Ktl-icon-tai-lieu

Câu 9 Lịch sử Đảng

Được đăng lên bởi danhtc2006
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1605 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Câu 9: Trình bày quá trình kh ảo nghiệm, tìm tòi đường lối đổi mới và những thành tựu, hạn chế,
bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo cách mạng XHCN (1975-1986)?
Ngay sau khi giải phóng miền Nam thống nhất dất nước, Đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, xã hội, bảo đảm sản xuất diễn ra bình thường, nhất là sản xuất Nông
nghiệp. Trong điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu đổi mới
trong nông nghiệp và công nghiệp.
- Tháng 8/1979, Hội nghị trung ương 6 (khoá IV) khẳng định sự cần thiết phải tồn tại thị trường
tự do, khuyến khích "sản xuất bung ra” đúng hướng, khắc phục khuyết điểm trong quản lý kinh tế, trong
cải tạo XHCN, đề ra chủ trương phù hợp để phát triển lực lượng sản xuất. Hội nghị trung ương 6 đánh
dấu bước đột phá đầu tiên của quá trình tìm đường đổi mới của Đảng.
Chính phủ đã có những quyết định kịp thời về việc bãi bỏ các trạm kiểm soát có tính chất ngăn
sông, cấm chợ, ngăn cản việc lưu thông sản xuất hàng hoá, mở rộng kinh doanh thương nghiệp XHCN,
thực hiện chính sách phân phối theo lao động, kích thích sản xuất phát triển...
Trước tình hình khó khăn và trì trệ của sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương như Hải Phòng,
Vĩnh Phúc, Nghệ An đã “xé rào” bằng cách khoán việc cho các hộ xã viên...
- Đối với nông nghiệp, Ban bí thư trung ương Đảng ra chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm
và người lao động trong hợp tác xã, đã tạo ra động lực mới trong sản xuất nông nghiệp, thể hiện sự đổi
mới tư duy trong cải cách một phần mô hình hợp tác xã.
- Đối với công nghiệp, Chính phủ ban hành Quyết định 25/CP cho phép các xí nghiệp quốc doanh
được xây dựng kế hoạch 3 phần (phần Nhà nước giao, phần tự làm và phần sản phẩm phụ). Quyết định
26/CP về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm và vận dụng hình thức tiền thưởng trong
các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước. Năm 1981, lần đầu tiên sau chiến tranh, sản xuất công
nghiệp đạt kế hoạch, riêng công nghiệp địa phương vượt kế hoạch 7,5%.
Đại hội lần thứ V của Đảng (27-31/3/1982) đã đánh giá những thành tựu và yếu kém, khuyết
điểm của 5 năm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội IV đề ra. Điều chỉnh lại quy mô, tốc độ
của công nghiệp hóa XHCN, dồn vốn cho những công trình trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực, tập
trung phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng.
- Tháng 6/1985 HNTW8 quyết định phải dứt khoát xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện
chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kin...
Câu 9: Trình bày quá trình kh ảo nghiệm, tìm tòi đường lối đổi mới những thành tựu, hạn chế,
bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo cách mạng XHCN (1975-1986)?
Ngay sau khi giải phóng miền Nam thống nhất dất nước, Đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ
khôi phục kinh tế, ổn định đời sống, xã hội, bảo đảm sản xuất diễn ra bình thường, nhất là sản xuất Nông
nghiệp. Trong điều kiện kinh tế - hội gặp nhiều khó khăn đã bắt đầu xuất hiện những tín hiệu đổi mới
trong nông nghiệp và công nghiệp.
- Tháng 8/1979, Hội nghị trung ương 6 (khoá IV) khẳng định sự cần thiết phải tồn tại thị trường
tự do, khuyến khích "sản xuất bung ra” đúng hướng, khắc phục khuyết điểm trong quản kinh tế, trong
cải tạo XHCN, đề ra chủ trương phù hợp để phát triển lực lượng sản xuất. Hội nghị trung ương 6 đánh
dấu bước đột phá đầu tiên của quá trình tìm đường đổi mới của Đảng.
Chính phủ đã những quyết định kịp thời về việc bãi bỏ các trạm kiểm soát tính chất ngăn
sông, cấm chợ, ngăn cản việc lưu thông sản xuất hàng hoá, mở rộng kinh doanh thương nghiệp XHCN,
thực hiện chính sách phân phối theo lao động, kích thích sản xuất phát triển...
Trước tình hình khó khăn trì trệ của sản xuất nông nghiệp, nhiều địa phương như Hải Phòng,
Vĩnh Phúc, Nghệ An đã “xé rào” bằng cách khoán việc cho các hộ xã viên...
- Đối với nông nghiệp, Ban thư trung ương Đảng ra chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm
người lao động trong hợp tác , đã tạo ra động lực mới trong sản xuất nông nghiệp, thể hiện sự đổi
mới tư duy trong cải cách một phần mô hình hợp tác xã.
- Đối với công nghiệp, Chính phủ ban hành Quyết định 25/CP cho phép các xí nghiệp quốc doanh
được xây dựng kế hoạch 3 phần (phần Nhà nước giao, phần tự làm phần sản phẩm phụ). Quyết định
26/CP về mở rộng hình thức trả lương khoán, lương sản phẩm vận dụng hình thức tiền thưởng trong
các đơn vị sản xuất kinh doanh của Nhà nước. Năm 1981, lần đầu tiên sau chiến tranh, sản xuất công
nghiệp đạt kế hoạch, riêng công nghiệp địa phương vượt kế hoạch 7,5%.
Đại hội lần thứ V của Đảng (27-31/3/1982) đã đánh giá những thành tựu yếu kém, khuyết
điểm của 5 năm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội IV đề ra. Điều chỉnh lại quy mô, tốc độ
của công nghiệp hóa XHCN, dồn vốn cho những công trình trọng điểm mang lại hiệu quả thiết thực, tập
trung phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng.
- Tháng 6/1985 HNTW8 quyết định phải dứt khoát xoá bỏ tập trung quan liêu bao cấp, thực hiện
chế độ tập trung dân chủ, hạch toán kinh tế kinh doanh XHCN. Tháng 9/1985 bắt đầu đổi tiền, ban
hành một số giá mới và tiền lương mới, xoá bỏ giá cung cấp chế độ tem phiếu. Qua Hội nghị cho thấy
Đảng đã sự đổi mới duy, đã thừa nhận những qui luật của sản xuất hàng hóa. HNTW8 đánh dấu
bước đột phá thứ hai trong quá trình đổi mới tư duy của Đảng.
- Ngày 20/9/1986, Bộ Chính trị đã kết luận về một số vấn đề thuộc quan điểm kinh tế đây
bước đột phá thứ ba trong quá trình tìm tòi, khảo nghiệm con đường đổi mới của Đảng cụ thể: Bố trí
cấu KT, đầu tư: phải lấy nông nghiệp mặt trận hàng đầu; ra sức phát triển công nghiệp nhẹ, công
nghiệp nặng phát triển có chọn lọc; Cải tạo XHCN: Xác định cơ cấu kinh tế nhiều thành phần là đặc trưng
của thời kỳ quá độ; chế quản lý: Xóa bỏ chế quản tập trung, bao cấp, thực hiện nguyên tắc tập
trung dân chủ, sử dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ, thị trường.
* Thành tựu
- Đất nước đã thống nhất, xây dựng, củng c vững chắc h thống chính quyền nhân dân trong
phạm vi cả nước; chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ Tổ quốc biên giới Tây
Nam biên giới phía Bắc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cứu dân tộc Campuchia khỏi họa diệt chủng. Giữ
vững an ninh chính trị và trật tự xã hội…
- Xây dựng đáng kểvật chất của CNXH, trong đónhững công trình trọng điểm về điện,
dầu khí, xi măng, cơ khí, đường giao thông, thuỷ lợi…Ví dụ: Nhà máy thủy điện Hòa Bình, thủy điện Trị
An, cầu Thăng Long, cầu Chương Dương...
- Từng bước đổi mới cơ chế quản lý, đi đến xoá bỏ cơ chế tập trung, hành chính, bao cấp, chuyển
sang hạch toán kinh doanh XHCN.
* Hạn chế và khuyết điểm
- Hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp, tài nguyên của đất nước chưa được khai thác tốt lại bị sử dụng
lãng phí (Cải tạo nông nghiệp ở miền Nam dùng phương pháp mệnh lệnh, bình quân, vi phạm nguyên tắc
tự nguyện; miền Bắc áp dụng hình kinh tế thời chiến không còn thích hợp, không phát huy được sức
lao động sáng tạo của người dân, năng suất thấp).
- Từ 1976-1980 chỉ ưu tiên phát triển công nghiệp nặng nhưng hiệu quả thấp. Thu nhập quốc dân
bình quân chỉ 0,4%/năm, trong khi dân số tăng đến 2,2%/năm… Lưu thông phân phối không thông suốt
giá cả và lạm phát tăng nhanh, làm cho nước ta rơi vào khủng hoảng.
- Hiện tượng tiêu cực xuất hiện và phát triển nhiều trong xã hội.
Câu 9 Lịch sử Đảng - Trang 2
Câu 9 Lịch sử Đảng - Người đăng: danhtc2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Câu 9 Lịch sử Đảng 9 10 159