Ktl-icon-tai-lieu

Câu hỏi kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi haphuong-nguyen2711
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 260 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Rào cản khi QTH đồng NDT:
Tiềm lực nền kinh tế Trung Quốc: Đồng tiền hoàn toàn tự do chuyển đổi phải là đồng tiền của các nền kinh tế
mạnh, phát triển ổn định, tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, kinh tế Trung quốc chưa thể đáp ứng tiêu chí này.
Dân số Trung Quốc đứng đầu trên thế giới nhưng GDP của Trung Quốc vào thời điểm năm 2014 (đứng thứ hai thế
giới) cũng chỉ đạt mức 9240.27 tỷ USD kém Mỹ (16728.1tỷ USD) rất nhiều. Như vậy, dù kinh tế Trung Quốc đã duy
trì tỷ lệ tăng trưởng ấn tượng trong nhiều năm qua nhưng tỷ lệ GDP trên đầu người của Trung Quốc vẫn chưa
cao(3583.38), mỹ là. 45863.02 usd
Hàng hóa và công nghệ: Trên thực tế, nền kinh tế Trung Quốc mới chỉ phát triển mạnh từ vài thập kỷ gần đây và
mới chỉ đạt ở mức là “công xưởng chế biến của thế giới”. Hàng hóa của Trung Quốc chủ yếu vẫn là các hàng hóa có
giá trị và giá trị gia tăng thấp. Những thương hiệu của Trung Quốc chưa được đánh giá cao, chưa thể cạnh tranh với
các thương hiệu nổi tiếng lâu đời trên thế giới. Ngược lại, những vụ bê bối về chất lượng của hàng hóa Trung Quốc
gần đây đã làm giảm uy tín đối với hàng hóa Trung Quốc và gây tác động tiêu cực tới người tiêu dùng trên toàn thế
giới.

Mức độ ảnh hưởng của hợp tác tiền tệ: Những quốc gia đã ký kết hiệp định tiền tệ với Trung Quốc
phần lớn là các nước nhỏ, chung đường biên giới hoặc không phải là các nước đồng minh thân cận của
Mỹ và EU. Vì vậy, ảnh hưởng của Trung Quốc với thị trường tiền tệ thế giới vẫn chưa đáng kể. Ngoài ra,
những khác biệt trong hệ thống chính trị của Trung Quốc cũng có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế
của nhiều nước với Trung Quốc.
Các quy định kiểm soát thị trường tiền tệ: Một trong những rào cản đối với việc quốc tế hóa đồng NDT
là quy định kiểm soát tiền tệ của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Những quy định kiểm soát vốn ngặt
nghèo không tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tái đầu tư số lượng NDT mà họ đã tích lũy.
Ngoài ra, Trung Quốc vẫn áp dụng các quy định chưa cho phép tự do hóa tài khoản vốn; các đối tác
thương mại chủ chốt của Trung Quốc, trong đó có Mỹ, thường xuyên chỉ trích rằng đồng NDT bị định giá
thấp hơn so với thực tế…
Như vậy, để có thể thực hiện quá trình quốc tế hóa đồng NDT, Trung Quốc sẽ cần phải khắc phục những
vấn đề nói trên. Tuy vậy, căn cứ trên quy mô và mức độ phức tạp của các vấn đề thì rõ ràng đồng NDT
cũng sẽ chưa thể đảm nhận các chức năng của đồng tiền quốc tế trong tương lai gần.
Or

+ Kinh tế Trung Quốc bắt đầu sa vào bất ổn, trong khi các nước phát triển EU vẫ...
Rào cản khi QTH đồng NDT:
Tiềm lực nền kinh tế Trung Quốc: Đồng tiền hoàn toàn tự do chuyển đổi phi đồng tiền của các nền kinh tế
mạnh, phát triển ổn định, tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện nay, kinh tế Trung quốc chưa thể đáp ứng tiêu chí này.
Dân số Trung Quốc đứng đầu trên thế giới nhưng GDP của Trung Quốc vào thời điểm m 2014 (đứng thứ hai thế
giới) cũng chỉ đạt mức 9240.27 tỷ USD kém Mỹ (16728.1tỷ USD) rất nhiều. Như vậy, dù kinh tế Trung Quốc đã duy
trì tỷ lệ tăng trưởng ấn ng trong nhiều năm qua nhưng tỷ lệ GDP trên đầu người của Trung Quốc vẫn chưa
cao(3583.38), m là . 45863.02 usd
Hàng hóa công nghệ: Trên thực tế, nền kinh tế Trung Quốc mới chỉ phát triển mạnh từ vài thập kỷ gần đây
mới chỉ đạt ở mức là “công xưởng chế biến của thế giới”. Hàng hóa của Trung Quốc chủ yếu vẫn là các hàng hóa
giá trị và giá trị gia tăng thấp. Những thương hiệu của Trung Quốc chưa được đánh giá cao, chưa thể cạnh tranh với
các thương hiệu nổi tiếng u đời trên thế giới. Ngược lại, những vụ bê bối về cht lượng của hàng hóa Trung Quốc
gần đây đã làm giảm uy tín đối với hàng hóa Trung Quốc và gây tác đng tiêu cực tới người tiêu dùng trên toàn thế
giới.
Mức độ ảnh hưởng của hợp tác tiền tệ: Những quốc gia đã kết hiệp định tiền tệ với Trung Quốc
phần lớn là các nước nhỏ, chung đường biên giới hoặc không phảicác nước đồng minh thân cận của
Mỹ và EU. Vì vậy, ảnh hưởng của Trung Quốc với thị trường tiền tệ thế giới vẫn chưa đáng kể. Ngoài ra,
những khác biệt trong hệ thống chính trị của Trung Quốc cũng có thể làm ảnh hưởng tới quan hệ kinh tế
của nhiều nước với Trung Quốc.
Các quy định kiểm soát thị trường tiền tệ: Một trong những rào cản đối với việc quốc tế hóa đồng NDT
quy định kiểm soát tiền tệ của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc. Những quy định kiểm soát vốn ngặt
nghèo không to điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài có thể tái đầu tư số lượng NDT mà họ đã tích lũy.
Ngoài ra, Trung Quốc vẫn áp dụng các quy định chưa cho phép tự do hóa tài khoản vốn; các đối tác
thương mại chủ chốt ca Trung Quốc, trong đó có Mỹ, thường xuyên chỉ trích rằng đồng NDT bị định g
thấp hơn so với thực tế…
Như vậy, để có thể thực hiện quá trình quốc tế hóa đng NDT, Trung Quốc sẽ cần phải khắc phục những
vấn đề nói trên. Tuy vậy, căn c trên quy mô và mức độ phức tạp của các vấn đề thì rõ ràng đồng NDT
cũng sẽ chưa thể đảm nhận các chức năng của đồng tiền quốc tế trong tương lai gần.
Or
 !"#$%&%'()
*+,-./0123+$(&456789)(
:;<=;>?%@A2 BCDEF@GHIGJIKKH+@LMN7O
P Q,7&4*)R(SM)6T UV@,
:=@W3XY77Z[\*+7\]^(![)]
CD:HHH_#`;*6:VV3abc`d%T(&4
)+@e).(37?Ff=;>ILEF@GHIG,PO&g
!hiQ,GHE2 R.(=;>j\^DkEIeGHIG K
F@.1Ff2@7^:lm)7@\+(+f\6\/1;(
\PO<64S):O5)U*d
(\PO<4Sn4@SP64n41@o:
n41;)!Q&<+F@GHIDpGHIqRd4%-S
+&TOm*7IqmMr+fPV/1;
*):3O^(\[cP64]d4\1;F2@7^
d+f7,7@2@7^\/*):sSTd+f-
9*/:O<@\7Qt^/0Ru(!(5\+
!+f)M(1;@TSAI6:c 6
Câu hỏi kinh tế chính trị - Trang 2
Câu hỏi kinh tế chính trị - Người đăng: haphuong-nguyen2711
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Câu hỏi kinh tế chính trị 9 10 58