Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi - Đáp án - Luật Hành Chính

Được đăng lên bởi le-thi-my-hanh
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 24312 lần   |   Lượt tải: 127 lần
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu1: Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước:
Câu 2. Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
Câu 3.Trình bầy các điều kiện làm phát sinh thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính.
Câu 4. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo.
Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ .
Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.
Câu7 : phân biệt hoạt động quản lý hành chinh nhà nước với hoạt động quan lý của tổ chức xã hội .
Câu 8: X làm đơn khiếu lại với cơ quan có thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà
nước, cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu lại của X. Hỏi trong trường hợp này giữa X và cơ
quan có phát sinh ra pháp luật hành chính không? Tại sao?
Câu 9: Những trường hợp công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, để tham gia vào quân hệ phát
luật hành chính công dân có điều kiện gì ? Hãy phân tích điều kiện đó.
Câu 10: những người được bầu giữ các chức vụ theo nhiệm kỳ không phải là công chức.
Câu 11: bất cứ cá nhân nào đang ở trên lãnh thổ nước ChxhcnVN hay người ở nước ngoài ,Không quốc
tịch ... đều là đối tượng của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính .
Câu 12 : các chủ thể có thẩm quyền phạt hành chính được phép áp dụng biện pháp hành chính tạm giữ người
theo thủ tục hành chính
Câu 13 : các tổ chức xã hội có quyền ban hành các quy phạm pháp luật .
Câu 14: cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra.
Câu 15: Viện trưởng viện kiểm sát của các cấp có thể ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nc
Câu 16: hành khách Việt Nam đi trên máy bay của Xingapo tuyến bay Hà Nội- Xingapo nếu có hành khách
vi phạm hành chính trên máy bay ở đoạn Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được xử lý theo
pháp luật hành chính Việt Nam .
Câu 17: trong mọi trường hợp việc truy cwus trách nhiệm hành chính không cần xét đến thực tế là hậu quả
đã xảy ra hay chưa xảy ra ?
Câu 18 : hành vi pháp lý hành chính hợp pháp không phải là sử kiện pháp lý hành chính làm phát sinh, thay
đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính .
Câu 19 : Quan hệ pháp luật mà một bên chủu thể là cơ quan hành chính nhà nước mà quan hệ pháp luật hành
chính .
Câu 20: Văn bản quản lý hành chính chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
Câu21: Chỉ các cơ quan hành chính nhà nước mới thực hiện chức năng quản lý hành chính nhà nước.
Câu 22: Các nghị quyết của Đảng (của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương) có phải là nguồn luật
hành chính hay khôn...
NGÂN HANG CÂU HỎI MÔN LUẬT HÀNH CHÍNH
Câu1 : Trình bầy khái niệm quản lý nhà nước:
Câu 2 . Phân tích các dấu hiệu cơ bản để xác định nguồn luật hành chính
u 3.Trình bầy các điều kiện m pt sinh thay đổi hay chấm dứt quan hpháp luật nh chính.
Câu 4. Trình bầy nguyên tắc Đảng lãnh đạo.
Câu 5: Trình bầy nguyên tắc tập trung dân chủ .
Câu 6: ý nghĩa của việc quy định thời hiệu trong sử phạt vi phạm hành chính.
u7 : phân biệt hoạt đng quản hành chinh nhà nước với hoạt động quan của tổ chức hội .
Câu 8: X làm đơn khiếu lại với cơ quan thẩm quyền về việc làm trái pháp luật của một nhân viên nhà
nước, cơ quan có thẩm quyền không giải quyết khiếu lại của X. Hỏi trong trường hợp này giữa X và
quan có phát sinh ra pháp luật hành chính không? Tại sao?
Câu 9: Những trường hợp công dân tham gia vào quan hệ pháp luật hành chính, để tham gia vào quân hệ phát
luật hành chính công dân có điều kiện gì ? Hãy phân tích điều kiện đó.
Câu 10: những người được bầu giữ các chức vụ theo nhiệm kỳ không phải là công chức.
Câu 11: bất cứ nhân nào đang trên lãnh thổ ớc ChxhcnVN hay người ớc ngoài ,Không quốc
tịch ... đều là đối tượng của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính .
Câu 12 : các chủ thể có thẩm quyền phạt hành chính được phép áp dụng biện pháp hành chính tạm giữ người
theo thủ tục hành chính
Câu 13 : các tổ chức xã hội có quyền ban hành các quy phạm pháp luật .
Câu 14: cưỡng chế hành chính chỉ được áp dụng khi có vi phạm hành chính xảy ra.
Câu 15: Viện trưởng viện kiểm sát của các cấp có thể ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nc
Câu 16: hành khách Việt Nam đi trên máy bay của Xingapo tuyến bay Nội- Xingapo nếu hành khách
vi phạm hành chính trên máy bay đoạn Nội đi thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được xử theo
pháp luật hành chính Việt Nam .
Câu 17: trong mọi trường hợp việc truy cwus trách nhiệm hành chính không cần xét đến thực tế hậu quả
đã xảy ra hay chưa xảy ra ?
Câu 18 : hành vi pháp hành chính hợp pháp không phải skiện pháp hành chính làm phát sinh, thay
đổi chấm dứt quan hệ pháp luật hành chính .
Câu 19 : Quan hệ pháp luật mà một bên chủu thể là cơ quan hành chính nhà nước mà quan hệ pháp luật hành
chính .
Câu 20: Văn bản quản lý hành chính chỉ đạo cơ quan hành chính nhà nước ban hành.
Câu21: Chỉ các cơ quan hành chính nhà ớc mới thực hin chức năng quản lý hành chính nhà ớc.
Câu 22: Các nghị quyết của Đảng (của đại biểu toàn quốc ban chính tri trung ương) phải nguồn luật
hành chính hay không ? Tại sao ?
Câu 23: mọi quan hệ pháp luật sự tham gia của các quan hành chính nhà nước đều quuan hệ pháp
luật hành chính .
Câu 24: Tất cả các văn bản do cơ quan nhà nước có thâm quyền ban hành đều là văn bản quản hành chính
nhà nước.
Câu 25: các biện pháp xử lý hành chính khác chỉ áp dụng đối với người chưa thành niên từ độ tuổi 14 trở lên.
Câu 26: Các quan hệ phát sinh trong quá trình quản hành chính n nước phải điều quan hệ pháp
luật hành chính hay không?
Câu 27: Mọi chủ thể của quản lý hành chính nhà Nhà nước đều là chủ thể của quan hệ pháp luật
Câu 28: Các cá nhân hoặc các tổ chức thực hiện quyền hành pháp đều là cơ quan hành chính nhà nước
Câu 29: Trong trường hợp vi phạm hành xảy ra đã hết thời hạn xử phạt hành chính thì quan hoặc cán bộ
nhà nước thẩm quyền được phép áp dụng các biện pháp xử phạt vi phạm hành chính hay
không? tai sao?trong trường hợp nào?
Câu 30: Nguyên tắc phụ thuộc hai chiều đối với cơ quan hành chính nhà nước
Câu 31: Mọi cán bộ thủ trưởng quan thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, đều thẩm quyền xử
phạt vi phạm hành chính .
Câu 32: Hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người chưa thi hành quyết định xử
phạt vi phạm hành chính không phải thi hành nữa .
Câu 33: Mọi văn bản quản lý hành chính nhà nước đều là nguồn của luật hành chính .
Câu 34: Người lao động làm việc trong cơ quan nhà nứơc đều là viên chức nhà nước
Câu 35: Người nước ngoài ở Việt Nam được hưởng các quy chế pháp lý hành chính một cách thống nhất .
Câu 36: áp dụng quy phạm pháp luật hành chính có thể thực hiện bằng không hành động.
1
Câu hỏi - Đáp án - Luật Hành Chính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Câu hỏi - Đáp án - Luật Hành Chính - Người đăng: le-thi-my-hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Câu hỏi - Đáp án - Luật Hành Chính 9 10 351