phong kiến tay sai khắp mọi nơi, dưới sự lãnh đạo của các phu
các nhà yêu nước đương thời theo nhiều khuynh hướng khác nhau. Song các phong trào đấu tranh
đó đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu là chưa tìm được con đường cứu nước đúng đắn, chưa có một
lực lượng hội, một giai cấp tiên tiến một tổ chức cách mạng chặt chẽ đủ sức lãnh đạo phong
trào. Cách mạng Việt Nam đứng trước sự bế tắc và khủng hoảng về đường lối cứu nước.
Giữa lúc đó, Nguyễn Ái Quốc - Người con ưu tú của dân tộc Việt Nam ra đi tìm đường cứu
nước. Sau 10 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể đã bắt gặp được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm được
con đường cứu nước đúng đắn, Người nói: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không con
đường nào khác con đường ch mạng sản". Đây bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến
quyết định mở đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
Nguyễn Ái Quốc đã truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin về Việt Nam, sáng lập và trực tiếp huấn
luyện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, ra báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm "Đường Kách
Mệnh" để tuyên truyn, giáo dục bồi dưỡng, đào tạo cán bộ tiếp tục chuẩn bị đầy đủ về chính trị,
tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
Từ ngày 03-07/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng
sản được triệu tập dưới sự chủ trì và lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị nhất trí thành lập một
đảng thống nhất lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt,
Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo. Đó cương lĩnh điều lệ đầu
tiên của Đảng. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam mang ý nghĩa lịch sử như Đại
hội thành lập Đảng.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai
cấp đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc
nghiêm khắc của lịch sử; kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tưởng tổ chức
của các chiến sĩ cách mạng đứng đầu là Bác Hồ kính yêu của chúng ta.
Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã
trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại
trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục
Câu 5 Lịch sử Đảng - Trang 2
Câu 5 Lịch sử Đảng - Người đăng: danhtc2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu 5 Lịch sử Đảng 9 10 142